hervorming arbeidsmarkt De belangrijkste wijzigingen op een rij

Hervorming arbeidsmarkt: de belangrijkste wijzigingen op een rij

De regels voor contracten gaan flink veranderen. Minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert in een Kamerbrief met meer details over de hervorming van de arbeidsmarkt.

Voor de hervorming van de arbeidsmarkt heeft Van Gennip de adviezen overgenomen van de Sociaal Economische Raad, de commissie Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het kabinet wil duurzame arbeidsrelaties bevorderen, zonder de wendbaarheid van bedrijven aan te tasten. Voor de zomer van 2022 had ze in een Kamerbrief de hoofdlijnen geschetst van de aanpassingen. Nu heeft ze die in de Kamerbrief van 3 april 2023 verder uitgewerkt, samen met vakbonden en werkgevers. De benodigde wetgeving hiervoor gaat rond de zomer in consultatie, zodat het in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Oproepcontracten worden basiscontracten

 • Oproepcontracten zoals nuluren– en min-/maxcontracten worden afgeschaft. In plaats daarvan komen zogenoemde basiscontracten.
 • Wat is een basiscontract? In zo’n contract wordt een minimaal en een maximaal aantal uren afgesproken met een werknemer – dat mag niet nul zijn. Het maximaal aantal uur is ten hoogste 130 procent van het minimaal aantal uur. Daarnaast worden er dagen en uren afgesproken waarop de werknemer opgeroepen kan worden. Vraag je je oproepkracht buiten deze uren, dan mag hij weigeren. Met zo’n basiscontract is het idee dat de werknemer rooster- en inkomenszekerheid krijgt.
 • De afspraken over het aantal uur en het loon mogen maximaal voor een kwartaal worden afgesproken. Spreek je een langere periode af, dan geldt de gespreide loonbetaling.
 • Voor een basiscontract voor onbepaalde tijd wil het kabinet de lage WW-premie laten gelden. De uitvoerbaarheid hiervan wordt nog onderzocht.
 • De regels, die sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor de huidige oproepcontracten gelden, zullen ook van toepassing zijn op het basiscontract, zoals het verplichte aanbod na twaalf maanden voor een vaste arbeidsomvang.

Uitzonderingen:

 • De oproepcontracten voor de bijbaantjes van scholieren en studenten – die maximaal gemiddeld 16 uur per week op jaarbasis werken – blijven bestaan.
 • Contracten met een jaarurennorm blijven mogelijk en staan los van het basiscontract. Maar ook in deze contracten moet er meer roosterzekerheid worden gegeven.

Uitzendkrachten krijgen sneller een contract

 • De maximale duur van fase A (als een werknemer net is begonnen bij een uitzendbureau) wordt verkort van 78 naar 52 weken. De uitzendbranche heeft hier op geanticipeerd in de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Hierin was het kortere termijn al vastgelegd, startend vanaf begin dit jaar.
 • De mogelijkheid om deze fase te verlengen via de cao vervalt.
 • De maximale duur van fase B wordt ook verkort van drie jaar naar twee jaar en maximaal zes tijdelijke contracten.
 • Uitzendkrachten moeten een arbeidsvoorwaardenpakket krijgen gelijkwaardig aan dat van werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Dit geldt al voor regelingen over arbeids- en rusttijden en loon, maar het kabinet breidt dit uit naar alle arbeidsvoorwaarden, zodat daar geen concurrentie meer op is.
 • Het uitzendpensioen moet marktcomfort worden. De sociale partners werken dit uit.
 • Er komt een nieuw certificeringstelsel, wat betekent dat je vanaf 1 januari 2025 alleen met uitzenders mag werken die een certificaat hebben. Dit voorjaar wordt het wetsvoorstel daartoe ingediend bij de Tweede Kamer. Werk je na inwerkingtreding van die wet toch met een uitzendbureau zonder certificaat, dan riskeer je een boete.

Onderbreking ketenregeling wordt vijf jaar

 • Hoe zat het ook alweer met de ketenregeling? Nu mag je in drie jaar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten. Daarna moet je een vast contract aanbieden – dit blijft. Doe je dat niet, dan moet je zes maanden wachten. Dan begint er een nieuwe keten en kun je weer een nieuw tijdelijk contract aanbieden. Dit verandert.
 • Het onderbrekingstermijn van zes maanden wordt vijf jaar, om draaideurconstructies tegen te gaan.
 • Kabinet spreekt van een administratieve vervaltermijn van vijf jaar en niet meer van een ketenregeling.
 • Deze langere onderbrekingstermijn geldt ook voor uitzendkrachten.
 • Je mag hier niet meer van afwijken via de cao.
 • Er start ook geen nieuwe keten meer als iemand eerst als uitzendkracht bij je heeft gewerkt en daarna bij jou in dienst komt. De keten loopt dan gewoon door.

Uitzonderingen:

 • Voor scholieren en seizoenwerkers blijft de huidige ketenregeling wel bestaan. Dat betekent voor scholieren dat een nieuwe keten begint na een onderbreking van zes maanden, en voor seizoenarbeiders na drie maanden.

Premiedifferentiatie WW aangepast

Bij de premiedifferentiatie WW is voor vaste contracten geregeld dat overwerk tot en met 30 procent van het aantal contracturen onder de lage WW-premie valt. Wordt er meer overgewerkt, dan moet je met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen. Op deze hoofdregel zijn voltijdscontracten van 35 uur of meer uitgezonderd. Deze grens wordt nu verlaagd van 35 naar 30 uur. Hierdoor hoef je minder vaak met terugwerkende kracht de hoge premie te betalen.

Re-integratie langdurig zieke werknemers

 • Er komt eerder duidelijkheid voor kleine en middelgrote werkgevers (tot en met honderd werknemers) over de re-integratie van een langdurig zieke werknemer. Mkb’ers kunnen na één jaar (in plaats van twee) samen met de werknemer vaststellen dat re-integratie in het eigen bedrijf niet meer mogelijk is (eerste spoor re-integratie). Er komen nog procedurele waarborgen voor dergelijke afspraken.
 • Als je er onderling niet uitkomt, kun je het UWV vragen dit te beoordelen. Het UWV kijkt of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest, of de werknemer nog ziek is en of de verwachting is dat hij binnen dertien weken zijn werk (al dan niet aangepast) kan hervatten.
 • Als je het eerste spoor na een jaar kunt afsluiten, hoef je zijn plek niet meer vrij te houden en kun je een opvolger zoeken.
 • Je blijft wel verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Ook blijf je er verantwoordelijk voor om de medewerker goed te laten re-integreren bij de andere werkgever (tweede spoor).
 • Als je de functie van de zieke medewerker na die twee jaar nog niet hebt vervangen, behoudt de werknemer het recht om terug te komen.

Introductie Crisisregeling Personeelsbehoud (CP), voorheen deeltijd-WW

Ondernemingen moeten in tijden van crisis snel kunnen schakelen en houden daarom veelal een flexibele schil aan. Het kabinet wil die flexibele schil meer zekerheid bieden en tegelijkertijd de wendbaarheid van bedrijven vergroten. Daarvoor komt er een zogenoemde Crisisregeling Personeelsbehoud (CP), wat voorheen de deeltijd-WW was. Het kabinet werkt de regeling momenteel verder uit, maar dit zijn de richtlijnen:

 • Werkgevers kunnen hier aanspraak op maken als zij ten minste 20 procent minder werk hebben over de gehele onderneming.
 • Het moet voor tijdelijke crisissituaties gelden, daarom kun je er maximaal zes maanden gebruik van maken.
 • Het gaat om het opvangen van crises die buiten het ondernemingsrisico vallen. Dus wel: brand, coronapandemie of kleinschalige calamiteiten die nu ook vallen onder regeling Werktijdverkorting (WTV). Maar niet: de risico’s die je als ondernemer zelf kunt verzekeren.

Ook werkgevers die indirect getroffen zijn door de crisis kunnen aanspraak maken op de regeling. Denk aan bierbrouwers, die niet hoefden te sluiten tijdens de coronalockdown, maar geen afzetmarkt meer hadden doordat de horeca wel dicht was.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
De administratieve afronding van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De administratieve afronding van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De administratieve afronding van de NOW houdt in dat de definitieve berekening van de tegemoetkoming aangevraagd dient te worden.

In 2022 en de twee voorgaande jaren werd de helpdesk van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vooral gebeld met vragen over de verschillende coronasteunmaatregelen. Ook afgelopen jaar was de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) het onderwerp waar de accountant de meeste vragen over stelde. Niet verrassend, gezien de rol die de accountant speelt in de verantwoording van deze tegemoetkoming in de loonkosten.

In 2022 kwam de rijksoverheid met de NOW-regeling. Deze maatregel was bedoeld om ondernemers tegemoet te komen die te lijden hadden onder de coronabestrijdingsmaatregelen die de rijksoverheid had getroffen om het coronavirus het hoofd te bieden. Menig ondernemer kreeg door de maatregelen van de overheid te maken met omzetverlies en kon bij UWV aankloppen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Of het voorgeschoten bedrag terecht is, moet de ondernemer achteraf aantonen.

Extra werk voor de accountant

De NOW-verantwoording leidt tot extra werk voor de accountant. Een onderneming die een NOW-subsidie tussen € 40.000 en € 125.000 heeft ontvangen moet een derdenverklaring laten opstellen. Dat kan door een accountant, maar ook door een andere financieel adviseur, zoals de boekhouder.

Boven de € 125.000 moet een accountantsverklaring worden afgegeven en alleen de accountant is daartoe bevoegd. Het bedrag waar een ondernemer uiteindelijk recht op heeft hangt af van het daadwerkelijke verlies dat is geleden door inkomstenverdamping en de loonkosten.

Het is mogelijk om extra tijd aan te vragen voor de definitieve berekening

Werkgevers in beweging zetten

In januari 2023 maakte UWV bekend dat meer dan de helft van de werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW nog niet klaar was met de aanvraag van de definitieve berekening van de loonsubsidie. Om die reden lanceerde UWV een campagne om werkgevers in beweging te zetten.

Voor het aanvragen van de definitieve vaststelling van de NOW 3.1 t/m NOW 4 – de derde tot en met zesde aanvraagperiode – hadden ondernemers tot en met 22 februari de tijd. Of de accountant op een dergelijk korte termijn tijd had om de desbetreffende werkzaamheden te verrichten is nog maar de vraag. De meeste kantoren hebben het druk aan het begin van het jaar. Gelukkig is het mogelijk voor ondernemers om extra tijd aan te vragen voor het aanvragen van de definitieve berekening. Bij uitstel kunnen ondernemers dit nog tot en met 26 juli 2023 doen.

De verschillende aanvraagperiodes van de NOW

De NOW kent in totaal acht aanvraagperiodes:

 • Eerste aanvraagperiode (NOW 1): maart, april en mei 2020.
 • Tweede aanvraagperiode (NOW 2): juni, juli, augustus en september 2020.
 • Derde aanvraagperiode (NOW 3.1): oktober, november en december 2020.
 • Vierde aanvraagperiode (NOW 3.2): januari, februari en maart 2021.
 • Vijfde aanvraagperiode (NOW 3.3): april, mei en juni 2021.
 • Zesde aanvraagperiode (NOW 4): juli, augustus en september 2021.
 • Zevende aanvraagperiode (NOW 5): november en december 2021.
 • Achtste aanvraagperiode (NOW 6): januari, februari en maart 2022.

Grote financiële gevolgen

Het feit dat in januari nog de helft van de werkgevers een vaststelling moest aanvragen is zorgelijk. Blijft een vaststelling van de NOW uit, dan kan dit desastreuze gevolgen hebben voor een onderneming. De NOW-steun kan dan namelijk worden aangemerkt als onterecht en in dat geval wordt het volledig terugbetalen van het voorgeschoten bedrag een realistische optie.

Zeker gezien de naweeën van de coronapandemie en de gestegen energieprijzen is dat niet iets waar een ondernemer op zit te wachten. Dit kan voor veel ondernemers grote financiële gevolgen hebben en uiteindelijk zelfs tot een faillissement leiden.

Betalingsregeling aanvragen

Is de omzet hoger uitgevallen dan aanvankelijk werd verwacht of is de loonsom in de tussentijd gedaald, dan moet worden terugbetaald. Als het een ondernemer niet lukt om het bedrag in één keer te voldoen, dan kan bij UWV een betalingsregeling worden aangevraagd. Daarbij is het mogelijk om maandelijks of zelfs op een later tijdstip terug te betalen.

Bij een hoger omzetverlies krijgt een ondernemer een nabetaling, tenzij de loonsom lager is geworden of de ondernemer een aanvraag heeft gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag.

Bezwaar maken tegen de definitieve berekening

Ondernemingen kunnen bezwaar maken tegen de beslissing van UWV over de definitieve berekening van de NOW. Dit moet binnen zes weken na de datum die in de beslissingsbrief staat.

Laat

Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen, dan kan een ondernemer alvast alle gegevens sturen met de mededeling dat het bezwaarschrift nog niet compleet is. Daarna krijgt de ondernemer extra tijd om een en ander aan te vullen.

Bezwaar maken kan online of op papier. Komt het bezwaar te laat binnen bij het UVW dan wordt het niet in behandeling genomen

Efficiënter werken

Het belang van het op orde hebben van de administratie en regelmatig contact hebben met de financieel adviseur wordt door de vaststelling van de NOW nog eens benadrukt. Uiteraard zal een goede accountant of boekhouder zelf het initiatief nemen om de ondernemer te herinneren aan de verplichting van het vaststellen van het NOW-bedrag.

Aangezien de NOW-verantwoording veel werk vraagt van de accountant werd in 2021 besloten om dit zo veel mogelijk te laten samenvallen met de werkzaamheden die de accountant verricht voor de jaarrekening. Zo kan de accountant efficiënter werken.

Langer de tijd

Dit jaar moeten ondernemers ook voor de NOW 5 en 6 een definitieve verantwoording indienen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte eind vorig jaar bekend dat het vaststellingsloket voor de NOW 5 langer openblijft. De deadline is verschoven van 22 februari naar 2 juni 2023 en is daarmee gelijkgetrokken met de uiterlijke indieningsdatum voor een vaststellingsaanvraag van de NOW 6.

Hierdoor krijgen ondernemers langer de tijd om een vaststellingsaanvraag in te dienen. De reden voor deze keuze is dat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol van de NOW 5 en NOW 6 sommige controlewerkzaamheden met betrekking tot de omzet kunnen combineren. Per NOW-periode blijft nog wel een afzonderlijke verklaring nodig.

Neem contact op met UWV voor hulp als terugbetaling echt niet lukt

Accountantsverklaring verplicht

De eisen voor de zevende (NOW 5) en achtste (NOW 6) aanvraagperiode zijn dezelfde. Een onderneming is verplicht om een accountantsverklaring te verstrekken:

 • bij een voorschot van € 125.000 of meer;
 • bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het voorschot).
 • als een onderneming onderdeel is van een groep of concern. De bedragen van alle aanvragen moeten dan bij elkaar worden opgeteld. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is;
 • bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep minder dan 20% omzetverlies heeft). De hoogte van het voorschot of de definitieve tegemoetkoming is dan niet van belang. Er is altijd een accountantsverklaring nodig.

De derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000 en bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

Tips van UWV

Recent publiceerde UWV online tien tips voor het aanvragen van de definitieve berekening. Dit zijn:

 • Check de status in ‘Mijn NOW’.
 • Begin op tijd met de aanvraag.
 • Check met de NOW-checker of een verklaring wel vereist is.
 • Schakel de hulp in van een financieel adviseur.
 • Spreek af wie de aanvraag indient.
 • Ga na of de organisatie onderdeel is van een concern voor de NOW.
 • Bereken het omzetverlies op de juiste manier.
 • Maak eventueel gebruik van de terugbetaalmogelijkheden van UWV.
 • Neem contact op met UWV voor hulp als terugbetaling echt niet lukt.
 • Neem contact op met UWV bij het maken van een fout.

Eind aan de NOW-regeling

Hoewel deze tips werden gepubliceerd voor de verantwoording van NOW 3.1 tot en met NOW 4 zijn ze zeker ook te gebruiken voor de laatste verantwoordingen van NOW 5 en 6. Met de verantwoording van deze NOW-periodes komt er een eind aan de NOW-regeling. Hopelijk is dat ook het einde van de coronapandemie, die voor veel ondernemers tot grote zorgen heeft geleid.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

beUnited wil een eerlijke compensatie voor schade vanwege de opgelegde coronamaatregelen en is daarom bestuurder bij Stichting coronaclaim MKB 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Rijksbeleid is gebaseerd op drijfzand

Rijksbeleid is gebaseerd op drijfzand

‘Groeiende verschillen regio’s zijn principieel onrechtvaardig’

De groeiende achterstanden van de periferie op de economisch welvarende regio’s in ons land zijn principieel niet meer te rechtvaardigen. ‘Omdat ze de kansen van mensen op een gezond leven en op deelname aan de samenleving beperken,’ zo stellen drie adviesraden in een rapport maandag.

De adviseurs doen in Elke regio telt! verslag van welvaartsverschillen op streekniveau, afgezet tegen economische kernregio’s zoals de Randstad met de vier grote steden en de regio Eindhoven. De afzenders zijn drie adviesorganisaties van de overheid zelf: de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Voorzieningen in regio’s

‘Essentiële voorzieningen in de regio’s brokkelen gelijktijdig af: basisscholen gaan dicht, huisartspraktijken verdwijnen, winkels sluiten hun deuren, bushaltes worden opgeheven,’ zo schetsen de auteurs de misère in Zeeuws-Vlaanderen, de Veenkoloniën, Parkstad Limburg, Twente, en de Kop van Noord-Holland. ‘Voorbeeldregio’s’ noemt het rapport deze gebieden: niet om er een voorbeeld aan te nemen, maar in de zin van exemplarisch of maatgevend.

Spiraal van verschraling

‘Deze neerwaartse spiraal van verschraling,’ vervolgt de beschrijving, ‘heeft verstrekkende gevolgen voor het gemeenschapsleven in een regio. De leefbaarheid van dorpen, buurten en gemeenschappen komt onder druk te staan en dit leidt in diverse regio’s tot achterstanden.’ Ter illustratie wijst het rapport onder meer op een zeven jaar lagere levensverwachting, lagere inkomens, minder culturele voorzieningen en beperkter openbaar vervoer.

Een blik op de geldstromen leert dat het Gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten voor lokale overheden, tevens de grootste rijksbijdrage aan de regio’s omvat. Hierbij worden verschillen gladgestreken, maar het tegenovergestelde gebeurt volgens de raden met andere rijksbijdragen. Die investeringen gaan naar ‘gebieden waar volop kansen liggen, omdat ze zijn aangehaakt op de wereldeconomie. Deze investeringen maken krachtiger wat al krachtig is. Dat is een bewuste keuze.’

Beleid op drijfzand

Het idee hierachter is dat het vergroten van welvaartsgroei in economisch sterke regio’s, óók voordeel oplevert voor zwakkere regio’s. ‘Maar is dat ook zo?’ vragen de adviseurs. ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt van niet. Terwijl de economische kerngebieden in Nederland de afgelopen decennia steeds
sterker zijn geworden, hebben de regio’s die al op achterstand stonden gestaag aandeel in de economische ontwikkeling verloren en zijn de achterstanden in brede welvaart niet minder geworden.’

Met andere woorden, het rijksbeleid blijkt gebaseerd op drijfzand: ‘Sterke regio’s trekken regio’s met achterstanden niet mee omhoog. Integendeel: deze worden juist zwakker, onder andere door het vertrek van jonge mensen en theoretisch opgeleiden. Een belangrijke aanname waarop het beleid van de rijksoverheid stoelt, klopt dus niet.’

‘Nooit de bedoeling’

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken liet maandag merken dat het kabinet niet blij is met het gevoerde drijfzandbeleid: ‘Dit rapport stelt dat er door beleidskeuzes van de overheid te grote verschillen zijn ontstaan tussen hoe goed het gaat met regio’s. Dat kan nooit de bedoeling zijn.’ Later komt de minister met een uitgebreide reactie.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

beUnited streeft naar democratie in balans en is daarom medebestuurder bij Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

De Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK 2023)

Maatregelen voor hoge energieprijzen & ondersteuning mkb-grootverbruikers

Het kabinet is eind 2022 gekomen met een pakket van maximaal € 3,1 miljard voor middelgrote en kleine bedrijven die veel energie verbruiken. Hoe kom je als ondernemer in aanmerking voor het steunpakket? Wanneer opent het loket? En welke andere maatregelen zijn getroffen?

De overheid wil de groep mkb’ers helpen die het hardst geraakt zijn door de stijgende energieprijzen. Denk bijvoorbeeld aan energie-intensieve bedrijven als bakkers, slagers en tuinders.

Het pakket ‘De Tegemoetkoming Energiekostenregeling‘ (TEK) is alleen bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 werknemers in dienst. Ook geldt het steunpakket voor hoge energieprijzen pas wanneer de prijs van gas hoger ligt dan € 1,19 per m³ en/of de prijs van een kilowattuur elektriciteit hoger ligt dan 35 cent.

Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is in februari 2023 verlaagd van 60% naar 50%. Dit heeft te maken met positieve ontwikkelingen op de energiemarkt. Zo is de gasprijs flink gedaald.

Aan welke andere voorwaarden moet je voldoen?

Je bedrijf komt in aanmerking voor de compensatie van hoge energieprijzen als je – naast de eerder genoemde voorwaarden – aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De energiekosten bedragen ten minste 7% van je omzet
 • Je onderneming heeft maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen
 • Je moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel

Oorspronkelijk waren de energiekosten 12,5% van de omzet, maar onder druk van veel mkb-organisaties en mkb-bedrijven is dat verlaagd tot 7% van de omzet.

De rekensom wordt gemaakt met zogeheten modelprijzen voor gas en elektriciteit. Die zijn voor gas € 2,41 per m³ en voor elektriciteit € 0,59 per kWh. 

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat geeft aan dat de maatregelen voor hoge energieprijzen alleen bedoeld zijn voor in de kern gezonde bedrijven. “Deze bedrijven willen vaak wel energiebesparende maatregelen nemen en verduurzamen, maar ontkomen door het type productieproces of dienstverlening niet aan een hoog energieverbruik.”

Veel bedrijven nemen het heft in eigen hand met energiebesparende maatregelen om de kosten te drukken. Bijvoorbeeld door (tijdelijk) minder te produceren of energiebesparende producten aan te schaffen, zoals zonnepanelen.

Wat krijg je precies vergoed?

Als je aan de voorwaarden van het steunpakket voldoet, wordt de helft van de stijging in energiekosten gecompenseerd. Hiervoor geldt per onderneming een maximumbedrag van € 160.000.

Dit geldt ook voor agrarische bedrijven. Eerder was voor deze branche het maximum vastgesteld op maximaal € 62.000.

Wat is de Tegemoetkoming Energiekostenregeling?

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is in oktober 2022 aangekondigd. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. De regeling is later onder druk van mkb-organisaties verruimd.

Voor welke periode geldt de TEK?

De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kun je nog geen TEK aanvragen.

Wat nou als je niet in aanmerking komt voor de TEK?

Naast de energie-intensieve bedrijven zijn er een aantal ondernemers die niet in aanmerking komen voor het steunpakket. Maar ze kampen wél met een hogere energierekening. Val jij onder deze groep? Dan bestaan er andere maatregelen die meer financiële ruimte moeten bieden. Naast eerder aangekondigde koopkrachtmaatregelen zijn er verschillende maatregelen die bedrijven meer financiële ruimte moeten bieden.

1. Prijsplafond gas en elektra

Zo geldt het aangekondigde prijsplafond niet alleen voor particulieren, maar gelden ook voor kleinverbruikers zoals zzp’ers, winkels en een deel van het kleine mkb. Het prijsplafond is op 1 januari 2023 in werking getreden en compenseert een deel van de hoge energiekosten.

2. Belastingdienst geeft belastinguitstel

Om kleine en middelgrote bedrijven meer financiële ruimte te bieden, gaat de Belastingdienst soepeler om met verzoeken tot belastinguitstel.

3. Kabinet wil helpen verduurzamen met groene aftrekposten

Het kabinet heeft ook plannen om bedrijven te helpen verduurzamen, zodat het energieverbruik omlaag gaat. Er komt extra geld beschikbaar voor diverse groene aftrekposten.

4. Voorschotten van financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners, zoals banken, zijn bereid om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen van voorschotten door ondernemers die later in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekostenregeling.

Alleen bedrijven die in de kern gezond zijn komen in aanmerking voor zo’n voorschot. De kans is groot dat er wel gewoon rente over de lening betaald wordt. De overheid staat niet garant en er bestaat altijd een risico dat een bedrijf tussentijds failliet gaat.

5. Overstappen om op de vaste energie lasten te besparen

Een snelle besparing op je energierekening kan jouw bedrijf realiseren door aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen. Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.

Samen met beUnited regelen wij de contractovername en energie overstap tot in de puntjes, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en direct kan profiteren van uw lage energiekosten.

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Neem dan contact met ons op en laat uw voordeel berekenen.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen.
Ik word lid!


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Fyner juridische ervaring mkb landelijk partner beUnited

Fyner

Fyner juridische ervaring mkb landelijk partner beUnited
Fyner juridische ervaring mkb landelijk partner beUnited

Werkwijze voor het MKB

Onze juristen staan voor je klaar. Bij juridische conflicten of gewoon om te zorgen dat alles vlekkeloos geregeld is. Voor wanneer je te maken krijgt met onderhandelingen, faillissementen, fusies of overnames bijvoorbeeld. Bekijk hier hoe we jouw bedrijf verder kunnen helpen. Of ontdek onze professionele rechtshulp voor particulieren.

Onze zakelijke specialisten

Mr. Jos Roose

Directeur

Mr. Anne van Glabbeek

Operationeel manager & Senior jurist

Mr. Jeroen Bakker

Jurist

Fyner juridische ervaring mkb landelijk partner beUnited
Fyner juridische ervaring mkb landelijk partner beUnited
Fyner juridische ervaring mkb landelijk partner beUnited
Fyner juridische ervaring mkb landelijk partner beUnited

Fyner is partner van beUnited om haar leden in Nederland de mogelijkheid te geven om zich te voorzien van juridische steun, voor een laag vast tarief. Fyner werkt door heel Nederland.

Adres

Dr Hub van Doorneweg 167
5026 RC Tilburg

Openingstijden

Ma – Vr: 08:30 – 17:00 uur
013 – 46 89 065

Contactformulier

Stuur ons een bericht en wij reageren binnen 1 werkdag

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf?

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf?

Wij bieden een vast contract aan voor een periode van 5 jaar

beUnited kan een snelle besparing op jouw energierekening realiseren door een samenwerking met het inkoopcollectief  Collectiviteitskorting. Deze dienstverlening is voor leden van beUnited geheel kosteloos!

“Er zijn inmiddels al meer dan 2000 MKB bedrijven overgestapt waar we gemiddeld € 5.000,- per jaar voor kunnen besparen”.

Voor sommige mkb bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis. Wij regelen de contractovername en energie overstap tot in de puntjes, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en direct kan profiteren van uw lage energiekosten.

Vergelijk onderstaande tarieven met uw eigen tarieven voor een indicatie.

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Samenwerking Collectiviteitskorting en beUnited

Collectiviteitskorting is een collectief met professionals in energie en verduurzaming. De organisatie richt zijn werkzaamheden aan ondernemers in Nederland.

Collectiviteitskorting is een samenwerking aangegaan met beUnited om leden in Nederland de mogelijkheid te geven zich te voorzien van gas en stroom, voor een laag collectief tarief. In de huidige ontwikkelingen willen wij op deze wijze verenigingen een steuntje in de rug bieden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Collectiviteitskorting Marketing Movement Gulf landelijk partner beUnited

Collectiviteitskorting

Welkom bij het collectief!

Betaal direct minder en bespaar wel tot 34% op uw vaste lasten

 

beUnited Collectiviteitskorting voor:

Collectiviteitskorting is partner van beUnited om haar leden in Nederland de mogelijkheid te geven zich te voorzien van gas en stroom, voor een laag collectief tarief.

In de huidige ontwikkelingen willen wij de leden van beUnited een steuntje in de rug bieden. In dat kader is het belangrijk om te weten dat onze dienst voor beUnited leden geheel kosteloos is!

Wilt u weten op welke vaste lasten u kunt besparen?

Neem dan direct contact met ons op en laat uw voordeel berekenen door een van onze adviseurs

Contactformulier

Of vul het contactformulier zo volledig mogelijk in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met

Collectiviteitskorting

Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Regel zo snel mogelijk de inschrijving in het UBO-register

Europese rechter: Informatieverstrekking van het ubo-register per direct on hold.

Het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag bepaald dat het Ubo-register op slot moet voor het grote publiek. De rechter vindt dat openbare toegankelijkheid de privacy van bedrijfseigenaren en aandeelhouders in ernstige mate aantast. Overheden zoals de Belastingdienst of transactiewaakhond FIU mogen nog wel in het register, die in alle Europese lidstaten werd opgericht voor witwas- en fraudebestrijding.

De wettelijk verplichte registratiedatabase behelst een overzicht van alle personen die uiteindelijk eigenaar zijn van een bedrijf, of daar zeggenschap over hebben. De uitspraak is een grote meevaller voor familiebedrijven en aandeelhouders, die al jaren tegen de registratie ageren, omdat ze vinden dat hun hele hebben en houwen daarmee op straat komt te liggen. ‘Ik hoop dat dit een eerste stap is in de bezinning van Brussel.

Uitgangspunt tot nu

Het uitgangspunt was tot nu toe: “jij bent een boef tenzij je het tegendeel bewijst”’, reageert Peter Arensman, ondernemer en voorzitter van de CDA Businessclub. De papierwinkel en Ubo-regelgeving is volgens hem ‘volledig doorgeschoten’.

“jij bent een boef tenzij je het tegendeel bewijst”’

De Europese rechter geeft Arensman grotendeels gelijk, en stelt in de uitspraak dat grondrechten van bedrijfseigenaren worden geschonden via de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens. De zaak was aangespannen door een Luxemburgse vennootschap die in het geweer was gekomen tegen de registratieplicht. De uitspraak raakt alle Europese lidstaten die Ubo-registers hebben ingesteld, bevestigt een woordvoerder van het Hof. ‘Dit slaat de grondslag weg onder de Europese richtlijn waarop deze landen hun nationale Ubo-wetten hadden gebaseerd.’

De minister van Financiën bevestigde dinsdagavond een Kamerbrief dat ze de Kamer van Koophandel heeft gevraagd om ‘per direct de informatieverstrekking van het ubo-register on hold te zetten’.

‘per direct de informatieverstrekking van het ubo-register on hold te zetten’.

Doelstelling steeds verder opgerekt

De uitspraak betekent dat de doelstelling van het Ubo-register vanaf nu weer veel beperkter moet worden uitgelegd, namelijk alleen ter bevordering van opsporing en witwasbestrijding, zegt complianceadviseur Maud Bökkerink. Het register dient daarmee niet meer ter ondersteuning van bijvoorbeeld de wetenschap of allerlei maatschappelijke organisaties. ‘De laatste jaren heeft het Europees Parlement die doelstelling steeds verder opgerekt, en ondernemers hebben daar zich fel tegen verzet. Dit is voor hen een grote overwinning.’

Ubo-register vanaf nu weer alleen ter bevordering van opsporing en witwasbestrijding

Anticorruptiewaakhond Transparency

International ijverde er juist voor dat Brussel bedrijfseigenaren zou verplichten tot nog meer transparantie, en reageert teleurgesteld op het arrest. ‘Dit is natuurlijk een tegenslag voor ons’, zegt directeur Lousewies van der Laan van de Nederlandse afdeling van Transparency International. Ze is wel opgelucht dat de rechter een uitzondering maakt voor journalisten en non-gouvernementele organisaties die een belangrijke rol spelen in witwasbestrijding en daarmee een ‘legitiem belang hebben om in het register onderzoek te doen’: zij behouden hun toegang.

Blote kont op het Binnenhof

De gegevens die niet meer voor iedereen zijn in te zien, betreffen bijvoorbeeld naam, woonplaats, nationaliteit en het belang dat een aandeelhouder heeft in een bedrijf. Marlies van Wijhe, directeur van het Zwolse Van Wijhe Verf, is er opgelucht over. ‘Eindelijk. Ik heb geen zin om alles aan iedereen te vertellen. Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd.’ De ondernemer had de aanval op het Ubo-register geopend met de opmerking: ‘we kunnen net zo goed in onze blote kont op het Binnenhof gaan staan.’

‘we kunnen net zo goed in onze blote kont op het Binnenhof gaan staan.’

Dikke streep door openbare toegankelijkheid

Belangenbehartiger Familiebedrijven Nederland (FBNed) leest in het arrest dat de hoogste Europese rechter ‘een dikke streep’ heeft gezet door de openbare toegankelijkheid van het Ubo-register. ‘Voor Nederland betekent dit dat het Ubo-register per direct niet meer openbaar toegankelijk mag zijn’, zegt directeur Albert Jan Thomassen. ‘Het is een te grote inbreuk op de privacy van aandeelhouders. De openbaarheid is niet nodig voor de bestrijding van fraude en witwassen.’

‘Voor Nederland betekent dit dat het Ubo-register per direct niet meer openbaar toegankelijk mag zijn’

Of banken hun toegang tot het register behouden was dinsdag niet direct duidelijk. Zowel het Ministerie van Financiën als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) moesten de uitspraak nog bestuderen en konden de precieze gevolgen voor Nederland niet direct schetsen.

De invoering van het Ubo-register was een hobbelig proces. De aanmeldingen leidden bij de Kamer van Koophandel tot grote achterstanden in de administratie. Bovendien was er al twijfel over het nut van het register, omdat bijvoorbeeld financiële instellingen zelf al goed boekenonderzoek moeten doen. Die twijfel zal na de uitspraak van het Europees hof alleen maar groter zijn geworden.

Bron 

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Zorg dat je bedrijf in 2023 geen subsidies en regelingen misloopt

Ondernemers wees in 2023 scherp op regelingen en subsidies!

Voor veel investeringen kun je subsidie aanvragen. Of je kunt profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. De praktijk laat echter zien dat veel ondernemers niet op de hoogte zijn van de regelingen en subsidiepotjes. Daarom een overzicht van subsidies en regelingen voor 2023.

Hulp voor ondernemers

Het is duidelijk dat veel ondernemers het in deze tijd niet makkelijk hebben. De coronacrisis was nog maar net voorbij of we belandden met elkaar in de volgende crisis: de koopkrachtcrisis, onder andere door de gestegen energieprijzen. Wat kun je doen als je het moeilijk hebt?

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Zelfstandig ondernemers kunnen bijstand aanvragen bij hun plaatselijke gemeente: de Bbz. Deze financiële ondersteuning kun je ook aanvragen als je een bedrijf start vanuit de bijstand of een uitkering.

Bedrijf starten vanuit WAO

Zit je in de WAO en wil je een bedrijf starten? Dan kun je in veel gevallen hulp aanvragen bij het UWV. Deze instantie kan je hulp bieden in de vorm van:

 • Starterskrediet
 • Aanvulling van inkomen
 • Vergoeding van bepaalde nodige voorzieningen

Natuurlijk moet je voor deze hulp aan voorwaarden voldoen.

Coaching mkb’ers

Als je het door de nasleep van de coronacrisis financieel moeilijk hebt, kun je gratis (tot eind 2022) coaching aanvragen bij de stichting Ondernemersklankbord. Deze stichting kan je helpen bij dingen als het voorkomen van een faillissement, groeien en bedrijfsopvolging.

Fiscale regelingen

Natuurlijk wil je nooit meer belasting betalen dan noodzakelijk. Om de belastingaangifte zo laag mogelijk te houden, zijn er verschillende fiscale regelingen voor ondernemers in het leven geroepen.

Kleineondernemersregeling

De Kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling voor ondernemers die het klein en eenvoudig willen houden. Heb je een jaaromzet van minder dan € 20.000? Dan kun je ervoor kiezen mee te doen aan de KOR. Door de Kleineondernemersregeling hoef je geen btw te berekenen en je kunt een simpeler administratie voeren.

Wil je meedoen met de KOR? Dan moet je je uiterlijk 4 weken van tevoren aanmelden bij de Belastingdienst. Dus als je er begin 2023 mee wilt starten, zorg dan dat je de aanvraag uiterlijk 1 december bij de Belastingdienst hebt liggen.

Ondernemersaftrek

Ondernemen komt met risico’s maar ook met voordelen. Een belangrijk voordeel: aftrekposten. De ondernemersaftrek bestaat uit meerdere vormen van aftrek:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
 • Meewerkaftrek
 • Stakingsaftrek

Voor bovenstaande aftrekposten moet je voldoen aan het urencriterium.

Mkb-winstvrijstelling

Daarnaast is de mkb-winstvrijstelling een belangrijke aftrekpost: deze winstvrijstelling verlaagt de winst met 14 procent, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, past de Belastingdienst deze mkb-winstvrijstelling automatisch toe.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die je als ondernemer niet wilt missen. Bij deze aftrekpost geldt namelijk dat je fors belastingvoordeel krijgt als je investeert in bedrijfsmiddelen. Met deze investeringen kun je de winst drukken, waardoor je minder belasting betaalt.

Op jaarbasis moet je minstens een bepaald bedrag investeren in je onderneming om voor de KIA in aanmerking te komen. In 2022 was dit een bedrag van minstens € 2.401 met een bedrag van minstens € 450 per investering.

Kredieten en financiering

Om succesvol te kunnen ondernemen, heb je soms krediet nodig. De overheid snapt dat. Daarom zijn er allerlei regelingen die je kunt gebruiken om makkelijker aan geld te komen. Natuurlijk moet je wel een goed plan hebben om deze regelingen te kunnen gebruiken. Een overzicht:

Borgstelling mkb kredieten (BMKB)

De BMKB is een regeling waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg staat voor een deel van het krediet. Dat betekent dat je bij de bank sneller of meer geld kunt lenen om de investeringen te kunnen doen.

Naast de BMKB is er ook de BMKB-Groen, speciaal bedacht voor ondernemers die willen verduurzamen om lagere energiekosten te hebben. Voor zowel de BMKB als de BMKB-Groen geldt dat je als ondernemer aan de voorwaarden moet voldoen.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten van middelgrote en grote bedrijven is er de GO-regeling. Via deze regeling kun je een bedrag van € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen lenen.

Bij deze regeling krijgt de bank een Staatsgarantie voor 50 procent van de lening. Minder risico dus voor de bank en meer financieringsruimte voor je bedrijf.

Vroegefasefinanciering (VFF)

Vroegefasefinanciering is financiering voor onder andere mkb’ers en innovatieve starters die hulp nodig hebben om een goed uitgewerkt plan van de conceptfase naar de startfase te brengen.

In een paar stappen kun je checken of je in aanmerking komt voor de VFF.

Innovatiekrediet

Als je werkt aan een veelbelovende innovatie kun je gebruikmaken van Innovatiekrediet. Kun je aantonen dat je product of innovatie onder andere een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse economie, dat het haalbaar is en dat het binnen vijf jaar op de markt kan komen? Dan kun je dit krediet onder voorwaarden aanvragen.

Internationaal zakendoen

Doe je zaken over de grens? Ook dan kun je bepaalde regelingen benutten.

Dutch Good Growth Fund (DFFG)

Je wilt investeren in een ontwikkelingsland of een opkomende markt. Dan kun je mogelijk een beroep doen op het Dutch Good Growth Fund. Het DGGF is beschikbaar voor specifieke landen. Check dus of jouw land erbij staat.

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Als je zakendoet in het buitenland, maar de financiering niet in orde kunt krijgen, kun je mogelijk een beroep doen op het Dutch Trade and Investment Fund. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan het DTIF leningen, garanties en exportfinancieringen verzorgen.

IMVO-vouchers

MVO Nederland stelt IMVO-vouchers van maximaal € 10.000 beschikbaar aan bedrijven die hun internationale handel willen verduurzamen. Je kunt een IMVO-voucher gebruiken om een adviseur in te huren die je gaat helpen duurzamer te worden in je internationale handel.

Brexit Adjustment Reserve

Ondernemers die kosten hebben gemaakt om aan de Brexit-eisen te voldoen, kunnen daarvoor subsidie krijgen via het EU-steunfonds Brexit Adjustment Reserve (BAR). Je kunt aanspraak maken op de BAR als je zaken doet – of hebt gedaan – met het Verenigd Koninkrijk. Vaak gaat het om importeurs, exporteurs of bedrijven in de logistieke dienstverlening. 

Investeren in innovatie en duurzaamheid

Duurzaamheid en innovatie zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan bij de overheid. Vandaar dat er heel wat regelingen zijn voor als je het over een duurzamere boeg wilt gooien. We zetten een paar belangrijke regelingen in de vorm van aftrek en subsidies voor je op een rij.

Innovatiebox

De innovatiebox is een fiscale regeling voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen én winst maken uit innovatieve activiteiten. Over deze winst hoef je namelijk minder winst te betalen.

Je doet dit door immateriële activa (bijvoorbeeld kosten voor speur- en ontwikkelingswerk, octrooien etc.) in de innovatiebox te plaatsen. In dat geval betaal je slechts 9 procent belasting over de winst uit innovatieve activiteiten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De kans is groot dat je als bedrijf kijkt naar de mogelijkheden om te verduurzamen, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame energie als hernieuwbare elektriciteit, CO2-reductie of energiezuinige technieken.

Als dat zo is, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor Energie-investeringsaftrek. Deze aftrek is niet misselijk: je kunt zo’n 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

MIA en Vamil

Ook bij de Milieu-investeringsaftrek (MIA) geldt: fiscaal voordeel als je investeert in duurzaamheid. Bij de MIA gaat het vooral over milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een groot deel van de investering mag je in mindering brengen op je winst.

Goed om te weten: de MIA is een aanvulling op de standaard afschrijving.

Combineer je de MIA  met de Vamil, dan mag je tot 75 procent van de investering willekeurig afschrijven (dus niet gespreid). Daarmee kan het voordeel nog aantrekkelijker worden.

Andere duurzame subsidies

Er zijn op het moment dus heel wat subsidies voor duurzaamheid. Om er nog een paar belangrijke te noemen:

 • Hernieuwbare Energietransitie (HER+): subsidie voor vernieuwende projecten die bijdragen tot minder CO2-uitstoot
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): subsidie voor het verwarmen van je bedrijfspand door middel van een warmtepomp, zonneboiler, windturbine of zonnepanelen

Groenfonds financiering

Wil je investeren in een project dat bijdraagt aan de circulaire economie? Dan kun je in veel gevallen lenen tegen een lagere rente bij een bank uit het Groenfonds. Andere projecten waarvoor je een financiering uit het Groenfonds kunt aanvragen zijn bijvoorbeeld energietransitie en kringlooplandbouw.

Opleidingen

Je moet je misschien bijscholen om de laatste ontwikkelingen in de markt te volgen. Of misschien is het wel nodig om een carrièreswitch te maken.

STAP-budget

Bijna iedereen in Nederland heeft recht op een STAP-budget. Het is een budget van € 1.000 dat je mag besteden aan bijscholing, training of een cursus. Je mag dit budget gebruiken bij een aanbieder die in het STAP-scholingsregister staat. 

Wees scherp op regelingen en subsidies voor ondernemers

Dit is een selectie van alle mogelijkheden die er zijn voor mkb’ers en zzp’ers in Nederland. Ga je iets ondernemen? Ga dan eerst na of er een regeling is. Voor een completer overzicht kun je het best kijken op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Waarschijnlijk bespaar je daarmee een hoop tijd én geld. En dat is mooi meegenomen.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Regel zo snel mogelijk de inschrijving in het UBO-register

Regel zo snel mogelijk inschrijving in UBO-register

Het Bureau Economische Handhaving heeft de afgelopen maanden duizenden bedrijven en organisaties een brief gestuurd met de boodschap dat ze hun ontbrekende inschrijving in het UBO-register in orde moeten maken. 

Wettelijke verplichting

Het inschrijven van UBO’s is een wettelijke verplichting. Heb je een UBO (ultimate beneficial owner) niet geregistreerd? Dan riskeer je een boete van maximaal € 22.500. 

In de UBO-registers staat wie de eigenaar is van een organisatie of wie zeggenschap of een belang heeft. De registers helpen criminele activiteiten voorkomen en opsporen. Als ondernemer kun je nieuwe klanten of een nieuwe leverancier raadplegen in het UBO-register. Hierdoor weet je beter met wie je zakendoet. 

Geen prioriteit

Uit onderzoek blijkt dat voor ondernemers de inschrijving vaak geen prioriteit heeft en dat ze veronderstellen dat het ingewikkeld is. Ook privacyzorgen rondom het register spelen een rol. Toch is het belangrijk dat ondernemers hun UBO’s registreren. Wanneer je bijvoorbeeld een zakelijk krediet aanvraagt, zijn kredietverleners verplicht om UBO’s te controleren. 

Flinke Boete

Bedrijven zonder UBO-registratie kunnen een flinke boete krijgen. Heb je een brief van het Bureau Economische Handhaving ontvangen? Zorg dan de inschrijving in het UBO-register zo snel mogelijk wordt geregeld. In een bv met maar 1 bestuurder is het zo voor elkaar. In ingewikkelde gevallen, zoals bij een groep ondernemingen, kun je je beter laten adviseren door een accountant, belastingadviseur of notaris.

 

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print