Standpunten belangenorganisatie

Standpunten

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandig mkb & zzp ondernemers in Nederland.

  • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
  • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
  • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

beUnited volgt de ontwikkeling op politiek niveau voor ondernemers in Nederland kritisch aan de hand van onderstaande standpunten. Aangezien wij als enige de belangen behartigen van de echte zelfstandig ondernemers, willen we invloed uitoefenen op het beleid van de overheid.

Ministerie van Ondernemerschap

beUnited pleit voor een permant en betrouwbaar ministerie van Ondernemerschap. De (zelfstandig) ondernemers zijn gezamenlijk de grootste werkgever in Nederland. Desondanks is de belangenbehartiging  niet of nauwelijks goed georganiseerd, globalistische politieke partijen hebben niet of nauwelijks beleid gericht op ondernemerschap en sluiten o.a. fiscale en sociale wetgeving, stimulering- & subsidieregels zelden aan bij de werkelijke MKB praktijk.

BOR 

Blaas de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) nieuw leven in. Familiebedrijven zijn, door continuïteit op langere termijn en innovatiekracht, van enorm belang voor de Nederlandse samenleving 

UBO

beUnited heeft vraagtekens bij de borging van de privacy en de daaraan verbonden veiligheid van bedrijven en ondernemers.  beUnited pleit er voor om de toegang tot het Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) te beperken tot publieke instanties met gerechtvaardigd belang. 

Klimaat en Duurzaamheid

beUnited staat kritisch tegenover de plannen van verhoogde klimaatambities en steunen deze vooralsnog niet.

Covid-19

beUnited staat zeer kritisch tegenover de COVID-aanpak richting het najaar/de winter. beUnited is van mening dat Covid-19 beschouwd dient te worden als een gewone virusinfectie, met andere woorden wees hygiënisch, ventileer goed en bij klachten blijf je thuis. beUnited is tegen alle overige impliciet verplichte maatregelen zoals zelftesten, testen GGD, vaccinatie (van medewerkers), lockdows van sectoren en bedrijven etc. Gezien het feit dat ondernemers het gelach hebben betaald bij eerder genomen maatregelen pleit beUnited er voor dat ondernemers een zwaarwegende stem krijgen in het nieuwe Maatschappelijk Impact Team (MIT). 

Industrie

beUnited is positief over de mogelijkheden tot het maken van maatwerkafspraken, daar de grote industrie een bijdrage dient te leveren. Echter wel op een wijze waardoor het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven niet te veel wordt aangetast ten opzichte van buitenlandse of omringende landen. 

Autobezit

beUnited is voor betalen naar gebruik. Dit klinkt positief maar zal voor grote groepen bedrijven een structurele verzwaring van lasten betekenen. Dit kan alleen onder de voorwaarde dat er lastenverlichtingen tegenover staan. Zoals bijvoorbeeld het laten vervallen BPM en/of verlaging accijnsen op brandstof.

Verduurzaming

Een hippe term die staat voor verzwaring van kosten en lasten zoals hogere productieprijzen. Verduurzaming dient een middel te zijn en geen doel op zich. beUnited is van mening dat verduurzaming voor veel ondernemers niet of nauwelijks zinvol is. Op het totale plaatje is de impact vanuit ondernemerschap marginaal, zeker op EU of wereldschaal. 

Energie

Om leveringszekerheid naar de toekomst te kunnen waarborgen, zijn wij voorstander van leveringsdiversiteit m.a.w. het gebruik van gas uit alternatieve landen anders dan Rusland. Ook zijn we voor de bouw van innovatieve kerncentrales en meer onderzoek naar kleine thoriumcentrales. De transitie naar wind- en zonenergie heeft niet onze voorkeur omdat de landschappelijke – als milieutechnische factoren zeker op de lange termijn niet gunstig zijn. Zie onder meer de kosten van afbraak en verwerking van windmolens. Het gebruik van biomassacentrales dient afgebouwd te worden.

Stikstof

beUnited vindt Stikstof een door de overheid gecreëerd probleem op basis van modellen. Wij steunen de plannen tot vermindering niet tot dat per locatie duidelijk in kaart is gebracht wat de daadwerkelijke depositie betreft en hoe deze de natuur beïnvloedt.

Arbeidsmarkt

beUnited staat negatief tegenover elke vorm van discriminatie, dus ook tegenover een vorm van positieve discriminatie. beUnited gelooft dat kwaliteit altijd het uitgangspunt dient te zijn en dit los staat van geslacht, afkomst en geaardheid. De discussie over vrouwenquota en diversiteit zijn belangrijk maar voor ondernemers geldt dat zij op zoek zijn naar de juiste mens op de juiste plek. Geslacht en afkomst speelt daarbij een minder belangrijke rol. Wel willen we ons best doen om mensen, welke afkomst of geslacht dan ook, te helpen om een plek te krijgen op de arbeidsmarkt door ze stages en scholing aan te bieden om een gewild ambacht te leren.

Onderwijs

Onderwijs dient beter aan te sluiten op de economie van Nederland. Daarnaast dient het onderwijs onafhankelijker vorm gegeven te worden. Het verdient aanbeveling om leerlingen kritisch en out of the box te leren denken. Dat is een belangrijke eigenschap voor de innovatiekracht van Nederland.  

Economie

Het vestigingsklimaat in Nederland staat onder druk door instabiel overheidsbeleid. Zeker om middelgrote bedrijven aan te trekken, dient het beleid consistent te zijn waarbij wet- en regelgeving maar ook belastingen duidelijk en voor vaste perioden worden vastgelegd. Wees een betrouwbare overheid met beloften over o.a. fiscale regelingen.

Innovatie

Innovatie is de motor voor de toekomst van Nederland. Hiervoor stelt het kabinet fondsen ter beschikking. De praktijk laat echter zien dat er uiteindelijk niet veel van terecht komt omdat het hele systeem ambtelijk wordt opgetuigd. beUnited kiest voor een systeem waar een team van ondernemers aangevuld met deskundigen uit de praktijk de innovaties toetsen op haalbaarheid, schaalbaarheid en nuttigheid. 

Familiebedrijven

Deze bedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Zeer verontrustend dat 75% bereid is zijn bedrijf te verkopen, Ook zorgwekkend dat bijna al deze bedrijven overgenomen worden door veelal buitenlandse conglomeraten. Dit geeft een verandering van ons totale economische systeem. Nederlandse familiebedrijven dienen goede bescherming en ondernemers vrijheden te krijgen. Onder meer op gebied fiscale regelingen bij overdracht binnen de familie en bedrijfsopvolging.

ZZP

Creëer level playing field met en voor ZZP-ers. door het formuleren van een duidelijke definitie van een zelfstandig ondernemer. Dit helpt om echte ZZP-ers als echte (fiscale) ondernemers te behandelen en misstanden zoals schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Metaverse & AI

De metaverse is een op grote schaal door computers gesimuleerde omgeving of virtuele wereld die de ruimtelijke en fysieke kenmerken van de mens nabootst. Kunstmatige intelligentie (AI) en de metaverse combineert meerdere technologieën.

beUnited kijkt met interesse naar deze nieuwe technologie maar ziet de metaverse in combinatie met AI als een middel om de digitale transformatie van onze maatschappij te ondersteunen. Het is hierbij wel zaak dat de transformatie voorzien wordt van de juiste randvoorwaarden : veilige communicatie d.m.v. cybersecurity op orde en bestuurlijke kadering d.m.v. een goede analyse van de potentiële bestuurlijke consequenties.

We leven momenteel in een gevoels-economie waar mensen zich minder richten op denken en meer op gevoelens, emotionele intelligentie en empathie. BeUnited ondersteunt ondernemers om zich bewust te worden van hun eigen kracht wat ze met deze disruptieve technologie in hun bedrijf zouden kunnen ondernemen. Educatie is key om deze transformatie te ondersteunen. 

Cybercriminaliteit

Actueel onderwerp dat voor elke ondernemer schadelijke gevolgen kan hebben. Het is goed om meer aandacht aan te geven. Echter de samenwerking tussen politie, OM en Defensie op dit gebied vraagt om terughoudendheid. Het gevaar is dat er een organisatie wordt opgetuigd die veel verder gaat dan wenselijk is. Zie onder meer de schandalen waarbij politie en het ministerie van Defensie actief gegevens verzamelde over personen die zich kritisch uitlieten over het coronabeleid. Dit was wettelijk niet legaal. 

Wettelijke Controle

beUnited vindt het belangrijk dat, voor wat betreft een onafhankelijk en betaalbaar systeem van wettelijke controles, de traditionele partners van ondernemers (banken, accountants, fiscalisten) dat blijven doen en dat ze niet tot “politieagent van Den Haag” worden gemaakt.

Loonkosten

Breng het huidig percentage van de loonwig terug met 25%, de loonwig is gelijk aan het verschil tussen de loonkosten (sociale zekerheid, werkgeverspremie) en het nettoloon (wat een werknemer effectief krijgt) en beperk ziektedoorbetaling tot 1 jaar.

Financiering

Faciliteer als overheid dat ondernemers toegang krijgen tot financieringen van relatief kleine bedragen. Ondanks dat er veel mogelijkheden zijn bijgekomen om ogenschijnlijk eenvoudiger financiering (online) te verstrekken, zijn banken terughoudender geworden in het financieren van relatief kleine bedragen. 

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij samen zijn!

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print