beUnited onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandig ondernemers

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 beUnited is een handelsnaam van panUnited B.V. alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen. In de algemene voorwaarden wordt beUnited in het vervolg aangeduid met: “beUnited”.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door beUnited met een wederpartij zullen worden gesloten, zowel die tot het verrichten van diensten, van werkzaamheden als die tot het leveren van zaken krachtens koop/verkoop.

1.3 Een wederpartij is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten of goederen van beUnited afneemt, dan wel met wie beUnited een Overeenkomst aangaat, of  met wie beUnited in onderhandeling is over een Overeenkomst met inbegrip van degene aan wie een Offerte is uitgebracht, In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij wordt in het vervolg aangeduid met: “Wederpartij”.  

1.4 Een Overeenkomst is iedere overeenkomst tussen beUnited en Wederpartij, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop, op grond waarvan wederpartij aan beUnited diensten verleent, werkzaamheden verricht of goederen levert;

1.6 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen;

1.7 Van deze Algemene voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door beUnited schriftelijk zijn bevestigd aan Wederpartij. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven Wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige Overeenkomsten.

1.8 De algemene voorwaarden van Wederpartij worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door beUnited.

 1. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten tussen beUnited en Wederpartij komen tot stand doordat Wederpartij een opdracht-, levering- , partner- en/of samenwerkingsovereenkomst met beUnited accepteert.

2.2 Evenwel kan Wederpartij aan een overeenkomst met beUnited geen rechten ontlenen, alvorens zij een schriftelijke overeenkomst met beUnited heeft ondertekend.

2.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat eventuele aanspraken van beUnited op schadevergoeding wegens het afbreken van

onderhandelingen door Wederpartij onverlet.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Wederpartij zal zich inspannen om de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk en onafhankelijk uit te voeren, een en ander voor zover mogelijk en met inachtneming van hetgeen in de navolgende leden van dit artikel is bepaald.

3.2 Onder overeenkomst wordt verstaan, de door Wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van beUnited te verrichten werkzaamheden, respectievelijk aan/voor beUnited te verlenen diensten, respectievelijk aan/voor BB te leveren goederen.

3.3 Wederpartij zal beUnited, al dan niet op verzoek van beUnited, in verband met de uitvoering van overeenkomst alle noodzakelijke gegevens en bescheiden ter beschikking stellen.

3.4 Wederpartij staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan beUnited ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt tevens indien deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn.

3.5 beUnited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens.

3.5 Wederpartij is gehouden om beUnited onverwijld te informeren met betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Termijnen voor nakoming

4.1 Overeengekomen termijnen voor het verrichten van diensten, alsmede voor levering van zaken en goederen of de installatie daarvan zijn nimmer fataal. Indien Wederpartij niet binnen de afgesproken termijn de desbetreffende diensten verricht, producten (af)levert of installeert, is zij niet reeds door dat feit in verzuim. Er is sprake van verzuim als beUnited, Wederpartij per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.

 1. Inschakeling derden

5.1 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door Wederpartij inschakeling van derden noodzakelijk c.q. gewenst is, is zij gerechtigd derden in te schakelen zonder voorafgaand overleg te voeren met beUnited.

5.2 beUnited is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze derden.

 1. Tarieven

6.1 beUnited zal Wederpartij een tarief/bijdrage in rekening brengen c.q. vergoeden, gebaseerd op uurloon of een vast bedrag voor de te verrichten diensten of te leveren zaken. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd. beUnited is evenwel gerechtigd om, haar tarieven/bijdrages aan te passen. Naast het overeengekomen tarief/bijdrage komen de kosten, die Wederpartij voor de uitvoering van beUnited maakt niet voor vergoeding in aanmerking. Indien de vorderingen binnen een project, opdracht of het evenement, onverhoopt niet door een Wederpartij worden betaald, vervalt de aanspraak van betrokken Wederpartij op een bijdrage van beUnited.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de geldende tarieven van beUnited altijd exclusief omzetbelasting (BTW).

 1. Betaling

7.1 Tenzij anders beschreven dient de betaling door Wederpartij steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betalingen van een tarief/bijdrage door beUnited aan een Wederpartij vinden niet eerder plaats dan nadat beUnited alle haar vorderingen binnen de overeenkomst van een project, opdracht of evenement heeft ontvangen. Indien de vorderingen binnen een project, opdracht of het evenement, onverhoopt niet door Wederpartij worden betaald, vervalt de aanspraak van betrokken Wederpartij op een bijdrage van beUnited.7.2 Iedere mogelijkheid voor Wederpartij om aan beUnited verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op beUnited te hebben, wordt door partijen uitgesloten. Zo ook wordt het recht van Wederpartij om de betaling van enig bedrag dat zij aan beUnited verschuldigd is op te schorten, uitgesloten.

7.3 Bij niet tijdige betaling is Wederpartij aan beUnited een contractuele rente van 0,75% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over alle achterstallige bedragen, met een minimum van EUR 250 (tweehonderdvijftig euro).

7.4 Indien Wederpartij ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft met enige betaling en beUnited om die reden de vordering ter incasso uit handen moet geven, is Wederpartij buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de achterstallige bedragen verschuldigd.

7.5 Indien Wederpartij nadat zij in verzuim gekomen is enige betaling aan beUnited verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, voorts op de aan beUnited verschuldigde contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom.

7.6 Indien Wederpartij langer dan 2 maanden in verzuim is met de betaling van openstaande facturen, is beUnited gerechtigd de samenwerking op te schorten.

 1. Reclames

8.1 Reclames met betrekking tot de door Wederpartij verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk aan beUnited kenbaar te worden gemaakt binnen 5 dagen na de verrichte werkzaamheden, na de verzenddatum van de factuur, stukken of informatie waarover Wederpartij reclameert, dan wel binnen 5 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

8.2 Reclames als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame (zulks naar het oordeel van beUnited) heeft beUnited de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte facturen, het kosteloos verbeteren of restitutie naar evenredigheid van de reeds betaalde facturen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 beUnited behoudt zich het eigendom voor van alle zaken die zij in het kader van een overeenkomst met Wederpartij aan laatstgenoemde levert. Evenzo blijft beUnited rechthebbende met betrekking tot alle immateriële goederen die Wederpartij in het kader van enige overeenkomst aan beUnited dient over te dragen.

9.2 Indien Wederpartij in het kader van enige overeenkomst met beUnited auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten aan beUnited dient over te dragen, blijven deze rechten aan beUnited voorbehouden.

9.3 Wederpartij is gehouden om, indien zij op enig moment jegens beUnited tekort schiet in de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met beUnited, alle zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van beUnited rust, aan beUnited ter beschikking te stellen. Wederpartij machtigt beUnited reeds nu voor alsdan om de bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen van Wederpartij te betreden, teneinde zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van beUnited rust weg te (doen) voeren.

10 Rechten van intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht, domeinregistratie en het portretrecht daaronder begrepen – toe aan beUnited. Indien een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend beUnited bevoegd.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de Wederpartij het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht, domeinregistratie en het portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor beUnited.

10.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de beUnited te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de beUnited openbaar te maken of te verveelvoudigen.

10.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door de Wederpartij tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de modellen, de prototypes en de ontwerpen) eigendom van beUnited, ongeacht of deze door Wederpartij aan beUnited of aan derden ter hand zijn gesteld.

10.5 Op verzoek van beUnited verleent Wederpartij aan beUnited een pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Wederpartij door haar in de macht van Wederpartij worden/zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen Wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan beUnited verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare schulden daaronder mede begrepen.

11 Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. Aansprakelijkheid van beUnited voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers en/of toeleveranciers van Wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door beUnited aan Wederpartij voorgeschreven zaken,

materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door beUnited aan Wederpartij voorgeschreven derden en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel, welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

12 Opzegging en beëindiging

12.1 beUnited is gerechtigd om de overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Wederpartij in staat van faillissement verkeert, aan Wederpartij surseance van betaling is verleend, dan wel indien Wederpartij zijn onderneming heeft gestaakt. beUnited zal wegens deze opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.2 Ten gevolge van de opzegging wordt de vordering van beUnited op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij is voorts aansprakelijk voor de door beUnited geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde omzet over de resterende looptijd van de overeenkomst.

12.3 Indien Wederpartij de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen wordt de vordering van beUnited op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en heeft beUnited het recht om, zolang vordering van Wederpartij niet betaald zijn, de beëindiging op te schorten.

12.4 Indien Wederpartij de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen terwijl dit niet is overeengekomen of Wederpartij verlangt dat beUnited haar dienstverlening opschort, vanwege factoren die geen verband houden met de aard van de prestatie van beUnited, is Wederpartij aan beUnited een vergoeding verschuldigd welke onder meer kan bestaan uit een vergoeding voor de gederfde omzet van beUnited over de resterende looptijd van de overeenkomst. beUnited behoudt zich voorts het recht voor om in dit geval vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen. beUnited heeft onverminderd het recht op schadevergoeding en is bevoegd de overeenkomst direct zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een eenzijdige schriftelijke verklaring te ontbinden indien;

 1. de Wederpartij twee of meer maanden achterstallig is met de betaling van de door beUnited gefactureerde dragen en hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft zijn verplichtingen volledig na te komen;
 2. de Wederpartij Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Wederpartij binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten;
 3. de Wederpartij is overleden en beUnited gegronde reden heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door de erfgenamen niet zullen worden nagekomen;
 4. de Wederpartij zaken van beUnited heeft verduisterd of vervreemd;
 5. de Wederpartij aan beUnited, met het of op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat beUnited de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
 6. de Wederpartij ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven de overeenkomst te (willen) beëindigen.
 7. De Wederpartij verbindt zicht beUnited onverwijld en schriftelijk te informeren indien sprake is van een van de situaties als in voorgaande lid is omschreven.
 8. Indien beUnited gebruik maakt van haar op grond van dit artikel verleende recht tot ontbinding is zij jegens de Wederpartij, onverminderd haar recht op volledige schadeloosstelling, gerechtigd tot een schadevergoeding ter grootte van (de optelsom van):
 9. de som van de achterstallige maandelijkse bijdrage, conform de overeenkomst, en eventuele verder door beUnited aan de Wederpartij in rekening gebrachte maar nog niet betaalde bedragen en de daarover verschuldigde vertragingsrente alsmede de ten behoeve van Wederpartij gemaakte, maar nog niet in rekening gebrachte uitgaven en/of kosten;
 10. het totaal van de toekomstige maandelijkse bijdrage conform de in de overeenkomst overeengekomen contractperiode
 11. de buitenrechtelijke kosten

13 Overmacht

13.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert en die

redelijkerwijs niet aan beUnited kan worden toegerekend.

13.2 Wederpartij die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aan beUnited.

13.3 Indien beUnited door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende

rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

13.4 Indien beUnited bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

14 Geheimhouding

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.

14.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

14.3 Wederpartij is bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken, databasebestanden en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan beUnited.

15 Overname van personeel

15.1 De Wederpartij verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na het

einde van de overeenkomst geen directe of indirecte arbeids- of dienstverleningsrelatie te onderhouden met medewerkers noch met de door beUnited in het kader van de onderhavige  overeenkomst ingeschakelde derden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van beUnited en na betaling van een nader overeen te komen vergoeding.

16 Boetebepaling

16.1 Bij overtreding van artikel 14 en 15 is Wederpartij aan beUnited een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000 (vijfduizend Euro) per dag en, indien van toepassing, per casus dat de overtreding voortduurt.

17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten tussen beUnited en Wederpartij is steeds Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter te Utrecht.

18 Overige bepalingen

18.1 Het is Wederpartij niet toegestaan enig recht uit een met beUnited gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Download

PJP – algemene voorwaarden – beUnited – 01-07-2014