beUnited Nieuws Financiële steun voor herstructurering winkelgebieden

Financiële steun voor herstructurering winkelgebieden

Gemeenten kunnen aanspraak maken op een specifieke uitkering van het Rijk om hun winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken. Tot eind deze maand kunnen ze voor deze steun een projectplan indienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De detailhandel heeft het door de opkomst van online winkelen al jaren lastig. De lockdowns tijdens de pandemie hebben dit versterkt. De leegstand van winkelpanden nam mede hierdoor toe, in ieder geval in de grote steden. Dat komt de aantrekkelijkheid van winkelgebieden niet ten goede en vraagt om steun.

Een aantal gemeenten heeft al initiatieven ontplooid om winkelgebieden weer attractief te maken. Nu stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 22 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die via sloop, nieuwbouw of renovatie van gebouwen en de openbare ruimte hun winkelgebied willen aanpakken.

Impulsaanpak Winkelgebieden

Deze financieringsronde maakt deel uit van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden, waar het kabinet vorig jaar 100 miljoen euro voor uittrok. Het Rijk wil hiermee gemeenten stimuleren om (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. Gemeenten kunnen met de steun winkelgebieden gebiedsgericht aanpakken.  

‘De detailhandel in winkelgebieden staat door online shopping voortdurend onder druk,’ aldus verantwoordelijk minister Micky Adriaansens. ‘Het beeld van winkelstraten met lege panden is geen uitzondering meer. Leegstand kan weer leiden tot verloedering van winkelgebieden. Fijn winkelen is er dan niet meer bij,’ schrijft ze.

‘Binnensteden worden zo minder leefbaar en minder aantrekkelijk. Dat is een ontwikkeling die we tegen willen gaan met de steun voor winkelgebieden waarvan zowel ondernemers, bewoners als bezoekers profiteren.’

Publiek-private samenwerking

Gemeenten die aanspraak willen maken op de financiële ondersteuning kunnen een projectplan indienen. De regeling staat open vanaf deze week tot en met 30 mei, 12.00 uur. Het projectplan moet gericht zijn op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Een belangrijke voorwaarde is dat gemeenten en private investeerders hierin samenwerken.

Met een gelijktijdige aanpak van zowel de openbare ruimte als de gebouwen in een gebied, kunnen gemeenten een vitale en toekomstbestendige winkelomgeving creëren, aldus het ministerie.

Vier rondes

De 100 miljoen euro steun voor winkelgebieden wordt verdeeld over vier indieningsperioden. Een tweede openstellingsronde volgt komend najaar, de laatste in 2024. Daarbij kent elke ronde een eigen periode en subsidieplafond.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die beoordeelt of de aanvraag compleet is en binnen de kaders past. Een adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en stelt een ‘ranking’ op.

Specifieke steun

Afwijkend van de contourenbrief van 12 mei 2021 krijgt de subsidie de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). De gemeente is daarbij de enige aanvrager. Dit geeft gemeenten meer flexibiliteit en tijd voor het definitief vormgeven van de samenwerkingsovereenkomsten met private partners. De uitkering draagt bij in de realisatiekosten voor de gemeente en financiële steun aan de private investeerders.

De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 25 procent van de realisatiekosten van het project, met een maximum van 50 procent van de onrendabele top. Daarbij is gekozen voor projecten met een minimale onrendabele top van 1 miljoen euro. Het maximumbedrag per project is 5 miljoen euro. Het totale budget van 100 miljoen kan naar verwachting ongeveer 40 projecten ondersteunen.

beUnited, de krachtigste MKB community van Nederland

beUnited Memberships

Ik word beUnited Member

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Ondernemer; Blijf van jouw pension af

Ondernemer; Blijf van jouw pensioen af

Wat ik eigenlijk nooit zo goed heb begrepen, is dat vaak het pensioengeld van ondernemers al opgemaakt is voordat ze zijn gestopt met hun bedrijf. Ze hebben – met belastingaftrek – een oudedagsreserve gevormd, of een pensioen, oudedagsverplichting, lijfrente of gouden handdruk-stamrecht bij hun eigen BV opgebouwd, maar het geld ervoor hebben ze al lang […]

(Woo)

Wob wordt vervangen door Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk ingegaan. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Een belangrijk verschil met de Wob is dat, naast informatieverstrekking op verzoek, overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie openbaar moeten maken. Al gaat dat deel niet direct, maar gefaseerd in.

Al in 2016 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid aan, die voor meer actieve openbaarmaking moest zorgen. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

Actief openbaar

De Woo is in eerste instantie gedeeltelijk ingegaan. De nieuwe wet verplicht alle bestuursorganen van de rijksoverheid, gemeente, provincie of een waterschap bepaalde informatie actief openbaar te maken. Daarbij zijn er verschillende categorieën. De verplichte actieve openbaarmaking wordt stapsgewijs ingevoerd, dus treedt niet direct volledig vanaf 1 mei in werking. Bestuursorganen, zoals het college van B&W, moeten ervoor zorgen dat deze informatie straks voor iedereen op open.overheid.nl vindbaar en doorzoekbaar is.

Contactpersoon Woo

Bij informatieverzoeken blijft de standaardtermijn voor afhandeling van een Woo-verzoek vier weken. Voor een omvangrijk of complex verzoek kan de termijn met maximaal twee weken worden verlengd, in plaats van vier weken onder de Wob. Verder wijzen alle overheidsorganisaties een contactpersoon Woo aan. Diegene helpt bij de beantwoording van vragen van burgers en journalisten over de beschikbaarheid van publieke informatie. Dit geldt dus sinds 1 mei ook voor gemeenten.

Woo-instructie

Om te zorgen dat de Woo-verzoeken op dezelfde manier worden behandeld is een instructie opgesteld. Deze is primair voor de rijksoverheid, maar gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere organisaties die vallen onder de wet kunnen deze instructie eveneens gebruiken. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt diverse handreikingen over de implementatie van de Woo.

Adviescollege

Verder komt er een onafhankelijk Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit college geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de regels van de Woo. Journalisten, wetenschappers en andere professionals kunnen er een klacht indienen over de manier waarop een bestuursorgaan publieke informatie openbaar maakt. Het college bemiddelt dan om tot een oplossing te komen. Overheidsorganisaties moeten daaraan verplicht meewerken. Het klachtenloket van het Adviescollege gaat naar verwachting per 1 september open.

beUnited, de krachtigste MKB community van Nederland

beUnited Memberships

Ik word beUnited Member

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Aantal faillissementen stijgt in 2022 explosief!

Aantal faillissementen stijgt in 2022 explosief!

Het aantal faillissementen in Nederland neemt dit jaar met maar liefst 101% toe ten opzichte van 2021. Voor 2023 wordt een stijging van het aantal faillissementen verwacht van 19%. Dit blijkt uit de faillissementsvooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. De stijging komt vooral door het stopzetten van de overheidssteun die in het leven was geroepen door de coronapandemie.

Naast het staken van de overheidssteun is er sprake van een groeivertraging van de economie door de inflatie en de hoge energie- en grondstoffenprijzen. Door het sterk gedaalde consumentenvertrouwen is de verwachting dat in de tweede helft van dit jaar de koopkracht ook fors zal dalen. Als gevolg daarvan zullen de vooruitzichten voor Nederlandse ondernemingen verder verslechteren.

‘Zombiebedrijven’ alsnog failliet

Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting met 51% en in 2023 ligt een stijging van 12% in het vooruitzicht, aldus de kredietverzekeraar. Wereldwijd is een kentering in de insolventieniveaus op komst doordat de overheidssteun na het eerste halfjaar van 2022 in de meeste landen is gestopt. De verwachting is dat het aantal faillissementen in 2022 en 2023 teruggaat naar de niveaus van voor de coronapandemie. Veel ‘zombiebedrijven’ zullen nu alsnog failliet gaan. Naast Nederland (+101%) zijn landen met een relatief sterke toename van het aantal faillissementen in 2022 onder andere Portugal (+124%), Singapore (+88%) en België (+83%).

In 2021 nog sprake van daling

Op internationaal niveau bleef het wereldwijde aantal faillissementen vorig jaar nog relatief laag. In 2020 en 2021 was zelfs sprake van een forse daling van het totale aantal faillissementen van 29% in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis. In verschillende landen, waaronder Nederland (-41%), Portugal (-57%), Nieuw-Zeeland (-32%) en de Verenigde Staten (-34%), was de sterke daling van het insolventieniveau in 2021 vooral te verklaren door de omvangrijke steunpakketten die toen werden verlengd.

beUnited, de krachtigste MKB community van Nederland

beUnited Memberships

Ik word beUnited Member

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Stichting Coronaclaim MKB wil sanering €20 miljard belastingschuld

Stichting Coronaclaim MKB wil sanering €20 miljard belastingschuld

Graag brengen wij jullie op de hoogte van een voor ondernemers belangrijk initiatief van de Stichting Coronaclaim MKB. We zouden het zeer waarderen als u dit initiatief steunt en u aansluit bij de claimactie via onze website coronaclaim.nl

20 miljard belastingschuld onder MKB-ondernemers

Door de coronamaatregelen van de overheid zitten MKB-ondernemers met €20 miljard belastingschulden opgescheept. Daarbij is er €6 miljard aan extra leningen en ingeteerd vermogen opgebouwd en is er naar schatting €30 miljard aan gemiste inkomsten. De Stichting Coronaclaim MKB wil dat de overheid deze schuldenberg saneert. Daartoe bereidt de claimorganisatie een bodemprocedure voor op basis van bestaand recht voor compensentatie bij overheidsingrijpen.

Door wie opgericht?

De stichting Coronaclaim MKB is een initiatief van Pascale Petiet, Pancras Pouw en Erik Koper. Petiet is CEO van financieel dienstverlener oamkb. Pouw is oprichter, CEO en voorzitter van MKB-belangenorganisatie beUnited, met meer dan 40.000 leden een krachtige stem in de politiek. Koper is eigenaar van de winkels Gute Laune en bevlogen mkb-ondernemer. De stichting wordt ondersteund door het maatschappelijk betrokken advocatenkantoor Brandeis.

Naast belastingschuld nog 6 miljard geleend en ingeteerd

Gedupeerde MKB-ondernemers hebben niet alleen een gigantische belastingschuld, ze hebben ook hun spaarrekeningen moeten leegtrekken; betalingsregelingen bij verhuurders en andere kredietverstrekkers moeten treffen. Velen hebben zelfs leningen bij vrienden en familie moeten aangaan. Samen met het Amsterdamse advocatenkantoor bereidt de Stichting de rechtszaak voor.

Gezondheidszorg betekent de rekening verdelen

De coronamaatregelen zijn door de overheid genomen om de gezondheid van de hele bevolking te beschermen en gezondheidszorg is een zaak van ons allemaal. MKB-ondernemers zijn uiteindelijk de financieel gedupeerden van de coronacrisis. Stichting Coronaclaim MKB vindt dat het tijd wordt om de balans op te maken na 2 jaar en de rekening te verdelen. Zonder compensatie komt er een golf van faillissementen aan dat weer gevolgen heeft voor andere ondernemingen. In oktober moeten de eerste aflossingen al worden betaald. Dus er rest ons een paar maanden om gezamenlijk op te treden.

274.000 ondernemingen dragen 5,8% rijksbegroting

Er zijn 274.000 ondernemingen met belastingschulden. De totale belastingschuld van 20 miljard bedraagt 5,8% van de rijksbegroting.

Voor een MKB-ondernemer is het verhalen van de schade bij de Staat in zijn eentje vrijwel onbetaalbaar. Maar met een heleboel ondernemers samen lukt dat wel. Daarom is stichting Coronaclaim MKB een crowdfunding gestart om de rechter de schade te laten vaststellen. We hebben €450.000 nodig voor een bodemprocedure tegen de Staat.

Schrijnende gevallen

Voor een bijdrage van €450 kunnen ondernemers hun schade claimen op coronaclaim.nl. Hieruit worden 10 tot 20 schrijnende maar representatieve voorbeelden geselecteerd zodat de rechter hier uitspraak over kan doen. De overige deelnemers krijgen beschikking over het juridisch dossier zodat individueel de schade kan worden geclaimd. Ook kan de actie worden gesteund door geld te doneren op Getfunded.

2 miljoen MKB’ers in Nederland

Er zijn bijna 2 miljoen MKB’ers in Nederland. Zij zorgen voor 71% van de werkgelegenheid, innovatie en welvaart. Het MKB is daarmee de grootste werkgever van Nederland, en het is dan ook onbegrijpelijk dat het MKB niet de aandacht krijgt in de politiek en niet de support krijgt van de overheid die het verdient. Vanuit de politiek verwachten we helaas niet veel actie. Daarom zijn we genoodzaakt om via de rechter onze schade aan te kaarten. De rechtszaak gaat niet over de coronamaatregelen maar uitsluitend over de compensatie voor MKB-ondernemers.

Wilt u zich aansluiten? 

Namens het bestuur van de Stichting Coronaclaim MKB,

Pancras Pouw

Kent u een andere ondernemer die wij zouden kunnen helpen? Stuur dit artikel dan door, dank u wel alvast.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Belangrijke nieuwe arbeidswetgeving op komst

Belangrijke nieuwe arbeidswetgeving op komst

Per 1 augustus moeten werkgevers voldoen aan diverse nieuwe regels, indien per die datum de Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treedt. Dat is nu nog een wetsvoorstel, maar als het doorgaat – wat volgens Europese regels per 1 augustus moet – dan is het de eerste grote wetswijziging sinds de WWZ en de WAB.

Wat verandert er?

 • Werknemers moeten bij indiensttreding schriftelijk worden geïnformeerd over tal van rechten en procedures. Het beste kan al die informatie meteen in de arbeidsovereenkomst. Veel werkgevers zullen hun model arbeidscontract daarvoor moeten uitbreiden.
 • Een nevenactiviteitenbeding, dat de werknemer verbiedt om naast zijn baan nog ander werk te hebben, zal niet meer zijn toegestaan (behoudens uitzonderingen).
 • De nieuwe wet heeft verder gevolgen voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon, bijvoorbeeld oproepkrachten. Zij kunnen alleen nog worden opgeroepen op de dagen en uren die in het arbeidscontract staan. Dat heten dan: referentiedagen en -uren. Ook moeten zij worden geïnformeerd over het aantal gewaarborgde betaalde uren, en het loon dat zij voor werk boven die uren verdienen.
 • Na een half jaar in dienst mag de werknemer zijn werkgever verzoeken om een baan die meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft.
 • Als een werknemer op grond van de wet of de cao scholing moet volgen om zijn functie uit te oefenen, dan geldt de daaraan bestede tijd volledig als werktijd. De scholing moet zoveel mogelijk worden gevolgd tijdens werktijd. Er mag geen studiekostenbeding met terugbetaling meer worden afgesproken voor deze verplichte scholing.

Korte voorbereidingstijd

Mochten de nieuwe regels over vier maanden ingaan, dan is de voorbereidingstijd kort. Houd dus in de gaten hoe het er precies komt uit te zien, en pas op tijd je documenten en werkwijzen aan. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws MKB start collectieve claim tegen overheid om corona

MKB start collectieve claim tegen overheid om corona

VLOEDGOLF AAN FAILLISSEMENTEN DREIGT

MKB-ondernemers stappen gezamenlijk naar de rechter om compensatie te eisen voor de schade die zij hebben geleden door het coronabeleid. Stichting Coronaclaim MKB, opgericht door ondernemers Pascale Petiet, Pancras Pouw en Erik Koper, vindt het onrechtvaardig om de rekening van de coronamaatregelen alleen bij de MKB-ondernemers neer te leggen. Als de collectieve zaak succes heeft, kan het de overheid miljarden kosten.

“De coronamaatregelen zijn door de overheid genomen om de gezondheid van de hele bevolking te beschermen en gezondheid is een zaak van ons allemaal. Maar MKB-ondernemers zijn uiteindelijk de financieel gedupeerden van de coronacrisis. Stichting Coronaclaim MKB vindt dat het tijd wordt om de balans op te maken na 2 jaar en de rekening te verdelen.” Aan het woord is Pascale Petiet, eigenaar van adviesbureau OAMKB en één van de initiatiefnemers van Stichting Coronaclaim MKB. MKB-ondernemers hebben samen 20 miljard aan belastingschulden uitstaan. Daarbij schat MKB Nederland dat er 6 miljard ‘schade’ is aan extra leningen en  ­ingeteerd vermogen, en 30 miljard aan gemiste inkomsten.

En daar komen andere schulden nog bovenop, zegt voorzitter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL). “Voor veel ondernemers zijn hun pensioenvoorzieningen ook in rook opgegaan”. Biesheuvel stelt dat bepaalde sectoren zo hard zijn getroffen dat de toekomst van bedrijven die daarbinnen werkzaam zijn nog steeds op het spel staat. “Als er geen compensatie komt, zul je zien dat bijna al het geld dat nu binnenkomt naar het aflossen van schulden gaat. Vooral bij zzp’ers, de horeca- en evenementensector zit het leed diep”, zegt Biesheuvel. “Zonder compensatie komt er een golf aan faillissementen”, zo verwacht Petiet.

“We waren net 2,5 jaar aan het draaien en toen begon de ellende,” zegt Max Claushuis, eigenaar van KC-service, een horeca-uitzendbureau actief in de evenementensector, en één van de ondernemers die meedoet. Eind oktober 2017 begon hij met zijn bedrijf en dan stort begin 2020 de evenementensector helemaal in. Het is een hele lastige periode geweest. Max noemt een aantal factoren uit het coronabeleid die heel nadelig uitpakten. “Het klapdeurbeleid – open, dicht, open, dicht – maakt het onberekenbaar en onvoorspelbaar. Evenementen werden gepland en weer gecanceld. Dan moet je alles weer afzeggen. Dan zegt je personeel op een gegeven moment ook: laat maar zitten”. Maar ook de verschillende regels voor verschillende ondernemers voelen onrechtvaardig: de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort mocht wel doorgaan terwijl voor andere ondernemers toen de grens van 750 mensen wel werd gehandhaafd. Op de website van coronaclaim.nl zijn diverse verhalen van ondernemers te lezen.

“Er zijn grofweg 450.000 MKB vennootschappen in Nederland. Het MKB is de grootste werkgever van Nederland, zij zorgen voor veel innovatie en welvaart,” zegt Pancras Pouw, oprichter van MKB-belangenhartiger BeUnited, waar zo’n 40.000 bedrijven bij zijn aangesloten, en mede-initiatiefnemer van Stichting Coronaclaim MKB. “Het is dan ook onbegrijpelijk dat het MKB niet de support krijgt van de overheid die het verdient. Afhankelijk van het aantal bedrijven dat mee gaat doen zal de overheid, mits de actie succesvol is natuurlijk, met vele miljoenen zo niet miljarden over de brug moeten komen.”

De rechtszaak zal worden begeleid door het Amsterdamse advocatenkantoor Bureau Brandeis. De schatting is dat voor de hele procedure € 450.000,- nodig is. MKB-ondernemers kunnen tegen een bijdrage van € 450,- hun schade claimen. De stichting is dus op zoek naar 1000 ondernemers die mee willen doen. Inmiddels hebben zich al 80 ondernemers aangemeld. De schade is divers en daarom is gekozen om tien rolmodellen te kiezen en hier een compensatieregeling of schade­vergoeding voor te claimen. Dit schept precedenten waarmee andere MKB-ondernemers hun specifieke schade kunnen claimen. De overige deelnemers krijgen beschikking over het juridisch dossier waarmee individueel de schade kan worden geclaimd.

Auteur:  Redactie De Andere Krant | 26/03/2022

Abonnement; De andere Krant

beUnited wil ook bij niet Members meten hoe het overheidsbeleid ondernemers heeft geraakt. Zakelijk en persoonlijk. Daarom sturen we u hierbij een link naar een peiling met 10 meerkeuzevragen en verzoeken wij u om deze in het netwerk door te sturen en te laten beantwoorden.
 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
beUnited Peiling Impact Coronamaatregelen Ondernemers

Peiling Impact Coronamaatregelen Ondernemers

Beste Ondernemers,

Dit jaar gaan we het beUnited-netwerk verder professionaliseren tot een krachtige beweging. Een beweging die een serieuze gesprekspartner is voor politiek en media. Als geen ander hebben wij tijdens de coronacrisis laten zien dat we beschikken over daadkracht en visie.

Talenten die ontbreken bij de overheid VNO-NCW en MKB Nederland. Zij legden de overheid geen strobreed in de weg toen ondernemers in de wurggreep kwamen van maatregelen die ingegeven waren door paniek en niet door verstand.

Wij willen meten hoe het overheidsbeleid ondernemers heeft geraakt. Zakelijk en persoonlijk. Daarom sturen we u hierbij een link naar een peiling met 10 meerkeuzevragen. Ik zou het zeer waarderen als u een paar minuten de tijd neemt om de vragen te beantwoorden. Op deze manier kunnen we onze emoties, ervaringen en meningen uitdrukken in percentages. En percentages zijn feiten waar de overheid niet omheen kan.

De resultaten worden naar verwachting over een week bekend gemaakt. We maken een persbericht voor de media, sturen een brief naar het kabinet en de betreffende vaste Kamercommissies.

De leden van beUnited krijgen het persbericht met de resultaten per mail toegestuurd om verder te delen op social media. Hoe sterker ons geluid, hoe meer rekening overheid en politiek moet houden met ons hardwerkende ondernemers.

Klik op deze link om mee te doen aan de peiling: https://nl.surveymonkey.com/r/5FCFBS8

Namens beUnited

Pancras Pouw

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Stichting Coronaclaim MKB wil sanering €20 miljard belastingschuld

P E R S B E R I C H T

Stichting Coronaclaim MKB wil sanering €20 miljard belastingschuld

AMSTERDAM, dinsdag 15 maart 2022
Door de coronamaatregelen van de overheid zitten MKB-ondernemers met €20 miljard belastingschulden opgescheept. Daarbij is er €6 miljard aan extra leningen en ingeteerd vermogen opgebouwd en is er naar schatting €30 miljard aan gemiste inkomsten. De Stichting Coronaclaim MKB wil dat de overheid deze schuldenberg saneert. Daartoe bereidt de claimorganisatie een bodemprocedure voor op basis van bestaand recht voor compensentatie bij overheidsingrijpen.

‘Gedupeerde MKB-ondernemers hebben niet alleen een gigantische belastingschuld, ze hebben ook hun spaarrekeningen moeten leegtrekken; betalingsregelingen bij verhuurders en andere kredietverstrekkers moeten treffen. Velen hebben zelfs leningen bij vrienden en familie moeten aangaan’, stelt initiatiefneemster Pascale Petiet. Samen met het Amsterdamse advocatenkantoor bereidt ze de rechtszaak voor.

Rekening verdelen

Petiet: ‘De coronamaatregelen zijn door de overheid genomen om de gezondheid van de hele bevolking te beschermen en gezondheidszorg is een zaak van ons allemaal. MKB-ondernemers zijn uiteindelijk de financieel gedupeerden van de coronacrisis. Stichting Coronaclaim MKB vindt dat het tijd wordt om de balans op te maken na 2 jaar en de rekening te verdelen.’

Zonder compensatie komt er een golf van faillissementen aan dat weer gevolgen heeft voor andere ondernemingen. Er zijn 274.000 ondernemingen met belastingschulden. De totale belastingschuld van 20 miljard bedraagt 5,8% van de rijksbegroting.

Onbezoldigd

‘Voor een MKB-ondernemer is het verhalen van de schade bij de Staat in zijn eentje vrijwel onbetaalbaar. Maar met een heleboel ondernemers samen lukt dat wel. Daarom is stichting Coronaclaim MKB een crowdfunding gestart om de rechter de schade te laten vaststellen. We hebben €450.000 nodig voor een bodemprocedure tegen de Staat. Het bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting. We willen niets verdienen aan andermans ellende. En de advocaten ontvangen een bescheiden vergoeding. We werken al ruim een jaar aan de zaak. De juridische argumenten voor compensatie zijn gevonden in zowel Nederland als Europees recht.’

Schrijnende gevallen

Voor een bijdrage van €450 kunnen ondernemers hun schade claimen op coronaclaim.nl. Hieruit worden 10 tot 20 schrijnende maar representatieve voorbeelden geselecteerd zodat de rechter hier uitspraak over kan doen. De overige deelnemers krijgen beschikking over het juridisch dossier zodat individueel de schade kan worden geclaimd. Ook kan de actie worden gesteund door geld te doneren op Getfunded.

2 miljoen MKB’ers

Pouw: ‘Er zijn bijna 2 miljoen MKB’ers in Nederland. Zij zorgen voor 71% van de werkgelegenheid, innovatie en welvaart. Het MKB is daarmee de grootste werkgever van Nederland, en het is dan ook onbegrijpelijk dat het MKB niet de aandacht krijgt in de politiek en niet de support krijgt van de overheid die het verdient. Vanuit de politiek verwachten we helaas niet veel actie. Daarom zijn we genoodzaakt om via de rechter onze schade aan te kaarten. De rechtszaak gaat niet over de coronamaatregelen maar uitsluitend over de compensatie voor MKB-ondernemers.

Over Stichting Coronaclaim MKB

De stichting Coronaclaim MKB is een initiatief van Pascale Petiet, Pancras Pouw en Erik Koper. Petiet is CEO van financieel dienstverlener oamkb. Pouw is oprichter, CEO en voorzitter van MKB-belangenorganisatie beUnited, met meer dan 40.000 leden een krachtige stem in de politiek. Koper is eigenaar van de winkels Gute Laune en bevlogen mkb-ondernemer. De stichting wordt ondersteund door het maatschappelijk betrokken advocatenkantoor Brandeis.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

WAT is CRSD, wat is de CSRD-richtlijn en hoe ga je er mee aan de slag?

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat bedrijven met 250 of meer medewerkers vanaf 2024 verplicht zijn te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. In dit artikel leggen we uit wat deze richtlijn is en wat hij betekent voor bedrijven van meer dan 250 medewerkers.

De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten.

De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Dat betekent dat de CSRD gaat gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven en voor bedrijven die aan twee van deze drie criteria voldoen:

 1. Meer dan 250 medewerkers
 2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
 3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

WAAR GAAT DE CSRD OVER?

Inhoudelijk gaat de CSRD onder meer om de volgende vier zaken:

 1. Vanuit het dubbele-materialiteitsprincipe rapporteren over:
  1. materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het bedrijf, zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s;
  2. ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechten-schendingen in de keten;
 2. het meten van langetermijndoelstellingen;
 3. naast financiële informatie over immateriële zaken neemt de richtlijn ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal op;
 4. verplichte ‘limited assurance’:een externe accountantscontrole.

Deze vereisten leveren een belangrijke bijdrage aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen.

WANNEER GAAT DE CSRD IN?

In april 2021 is de richtlijn aangenomen. 250+ bedrijven moeten in 2024 rapporteren over 2023. Dit komt voor het bedrijfsleven erop neer dat ze in 2022 zich al moeten voorbereiden, zodat ze op 1 januari 2023 kunnen beginnen met het verzamelen van de nodige data.

Als bedrijf komt er kortom ongelofelijk veel werk op je af. Daarnaast betekent het dat bedrijven die misschien nog niet eerder zo breed hebben gerapporteerd, dat nu moeten gaan inrichten.

MKB

Het mkb moet in 2026 ook aan de CSRD voldoen, wat betekent dat deze bedrijven in 2025 CSRD-ready moet zijn. En dit in 2024 uiterlijk moeten regelen in de organisatie.

beUnited, de krachtigste MKB community van Nederland

beUnited Memberships

Ik word beUnited Member

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print