Het mkb gaat eraan en dat is precies de bedoeling

Het mkb gaat eraan – en dat is precies de bedoeling

 

Overheid zet bedrijven onder druk om coronasteun terug te betalen. Volgens het CBS zijn er in Nederland ongeveer 2,2 miljoen bedrijven. Zo’n 652 duizend, ongeveer een derde, vroeg coronasteun aan.

Druk belastingdienst

Zo’n 64 duizend bedrijven blijken niet in staat om het geleende bedrag nu al terug te betalen, maar de Belastingdienst zegt in opdracht van de overheid per 1 juni druk te gaan zetten met vorderen van het geleende geld.

Voorspelling Allianz

Daardoor, zo voorspelt Allianz, dreigt een faillissement voor veel van dit soort mkb’ers.

mkb is kapot gemaakt

Volgens Pancras Pouw van belangbehartiger beUnited is “hebben multinationals ongemerkt al heel veel van het mkb in handen, het traditionele mkb lokaal gevestigd en geborgd, zo goed als kapot gemaakt.”

Het mkb gaat eraan en dat is precies de bedoeling

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
hervorming arbeidsmarkt De belangrijkste wijzigingen op een rij

Hervorming arbeidsmarkt: de belangrijkste wijzigingen op een rij

De regels voor contracten gaan flink veranderen. Minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert in een Kamerbrief met meer details over de hervorming van de arbeidsmarkt.

Voor de hervorming van de arbeidsmarkt heeft Van Gennip de adviezen overgenomen van de Sociaal Economische Raad, de commissie Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het kabinet wil duurzame arbeidsrelaties bevorderen, zonder de wendbaarheid van bedrijven aan te tasten. Voor de zomer van 2022 had ze in een Kamerbrief de hoofdlijnen geschetst van de aanpassingen. Nu heeft ze die in de Kamerbrief van 3 april 2023 verder uitgewerkt, samen met vakbonden en werkgevers. De benodigde wetgeving hiervoor gaat rond de zomer in consultatie, zodat het in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Oproepcontracten worden basiscontracten

 • Oproepcontracten zoals nuluren– en min-/maxcontracten worden afgeschaft. In plaats daarvan komen zogenoemde basiscontracten.
 • Wat is een basiscontract? In zo’n contract wordt een minimaal en een maximaal aantal uren afgesproken met een werknemer – dat mag niet nul zijn. Het maximaal aantal uur is ten hoogste 130 procent van het minimaal aantal uur. Daarnaast worden er dagen en uren afgesproken waarop de werknemer opgeroepen kan worden. Vraag je je oproepkracht buiten deze uren, dan mag hij weigeren. Met zo’n basiscontract is het idee dat de werknemer rooster- en inkomenszekerheid krijgt.
 • De afspraken over het aantal uur en het loon mogen maximaal voor een kwartaal worden afgesproken. Spreek je een langere periode af, dan geldt de gespreide loonbetaling.
 • Voor een basiscontract voor onbepaalde tijd wil het kabinet de lage WW-premie laten gelden. De uitvoerbaarheid hiervan wordt nog onderzocht.
 • De regels, die sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor de huidige oproepcontracten gelden, zullen ook van toepassing zijn op het basiscontract, zoals het verplichte aanbod na twaalf maanden voor een vaste arbeidsomvang.

Uitzonderingen:

 • De oproepcontracten voor de bijbaantjes van scholieren en studenten – die maximaal gemiddeld 16 uur per week op jaarbasis werken – blijven bestaan.
 • Contracten met een jaarurennorm blijven mogelijk en staan los van het basiscontract. Maar ook in deze contracten moet er meer roosterzekerheid worden gegeven.

Uitzendkrachten krijgen sneller een contract

 • De maximale duur van fase A (als een werknemer net is begonnen bij een uitzendbureau) wordt verkort van 78 naar 52 weken. De uitzendbranche heeft hier op geanticipeerd in de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Hierin was het kortere termijn al vastgelegd, startend vanaf begin dit jaar.
 • De mogelijkheid om deze fase te verlengen via de cao vervalt.
 • De maximale duur van fase B wordt ook verkort van drie jaar naar twee jaar en maximaal zes tijdelijke contracten.
 • Uitzendkrachten moeten een arbeidsvoorwaardenpakket krijgen gelijkwaardig aan dat van werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Dit geldt al voor regelingen over arbeids- en rusttijden en loon, maar het kabinet breidt dit uit naar alle arbeidsvoorwaarden, zodat daar geen concurrentie meer op is.
 • Het uitzendpensioen moet marktcomfort worden. De sociale partners werken dit uit.
 • Er komt een nieuw certificeringstelsel, wat betekent dat je vanaf 1 januari 2025 alleen met uitzenders mag werken die een certificaat hebben. Dit voorjaar wordt het wetsvoorstel daartoe ingediend bij de Tweede Kamer. Werk je na inwerkingtreding van die wet toch met een uitzendbureau zonder certificaat, dan riskeer je een boete.

Onderbreking ketenregeling wordt vijf jaar

 • Hoe zat het ook alweer met de ketenregeling? Nu mag je in drie jaar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten. Daarna moet je een vast contract aanbieden – dit blijft. Doe je dat niet, dan moet je zes maanden wachten. Dan begint er een nieuwe keten en kun je weer een nieuw tijdelijk contract aanbieden. Dit verandert.
 • Het onderbrekingstermijn van zes maanden wordt vijf jaar, om draaideurconstructies tegen te gaan.
 • Kabinet spreekt van een administratieve vervaltermijn van vijf jaar en niet meer van een ketenregeling.
 • Deze langere onderbrekingstermijn geldt ook voor uitzendkrachten.
 • Je mag hier niet meer van afwijken via de cao.
 • Er start ook geen nieuwe keten meer als iemand eerst als uitzendkracht bij je heeft gewerkt en daarna bij jou in dienst komt. De keten loopt dan gewoon door.

Uitzonderingen:

 • Voor scholieren en seizoenwerkers blijft de huidige ketenregeling wel bestaan. Dat betekent voor scholieren dat een nieuwe keten begint na een onderbreking van zes maanden, en voor seizoenarbeiders na drie maanden.

Premiedifferentiatie WW aangepast

Bij de premiedifferentiatie WW is voor vaste contracten geregeld dat overwerk tot en met 30 procent van het aantal contracturen onder de lage WW-premie valt. Wordt er meer overgewerkt, dan moet je met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen. Op deze hoofdregel zijn voltijdscontracten van 35 uur of meer uitgezonderd. Deze grens wordt nu verlaagd van 35 naar 30 uur. Hierdoor hoef je minder vaak met terugwerkende kracht de hoge premie te betalen.

Re-integratie langdurig zieke werknemers

 • Er komt eerder duidelijkheid voor kleine en middelgrote werkgevers (tot en met honderd werknemers) over de re-integratie van een langdurig zieke werknemer. Mkb’ers kunnen na één jaar (in plaats van twee) samen met de werknemer vaststellen dat re-integratie in het eigen bedrijf niet meer mogelijk is (eerste spoor re-integratie). Er komen nog procedurele waarborgen voor dergelijke afspraken.
 • Als je er onderling niet uitkomt, kun je het UWV vragen dit te beoordelen. Het UWV kijkt of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest, of de werknemer nog ziek is en of de verwachting is dat hij binnen dertien weken zijn werk (al dan niet aangepast) kan hervatten.
 • Als je het eerste spoor na een jaar kunt afsluiten, hoef je zijn plek niet meer vrij te houden en kun je een opvolger zoeken.
 • Je blijft wel verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Ook blijf je er verantwoordelijk voor om de medewerker goed te laten re-integreren bij de andere werkgever (tweede spoor).
 • Als je de functie van de zieke medewerker na die twee jaar nog niet hebt vervangen, behoudt de werknemer het recht om terug te komen.

Introductie Crisisregeling Personeelsbehoud (CP), voorheen deeltijd-WW

Ondernemingen moeten in tijden van crisis snel kunnen schakelen en houden daarom veelal een flexibele schil aan. Het kabinet wil die flexibele schil meer zekerheid bieden en tegelijkertijd de wendbaarheid van bedrijven vergroten. Daarvoor komt er een zogenoemde Crisisregeling Personeelsbehoud (CP), wat voorheen de deeltijd-WW was. Het kabinet werkt de regeling momenteel verder uit, maar dit zijn de richtlijnen:

 • Werkgevers kunnen hier aanspraak op maken als zij ten minste 20 procent minder werk hebben over de gehele onderneming.
 • Het moet voor tijdelijke crisissituaties gelden, daarom kun je er maximaal zes maanden gebruik van maken.
 • Het gaat om het opvangen van crises die buiten het ondernemingsrisico vallen. Dus wel: brand, coronapandemie of kleinschalige calamiteiten die nu ook vallen onder regeling Werktijdverkorting (WTV). Maar niet: de risico’s die je als ondernemer zelf kunt verzekeren.

Ook werkgevers die indirect getroffen zijn door de crisis kunnen aanspraak maken op de regeling. Denk aan bierbrouwers, die niet hoefden te sluiten tijdens de coronalockdown, maar geen afzetmarkt meer hadden doordat de horeca wel dicht was.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
De administratieve afronding van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De administratieve afronding van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De administratieve afronding van de NOW houdt in dat de definitieve berekening van de tegemoetkoming aangevraagd dient te worden.

In 2022 en de twee voorgaande jaren werd de helpdesk van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vooral gebeld met vragen over de verschillende coronasteunmaatregelen. Ook afgelopen jaar was de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) het onderwerp waar de accountant de meeste vragen over stelde. Niet verrassend, gezien de rol die de accountant speelt in de verantwoording van deze tegemoetkoming in de loonkosten.

In 2022 kwam de rijksoverheid met de NOW-regeling. Deze maatregel was bedoeld om ondernemers tegemoet te komen die te lijden hadden onder de coronabestrijdingsmaatregelen die de rijksoverheid had getroffen om het coronavirus het hoofd te bieden. Menig ondernemer kreeg door de maatregelen van de overheid te maken met omzetverlies en kon bij UWV aankloppen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Of het voorgeschoten bedrag terecht is, moet de ondernemer achteraf aantonen.

Extra werk voor de accountant

De NOW-verantwoording leidt tot extra werk voor de accountant. Een onderneming die een NOW-subsidie tussen € 40.000 en € 125.000 heeft ontvangen moet een derdenverklaring laten opstellen. Dat kan door een accountant, maar ook door een andere financieel adviseur, zoals de boekhouder.

Boven de € 125.000 moet een accountantsverklaring worden afgegeven en alleen de accountant is daartoe bevoegd. Het bedrag waar een ondernemer uiteindelijk recht op heeft hangt af van het daadwerkelijke verlies dat is geleden door inkomstenverdamping en de loonkosten.

Het is mogelijk om extra tijd aan te vragen voor de definitieve berekening

Werkgevers in beweging zetten

In januari 2023 maakte UWV bekend dat meer dan de helft van de werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW nog niet klaar was met de aanvraag van de definitieve berekening van de loonsubsidie. Om die reden lanceerde UWV een campagne om werkgevers in beweging te zetten.

Voor het aanvragen van de definitieve vaststelling van de NOW 3.1 t/m NOW 4 – de derde tot en met zesde aanvraagperiode – hadden ondernemers tot en met 22 februari de tijd. Of de accountant op een dergelijk korte termijn tijd had om de desbetreffende werkzaamheden te verrichten is nog maar de vraag. De meeste kantoren hebben het druk aan het begin van het jaar. Gelukkig is het mogelijk voor ondernemers om extra tijd aan te vragen voor het aanvragen van de definitieve berekening. Bij uitstel kunnen ondernemers dit nog tot en met 26 juli 2023 doen.

De verschillende aanvraagperiodes van de NOW

De NOW kent in totaal acht aanvraagperiodes:

 • Eerste aanvraagperiode (NOW 1): maart, april en mei 2020.
 • Tweede aanvraagperiode (NOW 2): juni, juli, augustus en september 2020.
 • Derde aanvraagperiode (NOW 3.1): oktober, november en december 2020.
 • Vierde aanvraagperiode (NOW 3.2): januari, februari en maart 2021.
 • Vijfde aanvraagperiode (NOW 3.3): april, mei en juni 2021.
 • Zesde aanvraagperiode (NOW 4): juli, augustus en september 2021.
 • Zevende aanvraagperiode (NOW 5): november en december 2021.
 • Achtste aanvraagperiode (NOW 6): januari, februari en maart 2022.

Grote financiële gevolgen

Het feit dat in januari nog de helft van de werkgevers een vaststelling moest aanvragen is zorgelijk. Blijft een vaststelling van de NOW uit, dan kan dit desastreuze gevolgen hebben voor een onderneming. De NOW-steun kan dan namelijk worden aangemerkt als onterecht en in dat geval wordt het volledig terugbetalen van het voorgeschoten bedrag een realistische optie.

Zeker gezien de naweeën van de coronapandemie en de gestegen energieprijzen is dat niet iets waar een ondernemer op zit te wachten. Dit kan voor veel ondernemers grote financiële gevolgen hebben en uiteindelijk zelfs tot een faillissement leiden.

Betalingsregeling aanvragen

Is de omzet hoger uitgevallen dan aanvankelijk werd verwacht of is de loonsom in de tussentijd gedaald, dan moet worden terugbetaald. Als het een ondernemer niet lukt om het bedrag in één keer te voldoen, dan kan bij UWV een betalingsregeling worden aangevraagd. Daarbij is het mogelijk om maandelijks of zelfs op een later tijdstip terug te betalen.

Bij een hoger omzetverlies krijgt een ondernemer een nabetaling, tenzij de loonsom lager is geworden of de ondernemer een aanvraag heeft gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag.

Bezwaar maken tegen de definitieve berekening

Ondernemingen kunnen bezwaar maken tegen de beslissing van UWV over de definitieve berekening van de NOW. Dit moet binnen zes weken na de datum die in de beslissingsbrief staat.

Laat

Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen, dan kan een ondernemer alvast alle gegevens sturen met de mededeling dat het bezwaarschrift nog niet compleet is. Daarna krijgt de ondernemer extra tijd om een en ander aan te vullen.

Bezwaar maken kan online of op papier. Komt het bezwaar te laat binnen bij het UVW dan wordt het niet in behandeling genomen

Efficiënter werken

Het belang van het op orde hebben van de administratie en regelmatig contact hebben met de financieel adviseur wordt door de vaststelling van de NOW nog eens benadrukt. Uiteraard zal een goede accountant of boekhouder zelf het initiatief nemen om de ondernemer te herinneren aan de verplichting van het vaststellen van het NOW-bedrag.

Aangezien de NOW-verantwoording veel werk vraagt van de accountant werd in 2021 besloten om dit zo veel mogelijk te laten samenvallen met de werkzaamheden die de accountant verricht voor de jaarrekening. Zo kan de accountant efficiënter werken.

Langer de tijd

Dit jaar moeten ondernemers ook voor de NOW 5 en 6 een definitieve verantwoording indienen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte eind vorig jaar bekend dat het vaststellingsloket voor de NOW 5 langer openblijft. De deadline is verschoven van 22 februari naar 2 juni 2023 en is daarmee gelijkgetrokken met de uiterlijke indieningsdatum voor een vaststellingsaanvraag van de NOW 6.

Hierdoor krijgen ondernemers langer de tijd om een vaststellingsaanvraag in te dienen. De reden voor deze keuze is dat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol van de NOW 5 en NOW 6 sommige controlewerkzaamheden met betrekking tot de omzet kunnen combineren. Per NOW-periode blijft nog wel een afzonderlijke verklaring nodig.

Neem contact op met UWV voor hulp als terugbetaling echt niet lukt

Accountantsverklaring verplicht

De eisen voor de zevende (NOW 5) en achtste (NOW 6) aanvraagperiode zijn dezelfde. Een onderneming is verplicht om een accountantsverklaring te verstrekken:

 • bij een voorschot van € 125.000 of meer;
 • bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het voorschot).
 • als een onderneming onderdeel is van een groep of concern. De bedragen van alle aanvragen moeten dan bij elkaar worden opgeteld. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is;
 • bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep minder dan 20% omzetverlies heeft). De hoogte van het voorschot of de definitieve tegemoetkoming is dan niet van belang. Er is altijd een accountantsverklaring nodig.

De derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000 en bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

Tips van UWV

Recent publiceerde UWV online tien tips voor het aanvragen van de definitieve berekening. Dit zijn:

 • Check de status in ‘Mijn NOW’.
 • Begin op tijd met de aanvraag.
 • Check met de NOW-checker of een verklaring wel vereist is.
 • Schakel de hulp in van een financieel adviseur.
 • Spreek af wie de aanvraag indient.
 • Ga na of de organisatie onderdeel is van een concern voor de NOW.
 • Bereken het omzetverlies op de juiste manier.
 • Maak eventueel gebruik van de terugbetaalmogelijkheden van UWV.
 • Neem contact op met UWV voor hulp als terugbetaling echt niet lukt.
 • Neem contact op met UWV bij het maken van een fout.

Eind aan de NOW-regeling

Hoewel deze tips werden gepubliceerd voor de verantwoording van NOW 3.1 tot en met NOW 4 zijn ze zeker ook te gebruiken voor de laatste verantwoordingen van NOW 5 en 6. Met de verantwoording van deze NOW-periodes komt er een eind aan de NOW-regeling. Hopelijk is dat ook het einde van de coronapandemie, die voor veel ondernemers tot grote zorgen heeft geleid.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

beUnited wil een eerlijke compensatie voor schade vanwege de opgelegde coronamaatregelen en is daarom bestuurder bij Stichting coronaclaim MKB 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Rijksbeleid is gebaseerd op drijfzand

Rijksbeleid is gebaseerd op drijfzand

‘Groeiende verschillen regio’s zijn principieel onrechtvaardig’

De groeiende achterstanden van de periferie op de economisch welvarende regio’s in ons land zijn principieel niet meer te rechtvaardigen. ‘Omdat ze de kansen van mensen op een gezond leven en op deelname aan de samenleving beperken,’ zo stellen drie adviesraden in een rapport maandag.

De adviseurs doen in Elke regio telt! verslag van welvaartsverschillen op streekniveau, afgezet tegen economische kernregio’s zoals de Randstad met de vier grote steden en de regio Eindhoven. De afzenders zijn drie adviesorganisaties van de overheid zelf: de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Voorzieningen in regio’s

‘Essentiële voorzieningen in de regio’s brokkelen gelijktijdig af: basisscholen gaan dicht, huisartspraktijken verdwijnen, winkels sluiten hun deuren, bushaltes worden opgeheven,’ zo schetsen de auteurs de misère in Zeeuws-Vlaanderen, de Veenkoloniën, Parkstad Limburg, Twente, en de Kop van Noord-Holland. ‘Voorbeeldregio’s’ noemt het rapport deze gebieden: niet om er een voorbeeld aan te nemen, maar in de zin van exemplarisch of maatgevend.

Spiraal van verschraling

‘Deze neerwaartse spiraal van verschraling,’ vervolgt de beschrijving, ‘heeft verstrekkende gevolgen voor het gemeenschapsleven in een regio. De leefbaarheid van dorpen, buurten en gemeenschappen komt onder druk te staan en dit leidt in diverse regio’s tot achterstanden.’ Ter illustratie wijst het rapport onder meer op een zeven jaar lagere levensverwachting, lagere inkomens, minder culturele voorzieningen en beperkter openbaar vervoer.

Een blik op de geldstromen leert dat het Gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten voor lokale overheden, tevens de grootste rijksbijdrage aan de regio’s omvat. Hierbij worden verschillen gladgestreken, maar het tegenovergestelde gebeurt volgens de raden met andere rijksbijdragen. Die investeringen gaan naar ‘gebieden waar volop kansen liggen, omdat ze zijn aangehaakt op de wereldeconomie. Deze investeringen maken krachtiger wat al krachtig is. Dat is een bewuste keuze.’

Beleid op drijfzand

Het idee hierachter is dat het vergroten van welvaartsgroei in economisch sterke regio’s, óók voordeel oplevert voor zwakkere regio’s. ‘Maar is dat ook zo?’ vragen de adviseurs. ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt van niet. Terwijl de economische kerngebieden in Nederland de afgelopen decennia steeds
sterker zijn geworden, hebben de regio’s die al op achterstand stonden gestaag aandeel in de economische ontwikkeling verloren en zijn de achterstanden in brede welvaart niet minder geworden.’

Met andere woorden, het rijksbeleid blijkt gebaseerd op drijfzand: ‘Sterke regio’s trekken regio’s met achterstanden niet mee omhoog. Integendeel: deze worden juist zwakker, onder andere door het vertrek van jonge mensen en theoretisch opgeleiden. Een belangrijke aanname waarop het beleid van de rijksoverheid stoelt, klopt dus niet.’

‘Nooit de bedoeling’

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken liet maandag merken dat het kabinet niet blij is met het gevoerde drijfzandbeleid: ‘Dit rapport stelt dat er door beleidskeuzes van de overheid te grote verschillen zijn ontstaan tussen hoe goed het gaat met regio’s. Dat kan nooit de bedoeling zijn.’ Later komt de minister met een uitgebreide reactie.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

beUnited streeft naar democratie in balans en is daarom medebestuurder bij Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Provinciale verkiezingen versus Ondernemersbelangen

Provinciale verkiezingen versus zelfstandig Ondernemersbelangen

Op 15 maart kunnen óók ondernemers weer naar de stembus voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Wat staat er op het spel voor het bedrijfsleven bij deze verkiezingen?

Het duidelijkste belang bij het komende provinciaal beleid zit bij ondernemers in de agrarische sector. De twaalf provincies spelen namelijk een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleid om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Stikstofbeleid nog enigszins bijsturen

Hoewel de opzet van dit beleid al enigszins is uitgestippeld, kan een nieuw provinciebestuur nog wel proberen om scherper aan de wind te zeilen of juist de teugels iets te laten vieren. Dat bepaalt dus vrij direct hoe veel ruimte agrarische ondernemers krijgen. Maar als dit dossier niet opgelost wordt, blijft dat ook uitstralen naar andere sectoren. Want bijvoorbeeld de bouw moet momenteel de rem erop houden bij projecten die stikstof uitstoten.

Bedrijventerreinen en elektriciteitsnet

Op de lijsten met beleidswensen die regionale ondernemersorganisaties al hebben opgesteld prijken uiteraard lokale kwesties. Zo willen ondernemers in de provincie Groningen dat de N33 richting de Eemshaven wordt doorontwikkeld naar een A33.

Daarnaast zijn er thema’s die door het hele land terugkeren op de lijstjes met ondernemerswensen. Zoals: een goed beleid rondom bedrijventerreinen en de regionale bereikbaarheid daarvan. En ook regie op het stroomnet, dat de omslag naar elektrisch die veel ondernemingen aan het maken zijn niet goed bij kan houden.

Statenleden kiezen straks leden Eerste Kamer

Verder zit er nog een meer politieke component aan de provinciale verkiezingen. De Statenleden kiezen namelijk op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer. Nu heeft het kabinet daar geen meerderheid, en moet dus steeds zoeken naar extra steun bij andere partijen om regelgeving door de Eerste Kamer te krijgen.

Als de coalitiepartijen straks wél een meerderheid halen, maakt dat hun leven een stuk makkelijker. Zo niet, dan is het de vraag welke andere partijen groot genoeg worden om de regering aan een meerderheid te helpen. Dit kan gevolgen hebben voor het vervolg van grote dossiers, zoals de verbouwing van het pensioenstelsel. De wet die dit regelt moet namelijk nog door de Eerste Kamer.

Ondernemerszetels in waterschap opgeheven

Naast de Provinciale Staten zijn er tegelijkertijd ook verkiezingen voor de waterschappen. Om het financiële plaatje te schetsen: de 21 waterschappen die Nederland telt verwachten dit jaar € 3,5 miljard aan belasting te heffen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is € 260 miljoen meer dan voor 2022 werd begroot. Een deel van dit bedrag wordt opgebracht door ondernemers, via onder meer de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. De eerste betalen ondernemingen die een aansluiting op het riool hebben, de tweede hangt samen met het bedrijfspand.

Voor ondernemers is de keuze deels zelfs belangrijker dan bij de vorige verkiezingen voor de waterschappen. Toen waren er namelijk nog een aantal zetels in het algemeen bestuur van het waterschap speciaal gereserveerd voor het bedrijfsleven (de ‘geborgde’ zetels). Maar met ingang van deze verkiezingen zijn deze geborgde zetels voor ondernemingen afgeschaft. Zij moeten dus nog meer hun invloed laten gelden via andere partijen.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

beUnited streeft naar democratie in balans en is daarom medebestuurder bij Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Coulance kabinet inzake uitgestelde belastingschuld NOW TVL houdt een keer op

Het kabinet roept zo’n 73.000 ondernemers dringend op om hun uitgestelde belastingschuld te gaan aflossen. De Belastingdienst heeft van deze groep namelijk nog geen euro teruggezien sinds de aflossingstermijn is gestart. Er is wel enige coulance, maar die houdt een keer op. Hoe gaat het in het algemeen met de afwikkeling van de coronasteunregelingen?

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid een groot steunpakket opgetuigd om het bedrijfsleven in de benen te houden. Belangrijke steunpilaren daarvan zijn de loonkostensubsidie NOW, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Ruim 100.000 ondernemers met betaalachterstand

Ondernemers hebben gretig gebruikgemaakt van het belastinguitstel. In totaal stond het bedrijfsleven uiteindelijk voor een slordige € 20 miljard in het krijt bij de Belastingdienst. Uiterlijk op 1 oktober 2022 moesten ruim 226.300 ondernemingen starten met het terugbetalen van hun uitgestelde schuld, waar ze in principe 5 jaar de tijd voor hebben. Het ministerie van Financiën heeft nu een eerste tussenstand (pdf) opgesteld, met als peildatum 27 februari 2023.

Enkele cijfers:

 • De totale openstaande schuld is gedaald van € 19,6 miljard naar € 17,2 miljard.

 • Bijna 22.000 ondernemers hebben hun schuld al volledig afgelost. Ruim 138.700 ondernemingen liggen prima op schema met de aflossing.

 • Ruim 103.500 ondernemingen hebben een betaalachterstand. Daarvan hebben er meer dan 73.400 nog geen enkele aflossing gedaan.

De redenen voor de betaalachterstand lopen uiteen, zo hoort de Belastingdienst tijdens contact met ondernemers. Een deel van de ondernemers heeft simpelweg geen geld, en anderen zijn niet bekend met de verplichting om af te lossen. Er is ook nog een groep die bewust niets doet, omdat zij rekenen op een algehele kwijtschelding van de schulden.

Deel ondernemingen bouwt nieuwe belastingschuld op

Vooral de groep van ruim 73.400 ondernemingen die nog niets heeft afgelost baart de Belastingdienst zorgen. Als er straks bij die volledige groep ingevorderd moet gaan worden, zet dat een enorme druk op de capaciteit van de fiscus. Capaciteit die er eigenlijk maar mondjesmaat is.

Ook zorgwekkend vindt de fiscus de 18.300 ondernemingen die én een betaalachterstand hebben én weer nieuwe belastingschulden maken. Er zijn naar schatting 14.000 ondernemingen die nog helemaal niets hebben afgelost én nieuwe schulden opbouwen. Het kabinet roept ondernemingen met een betaalachterstand nu eerst dringend op om snel af te gaan lossen. Of zich bij de Belastingdienst te melden als terugbetalen niet lukt. Dan zijn er namelijk nog verzachtende opties, zoals een betaalpauze of de mogelijkheid om per kwartaal af te lossen in plaats van per maand.

Er is nu nog enige coulance, want de fiscus zal de komende tijd eerst nog brieven sturen naar ondernemers om alsnog werk te maken van de aflossing. Maar vanaf medio mei wordt er zwaarder geschut ingezet. Voor ondernemingen die tegen die tijd nog geen actie hebben ondernomen, wordt vanaf dat moment de betalingsregeling in fases ingetrokken.

Afwikkeling NOW en TVL in laatste fase

Naast het belastinguitstel is de overheid ook bezig met het afwikkelen van andere steunmaatregelen, zoals de NOW en de TVL. Deze regelingen zitten in de laatste fase, waarbij definitief wordt vastgesteld of de uitbetaalde subsidie terecht is. Als bij deze definitieve vaststelling blijkt dat ondernemingen niet aan de voorwaarden voldoen, moeten zij mogelijk subsidie terugbetalen.

De tijdvakken voor de TVL zijn inmiddels afgesloten. Voor het laatste staartje van de NOW (artikel) kunnen organisaties nog tot en met 2 juni 2023 de gegevens aanleveren voor de definitieve vaststelling.

Het gaat dan om subsidies over de periode november-december 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

In antwoord op Kamervragen (pdf) laat het kabinet weten dat uitvoerders RVO (voor de TVL)  en UWV (voor de NOW) zich coulant zullen opstellen bij terugbetaling van de subsidies. Er is daarbij deels maatwerk mogelijk. Organisaties die in de knel komen doen er dus verstandig aan om contact op te nemen om te zien of er oplossingen mogelijk zijn.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

Een kleine 62.000 duizend mkb ondernemingen kunnen vanaf 21 maart 2023 subsidie aanvragen ter compensatie van hun gestegen energiekosten.

De steunregeling, Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) ) die het kabinet in oktober aankondigde, geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022 tot eind dit jaar. Het ministerie van Economische Zaken heeft dat dinsdagochtend bekendgemaakt.

MKB-bedrijven die aan de voorwaarden voldoen krijgen 50 procent van de energiekosten boven een bepaalde drempelprijs vergoed, tot een maximum van 160.000 euro. In aanmerking komen bedrijven met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro, bij wie de energiekosten minstens zo hoog zijn als 7 procent van hun omzet. De drempelprijs bedraagt 1,19 euro per kuub gas en 35 eurocent per kilowattuur stroom.

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) moet net als het energieprijsplafond voor particulieren voorkomen dat bedrijven ten onder gaan aan de flink gestegen energiekosten. MKB-bedrijven die veel elektriciteit en gas verbruiken zijn onder andere bakkers (ovens), tuinders (stookkosten) en slagers (vriezers). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Bedrijven die van de TEK-regeling gebruikmaken krijgen binnen twee weken 50 procent van de voor hen berekende subsidie op hun rekening gestort. Als volgend jaar blijkt dat ze te veel subsidie hebben ontvangen, moeten ze het overschot terugbetalen. Ondernemers die meer energie verbruiken dan vooraf berekend krijgen juist een nabetaling.

Overstappen om op de vaste energie lasten te besparen

In plaats van af te wachten of en hoeveel compensatie de overheid geeft kan je vaak een veel snelle besparing op je energierekening realiseren door je aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen. Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen?  

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Word lid en neem dan contact met onze partner op en laat uw voordeel berekenen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Stichting Denktank en Advies NPI-DPI | De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting NPI-DPI | De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting Denktank en Advies NPI-DPI is opgericht om de belangen van belastingbetalers te behartigen. 

Correcte democratische werking

Het politieke bestel heeft politici gecreëerd die zichzelf belangrijker vinden dan de bevolking. Stichting NPI-DPI is opgezet om bedrijven en burgers zeggingskracht terug te geven en blijvend een correcte democratische werking te bestendigen.

De Nederlandse democratie is uit balans.

De politieke belangenbehartiging voor burgers en bedrijven staat op laag niveau in Nederland. Er waait politiek een wind die rechtstreeks tegen belangen van burgers en bedrijven ingaat. Het is nodig dat belastingbetalers voor hun belang opkomen, anders schaden andere krachten in politiek en maatschappij hun belangen in steeds grotere mate. De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting NPI-DPI

Stichting NPI-DPI verzorgt de manier om voor het belang van burgers en bedrijven op te komen. Daartoe biedt NPI-DPI, politieke abonnementen aan. Met behulp van deze politieke abonnementen, beïnvloedt stichting NPI-DPI politici en stuurt zij aan op verandering van beleid ten gunste van burgers, bedrijven, de Nederlandse democratie en samenleving. De stichting is gevestigd in Gorinchem.

Meer informatie over de Nederlandse democratie en werkwijze van NPI-DPI;

beUnited is mede bestuurder bij Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

De Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK 2023)

Maatregelen voor hoge energieprijzen & ondersteuning mkb-grootverbruikers

Het kabinet is eind 2022 gekomen met een pakket van maximaal € 3,1 miljard voor middelgrote en kleine bedrijven die veel energie verbruiken. Hoe kom je als ondernemer in aanmerking voor het steunpakket? Wanneer opent het loket? En welke andere maatregelen zijn getroffen?

De overheid wil de groep mkb’ers helpen die het hardst geraakt zijn door de stijgende energieprijzen. Denk bijvoorbeeld aan energie-intensieve bedrijven als bakkers, slagers en tuinders.

Het pakket ‘De Tegemoetkoming Energiekostenregeling‘ (TEK) is alleen bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 werknemers in dienst. Ook geldt het steunpakket voor hoge energieprijzen pas wanneer de prijs van gas hoger ligt dan € 1,19 per m³ en/of de prijs van een kilowattuur elektriciteit hoger ligt dan 35 cent.

Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is in februari 2023 verlaagd van 60% naar 50%. Dit heeft te maken met positieve ontwikkelingen op de energiemarkt. Zo is de gasprijs flink gedaald.

Aan welke andere voorwaarden moet je voldoen?

Je bedrijf komt in aanmerking voor de compensatie van hoge energieprijzen als je – naast de eerder genoemde voorwaarden – aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De energiekosten bedragen ten minste 7% van je omzet
 • Je onderneming heeft maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen
 • Je moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel

Oorspronkelijk waren de energiekosten 12,5% van de omzet, maar onder druk van veel mkb-organisaties en mkb-bedrijven is dat verlaagd tot 7% van de omzet.

De rekensom wordt gemaakt met zogeheten modelprijzen voor gas en elektriciteit. Die zijn voor gas € 2,41 per m³ en voor elektriciteit € 0,59 per kWh. 

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat geeft aan dat de maatregelen voor hoge energieprijzen alleen bedoeld zijn voor in de kern gezonde bedrijven. “Deze bedrijven willen vaak wel energiebesparende maatregelen nemen en verduurzamen, maar ontkomen door het type productieproces of dienstverlening niet aan een hoog energieverbruik.”

Veel bedrijven nemen het heft in eigen hand met energiebesparende maatregelen om de kosten te drukken. Bijvoorbeeld door (tijdelijk) minder te produceren of energiebesparende producten aan te schaffen, zoals zonnepanelen.

Wat krijg je precies vergoed?

Als je aan de voorwaarden van het steunpakket voldoet, wordt de helft van de stijging in energiekosten gecompenseerd. Hiervoor geldt per onderneming een maximumbedrag van € 160.000.

Dit geldt ook voor agrarische bedrijven. Eerder was voor deze branche het maximum vastgesteld op maximaal € 62.000.

Wat is de Tegemoetkoming Energiekostenregeling?

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is in oktober 2022 aangekondigd. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. De regeling is later onder druk van mkb-organisaties verruimd.

Voor welke periode geldt de TEK?

De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kun je nog geen TEK aanvragen.

Wat nou als je niet in aanmerking komt voor de TEK?

Naast de energie-intensieve bedrijven zijn er een aantal ondernemers die niet in aanmerking komen voor het steunpakket. Maar ze kampen wél met een hogere energierekening. Val jij onder deze groep? Dan bestaan er andere maatregelen die meer financiële ruimte moeten bieden. Naast eerder aangekondigde koopkrachtmaatregelen zijn er verschillende maatregelen die bedrijven meer financiële ruimte moeten bieden.

1. Prijsplafond gas en elektra

Zo geldt het aangekondigde prijsplafond niet alleen voor particulieren, maar gelden ook voor kleinverbruikers zoals zzp’ers, winkels en een deel van het kleine mkb. Het prijsplafond is op 1 januari 2023 in werking getreden en compenseert een deel van de hoge energiekosten.

2. Belastingdienst geeft belastinguitstel

Om kleine en middelgrote bedrijven meer financiële ruimte te bieden, gaat de Belastingdienst soepeler om met verzoeken tot belastinguitstel.

3. Kabinet wil helpen verduurzamen met groene aftrekposten

Het kabinet heeft ook plannen om bedrijven te helpen verduurzamen, zodat het energieverbruik omlaag gaat. Er komt extra geld beschikbaar voor diverse groene aftrekposten.

4. Voorschotten van financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners, zoals banken, zijn bereid om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen van voorschotten door ondernemers die later in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekostenregeling.

Alleen bedrijven die in de kern gezond zijn komen in aanmerking voor zo’n voorschot. De kans is groot dat er wel gewoon rente over de lening betaald wordt. De overheid staat niet garant en er bestaat altijd een risico dat een bedrijf tussentijds failliet gaat.

5. Overstappen om op de vaste energie lasten te besparen

Een snelle besparing op je energierekening kan jouw bedrijf realiseren door aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen. Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.

Samen met beUnited regelen wij de contractovername en energie overstap tot in de puntjes, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en direct kan profiteren van uw lage energiekosten.

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Neem dan contact met ons op en laat uw voordeel berekenen.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen.
Ik word lid!


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf?

Wij bieden beUnited leden een vast contract aan voor een periode van 5 jaar

Een snelle besparing op je energierekening kan jouw bedrijf realiseren door aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen.

Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.

Wij regelen de contractovername en energie overstap tot in de puntjes, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en direct kan profiteren van uw lage energiekosten.

Vergelijk onderstaande tarieven met uw eigen tarieven voor een indicatie.

“Er zijn inmiddels al meer dan 2000 bedrijven overgestapt waar we gemiddeld € 5.000,- per jaar voor kunnen besparen”.

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Neem dan contact met ons op en laat uw voordeel berekenen.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen.
Ik word lid!


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print