Het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) meer flexibiliteit in verlof, minder HR-vragen

Het Persoonlijk Keuzebudget (PKB), meer flexibiliteit in verlof, minder HR-vragen

Het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) haalt de bezem door veel verschillende soorten verlof en de bijbehorende onduidelijkheden. Wat is het PKB en welke mogelijkheden brengt het voor werkgevers en -nemers?

Iedere cao die wordt afgesloten, kent bij voorbaat zijn beperkingen. Hij geldt voor honderden, duizenden, en vaak zelfs tienduizenden mensen. Mannen, vrouwen, ouderen, millennials – met heel veel verschillende wensen. In het ideale geval houdt die cao daar rekening mee. Niet langer geldt er één pakket arbeidsvoorwaarden voor iedereen, er is ruimte voor flexibiliteit. Vandaar dat veel cao’s een speciale paragraaf hebben ingeruimd voor het PKB (ook wel aangeduid met IKB, het Individueel Keuzepakket).

Opbouw van het budget

Dat budget individualiseert – in de officiële terminologie – een deel van de arbeidsvoorwaarden. In gewone spreektaal: het gaat om een potje met een waarde van 10 tot 20 procent van het maandsalaris. Dat budget is opgebouwd uit de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, met daarbovenop enige onderdelen die per cao kunnen wisselen: de levensloopbijdrage bijvoorbeeld, de bovenwettelijke verlofuren of de seniorenregeling.

Het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) meer flexibiliteit in verlof, minder HR-vragen

De keuzemogelijkheden

Medewerkers kunnen zelf bepalen hoe ze het budget besteden en de keuzemogelijkheden zijn gevarieerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • extra vrije dagen,
 • extra loon,
 • een opleiding (die niet per se relevant hoeft te zijn voor je de functie),
 • extra pensioen,
 • extra vergoeding voor woon-werkverkeer,
 • de vakbondscontributie,
 • een fiets.

Zo flexibel is het

Heeft de medewerker één of meer opties aangevinkt, dan zijn die keuzes niet in steen gebeiteld. Ze kunnen regelmatig worden gewijzigd. Ben je aan het sparen voor een nieuwe keuken? Dan laat je je keuzebudget waarschijnlijk een paar maanden uitbetalen en maak je op je werk wat meer uren. Maar is die keuken eenmaal geïnstalleerd, dan wil je misschien meer tijd doorbrengen met de kinderen, en kies je juist voor extra verlofdagen. Weer een paar maanden later wil je die kinderen ook een betere maaltijd kunnen voorzetten, en dan kies je wellicht voor een serieuze kookopleiding – die je mogelijk ooit zou kunnen gebruiken in je werk. Allemaal betaald uit dat PKB.

Kiezen uit regeling is niet verplicht

Sinds 1 januari 2021 is de regeling nog een stukje flexibeler. Tot die datum waren werknemers die bij de betreffende cao waren aangesloten, verplicht om van de regeling gebruik te maken. Die verplichting is nu komen te vervallen. Degenen die niet meedoen, krijgen aan het eind van het jaar het volledige budget uitbetaald. Een aantekening: in dat geval wordt het bedrag wel volledig belast. Als de medewerker daarentegen kiest voor een opleiding die door de werkgever wordt betaald, is die geheel belastingvrij.

Voordelen voor de werkgever

Meer keuzevrijheid dus voor de medewerkers, maar er zijn ook voordelen voor werkgevers en cao-partijen. Zo kampen veel organisaties met stuwmeren van verlofdagen, maar met het keuzebudget wordt het aantal bovenwettelijke vakantiedagen teruggebracht, en die stuwmeren slinken dus mee. Bovendien maakt het PKB het gemakkelijker om cao’s te vereenvoudigen of samen te voegen, aangezien de wirwar van verlofregelingen wordt teruggebracht.

PKB zelf berekenen

Het PKB moet dus orde scheppen. Dit leidt ook tot minder vragen voor de HR-afdeling. Om nog meer duidelijkheid te geven aan medewerkers, is het initiatief van Sociaal Werk werkt! een goed voorbeeld. Sociaal Werk werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Zij hebben een eenvoudige rekentool op hun site gezet, waarmee ze de gevolgen van hun PKB-keuzes snel kunnen overzien.

beUnited

beUnited behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Sluit je aan

Belangenbehartiging van Zelfstandig (MKB) Ondernemers in Nederland is niet of nauwelijks goed georganiseerd, o.a. fiscale en sociale wetgeving, stimulering- & subsidieregels sluiten zelden aan bij de Ondernemerspraktijk.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie bij beUnited aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Standpunten belangenorganisatie

Sluit je bij ons aan!

beUnited behartigt als belangenorganisatie, de belangen van zelfstandig ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

Belangenbehartiging van Zelfstandig (MKB) Ondernemers in Nederland is niet of nauwelijks goed georganiseerd, o.a. fiscale en sociale wetgeving, stimulering- & subsidieregels sluiten zelden aan bij de ondernemerspraktijk.

beUnited is voor een lokale circulaire samenleving en wil een alternatief voor een samenleving waarin multinationals hun stempel zetten. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Als je je kunt vinden in onze uitgangs- & standpunten, sluit je dan bij ons aan!

Sluit je aan

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. 

beUnited telt inmiddels bijna 40.000 Members, 25 partners, 81 actieve ambassadeurs en is, met ruim 600 events per jaar, al een partij om rekening mee te houden.

Als belangenorganisatie wil beUnited, medio 2030, met ruim 1000. 000 Members een partij zijn waar men bestuurlijk niet omheen kan.

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Pleidooi afschermen prive gegevens eenmanszaken

Pleidooi afschermen prive gegevens eenmanszaken

Wie als ondernemer start, moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vaak is het vestigingsadres hetzelfde als het privéadres van de ondernemer. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat pleit voor het afschermen van deze gegevens voor álle eenmanszaken.

Tot nu toe konden eenmanszaken alleen bij dreiging hun vestigingsadres laten afschermen. Daar komt verandering in zoals geformuleerd in het voorstel Datavisie Handelsregister, een nieuwe visie op de mate van openbaarheid van gegevens uit het Handelsregister.

Niet alleen de veiligheid maar ook de privacy van ondernemers moet meer worden gewaarborgd dan nu het geval is. De stappen die eerder op dit gebied zijn gezet, zoals het invoeren van de non-mailing indicator, de Wet acquisitiefraude en het omzetten van de opt out via het ‘bel me niet’-register naar een wettelijk toestemmingsvereiste in de Telecommunicatiewet, hebben de overlast nog niet voldoende verminderd. Telefoonnummers en e-mailadressen worden nog steeds ingezet voor commerciële doeleinden, tot ergernis van veel ondernemers.

Maatregelen om de privacy en veiligheid ondernemers te verbeteren

Na een eerste verkenning in 2021 en een aantal expertsessies in 2022 ligt het voorstel nu bij de Tweede Kamer. In de Datavisie Handelregister worden een aantal maatregelen genoemd:

 • afschermen van e-mailadressen en telefoonnummers
 • afschermen van adresgegevens van alle eenmanszaken
 • afschermen van de registratie Verenigingen van Eigenaren
 • terugdringen van commercieel gebruik van gegevens uit het Handelsregister

Alle eenmanszaken kunnen straks dus op verzoek hun vestigingsadres afschermen. Ondernemers moeten hiervoor wel een alternatief postadres opgeven, zoals een postbus. Vooruitlopend hierop heeft de minister de Kamer van Koophandel al opdracht gegeven om dit in de praktijk zo snel mogelijk uit te voeren.

Nadelen van minder openbare gegevens in het Handelsregister

De inperking van de openbare gegevens heeft ook nadelige kanten. Het wordt moeilijker om objectieve gegevens over een onderneming op te sporen. Ondernemers zouden hierdoor sneller in zee kunnen gaan met minder betrouwbare organisaties. Om meer gegevens te verkrijgen zullen ondernemers meer moeite moeten doen en mogelijk hogere kosten moeten maken dan nu het geval is.

In de Datavisie Handelsregister (pdf) wordt er gepleit voor een scherpere controle door de kamer van Koophandel. Het beleidsvoorstel moet vanaf september 2022 nog breed beoordeeld worden voordat wetswijzigingen en technische aanpassingen in gang worden gezet. Ook de financiële consequenties worden dan verder in kaart gebracht.

Over beUnited

beUnited is een netwerkorganisatie met 39.000 members, 81 ambassadeurs, 50 partners en 600 events per jaar en behartigt als belangenorganisatie, de belangen van zelfstandig ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited is een krachtige en onafhankelijke belangenorganisatie van, voor en door zelfstandig (MKB) ondernemers waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan en waar wij uitgaan van het mens besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited, lees dan onze uitgangs & standpunten.

Sluit je aan

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited neemt afstand van corona brief VNO-NCW en MKB-Nederland

beUnited neemt afstand van corona brief VNO-NCW (mkb Nederland)

Onlangs heeft VNO-NCW en het sub merk mkb Nederland haar leden een brief-reactie verzonden inzake het concept Wetsvoorstel Eerste tranche aanpassing Wet Publieke Gezondheidszorg (Wpg). Een brief die bol staat van overheidspropaganda, waarin VNO-NCW (mkb Nederland) aangeeft dat zij voorstander zijn om het coronatoegangsbewijs (CTB) als maatregel in de wet te verankeren, dit in combinatie met o.a. de 1,5-meterregel, avondklok en mondkapjes. 

VNO-NCW geen belangenbehartiger zelfstandig ondernemers

Dit schrijven maakt weer eens duidelijk dat VNO-NCW (& mkb Nederland) gewoon een verlengstuk zijn van de politiek en op zeker geen onafhankelijke belangenbehartigers van zelfstandig (MKB) ondernemers.

beUnited neem afstand van VNO-NCW standpunten

Als beUnited nemen wij dan ook afstand van de inhoud van dit schrijven. Wij nemen er niet alleen afstand van, maar vragen ons ook af waarom VNO-NCW (mkb Nederland) consequent peer reviewed onderzoeken die de effectiviteit van de maatregelen ontkrachten in het belang van Ondernemend Nederland niet serieus nemen. Deze organisaties blijven maar hangen in achterhaalde en niet te bewijzen dogma’s. 

Ruim 400 studies van topuniversiteiten waarvan velen peer reviewed laten zien dat de door VNO-NCW (mkb Nederland) gepromote maatregelen geen voordelig effect hadden en disproportionele schade bij zelfstandige MKB ondernemingen hebben veroorzaakt. 

Het is werkelijk schaamteloos dat VNO-NCW ( mkb Nederland) een indirecte vaccinatieplicht c.q. dwang op de werkvloer actief promoten.

VNO-NCW advies discutabel

Een belangenbehartiger dient op te komen voor haar achterban en duidelijk te maken dat zij nieuwe maatregelen of terug naar de oude maatregelen niet accepteren.  Het is werkelijk schaamteloos dat VNO-NCW (mkb Nederland) een indirecte vaccinatieplicht cq dwang op de werkvloer actief promoten. Dit is te meer zeer discutabel omdat de rechter dit onlangs verboden heeft.  Zie artikel in de Volkskrant.

VNO-NCW kwatsch

VNO-NCW (mkb Nederland) beweerd ook dat een hoge vaccinatiegraad bewezen zou helpen bij het terugdringen van ziekteverzuim; zij stelt dat door een hoge vaccinatiegraad minder mensen (ernstig) ziek zouden worden en dat daardoor het virus zich ook minder snel zou verspreiden. Op welk onderzoek is dit gebaseerd ?

Alles bij elkaar is het verwonderlijk dat VNO-NCW (mkb Nederland) dit soort kwatsch onder hun leden kunnen verspreiden zonder dat hun leden hiertegen in opstand komen. 

Het is verwonderlijk dat VNO-NCW (mkb Nederland) dit soort kwatsch onder hun leden verspreiden.

Want juist de praktijk laat zien dat in de sectoren waar veel werknemers gevaccineerd zijn het ziekteverzuim uitzonderlijk hoog is. Daarnaast laten de Pfizer papers maar ook de duur van effectiviteit vaccinatie duidelijke  zien dat deze claim 100% op lucht gebaseerd is. Zie blog Niet gevaccineerde werknemers, zijn zeer belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Daadwerkelijke hulp aan zelfstandig ondernemers relatief eenvoudig

beUnited is van mening dat het relatief eenvoudig om zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk te helpen. Zorg binnen bedrijfspanden voor goede ventilatie, blijf thuis bij klachten en verhoog de ziekenhuis capaciteit minimaal op het niveau als voor corona.

Over beUnited

beUnited is een netwerkorganisatie met 39.000 members, 81 ambassadeurs, 50 partners en 600 events per jaar en behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited is een krachtige en onafhankelijke belangenorganisatie van, voor en door zelfstandig (MKB) ondernemers waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan en waar wij uitgaan van het mens besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited, lees dan onze uitgangs & standpunten.

Sluit je aan

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited - RONALD BERNARD – lezing – WELVAART & WELZIJN MET DE URA

WELVAART & WELZIJN MET DE URA

United People Foundation nodigt de zelfstandig ondernemers van beUnited van harte uit voor het bijwonen van:

LEZING – WELVAART & WELZIJN MET DE URA.

Programma:

Datum lezing                       : zaterdagavond 9 juli 2022.
De zaal is open vanaf        : 19:00u.
Lezing                                    : van 19:30u tot 22:30u inclusief 30m pauze.
Vragen stellen                    : van 22:00u tot 22:30u.

Supreme College Nederland, Koning Willemstraat 1, 1901CA Castricum 

Torenhoge belastingen, rente op investeringen, een inefficiënte regering, crisis, lockdowns, QR-codes, inflatie, deflatie, oorlogen …. het komt gelaten op ons af en we denken er niets aan te kunnen veranderen. Maar dat is absoluut niet waar, we kunnen er wel degelijk iets aan doen.

Een samenleving, waarin we weer zelf aan de touwtjes trekken, ligt voor ons open. Dat begint met een monetair stelsel, waarin geld gebruikt wordt waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, namelijk als ruilmiddel. Heden is het verworden tot een machtsmiddel door onder meer een rentedragende schuldenlast.

Als ook jij als ondernemer of als burger het tij wil keren, kom dan op 9 juli 2022 naar Castricum en luister naar de presentatie ‘Welvaart & Welzijn met de URA’ die Ronald Bernard namens United People Foundation geeft over de direct beschikbare omslag die wij met z’n allen kunnen maken!

Ronald Bernard heeft als ondernemer een stevige achtergrond in de financiële wereld en diende de oude machten. Na een bijna-doodervaring (BDE) veranderde zijn leven compleet. Hij begon in 2017 zijn levensverhaal te vertellen dat viraal ging en inmiddels meer dan 135 miljoen mensen heeft bereikt.

Waarschuwing: 

Het kan zijn dat deze presentatie je leven positief gaat veranderen.

De weg naar een Blije samenleving!

En, wat gaat ú doen?

Reserveren

Via de website www.delezing.nl kunnen de kaarten voor deze presentatie besteld worden.

Informatie voor deelname aan lezing

 • Er zijn maximaal 200 plaatsen beschikbaar. Wees er wederom snel bij.
 • Entreeprijs: € 17,50 per persoon.
 • Bij toegang tot de zaal wilt u gepast € 3,- afdragen voor koffie of thee bij binnenkomst en in de pauze.
 • Gratis parkeerplaatsen aanwezig rond het gebouw en bij De Brink op 200 m loop afstand.
 • Reserveren/Sluitingsdatum: donderdag 7 juli 2022

Meer info: Desiré Blok +31(0) 622 686 750

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
olgens crisisexpert Arjen Boin is de tijd van pappen en nathouden voorbij. "Nu zijn we op een punt gekomen dat we moeten doorpakken, we moeten veranderen", zei de crisisexpert vertelde hij eerder bij NPO Radio 1. "Ondertussen zijn die problemen op elkaar gaan in werken. Als je één probleem heel hard aanpakt, zijn er weer andere onderdelen. Denk aan stikstof: we gaan eerst de boeren doen, dat onderdeel gaan we van de checklist halen. Ja, zo werkt dat dus niet meer. Het heeft allerlei invloeden op de andere problemen." Lees ook: Caroline van der Plas reageert op tweede plek BBB in peilingen Van der Plas zit VVD op de hielen in peiling: 'Ze mogen hun borst natmaken' Volgens hem moet alles in samenhang bekeken worden. Niet alleen de boeren, maar ook Schiphol, auto's en industrie net zo hard aanpakken. "Die problemen laten zien dat de manier waarop wij onze samenleving hebben georganiseerd tegen een grens aangelopen is. Het gaat gewoon niet meer. Je kunt niet meer naar één bepaalde groep gaan, we moeten toch echt op een andere manier dingen gaan doen. Daar moet de politiek zich mee bezig houden. Dat is iets wat we niet horen daar", zei hij eerder. "Wat de overheid moet doen is rechtvaardig beleid voeren, resultaat boeken, en luisteren naar mensen. Je kunt niet alles doen wat iedereen wil want mensen hebben andere meningen, maar dan moet je goed uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt en welke visie je hebt voor de toekomst van Nederland", aldus Den Ridder van het SCP.

beUnited steunt boeren bij beschermen bedrijven

beUnited, de onafhankelijke brancheorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, steunt de ondernemers die het land bewerken of bebouwen of vee houden, bij het respectvol actievoeren om hun bedrijven te beschermen tegen overheidsmaatregelen.

We denken en doen in Nederland net of alles goed geregeld is, maar op allerlei terreinen zien we dat dat niet zo is. De huidige opeenstapeling van crisissen en/of problemen laat zien dat de manier waarop wij onze samenleving hebben georganiseerd, onmiskenbaar tegen een grens aangelopen is.

Onvermogen

De politieke kaste en onze aloude vertegenwoordigers zoals VNO-NCW, MKB Nederland en ONL, zijn domweg niet meer in staat om deze crisissen en/of problemen, die ze veelal zelf mede veroorzaakt hebben, op te lossen.

Samenhang

Dat moet veranderen, wij moeten veranderen, al die problemen werken immers op elkaar in, alles dient in samenhang bekeken te worden. De tijd van pappen en nathouden is voorbij.

Beschermen ondernemerschap

Hoogste tijd dat zelfstandig ondernemers zich gaan verenigen om het vrije zelfstandig ondernemerschap te beschermen en te verdedigen. 

Alle zelfstandig ondernemers tezamen vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie.  Met zes miljoen werknemers zijn ze de grootste werkgever van Nederland en leveren ze de hoogste bijdrage aan de schatkist. 

Wij zijn op een punt gekomen dat ondernemers daarbij moeten doorpakken, daarom steunt beUnited de boeren bij het respectvol actievoeren om hun bedrijven te beschermen tegen overheidsmaatregelen.

beUnited behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart. De koers van beUnited stoelt op onze uitgangs- & standpunten.

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited SBR-verplichting op komst voor alle rechtspersonen

SBR-verplichting op komst voor alle rechtspersonen

Alle rechtspersonen gaan in de toekomst digitaal hun jaarrekening via Standard Business Reporting (SBR) deponeren. Om deze verplichting mogelijk te maken loopt een openbare internetconsultatie voor de wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister.

Tot nu waren micro-, kleine en middelgrote ondernemingen verplicht om hun jaarrekening via SBR aan te bieden. Nu wil het kabinet dat ook grote Nederlandse rechtspersonen verplicht worden om hun jaarrekening via SBR te deponeren. Deze laatste bedrijfsklasse zal dit naar verwachting vanaf boekjaar 2023 doen. Dat alle ondernemingen werken met SBR leidt tot:

 • gemak voor ondernemers,
 • betere kwaliteit van rapportages;
 • minder fouten;
 • meer transparantie;
 • een besparing op administratieve lasten voor het bedrijfsleven van jaarlijks € 8,4 miljoen.

In 2021 ruim 835.000 deponeringen

Tot de groep grote rechtspersonen behoren ongeveer 2.500 ondernemingen met een activawaarde van meer dan €20 miljoen, een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen of ondernemingen met meer dan 250 werknemers. Over heel 2021 zijn er ruim 835.000 deponeringen via SBR geweest.
Aan het besluit werkten het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), softwareleveranciers, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel (KvK).

Gegevens hergebruiken voor rapportages 

SBR is de standaard voor digitale uitwisseling van financiële berichten met overheden en banken. Met SBR hoeft de financiële afdeling maar een keer de gegevens in de bedrijfsadministratie standaard vast te leggen. De gegevens uit de bedrijfsadministratie zijn te hergebruiken voor verschillende rapportages voor onder andere de Belastingdienst, de KvK en banken.

Op de internetconsultatie van de wijziging van deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan tot en met 24 juni 2022 worden gereageerd. Na akkoord van de ministerraad wordt de AMvB naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

Werkgevers krijgen per 1 juli 2022 weer met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. Grotere wetswijzigingen met gevolgen voor het personeelsbeleid van organisaties worden dit jaar echter in augustus doorgevoerd.

Organisaties doen er goed aan met de volgende veranderingen per 1 juli 2022 rekening te houden:

Op 1 juli zou er ook een tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen worden ingevoerd, maar de ingangsdatum van deze regeling is uitgesteld.

Wetswijzigingen rond studiekosten, nevenwerk en ouderschapsverlof

Op 1 augustus 2022 volgt waarschijnlijk de inwerkingtreding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Die wet introduceert nieuwe regels voor de informatieplicht van werkgevers (artikel), het studiekostenbeding (artikel), het nevenarbeidbeding (artikel) en de mogelijkheid om te verzoeken om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden (artikel). Een dag later, op 2 augustus, gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in. Ook hierin zijn diverse wijzigingen opgenomen, waarvan de introductie van negen weken betaald ouderschapsverlof (artikel) de maatregel is die op organisaties de meeste impact zal hebben. Een regel die in augustus juist ten einde komt, is de tijdelijke vrijstelling van de werkvergunningsplicht voor Oekraïners.

Voor de status van personeelsgerelateerde wetsvoorstellen kuunt u het wettenoverzicht vraadplegen. Voor een overzicht van de belangrijkste deadlines voor ondernemers, bijvoorbeeld rond subsidieregelingen, gaat u naar de ondernemersagenda. Voor deze pagina’s is een account nodig.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Partijen willen 40%-toptarief box 2, BOF versoberen

Partijen willen 40%-toptarief box 2, BOF versoberen

Drie oppositiepartijen hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat volgens hen de belasting op werk en kapitaal meer in balans brengt. De voorgestelde belastingingrepen gaan voor bijvoorbeeld directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) nog een stuk verder dan de plannen die het kabinet onlangs in de Voorjaarsnota heeft gelanceerd.

Het initiatiefwetsvoorstel komt van de linkse partijen GroenLinks, PvdA en SP. Bij een initiatiefwetsvoorstel starten Tweede Kamerleden zelf de wetgevingsprocedure (infographic) op, in plaats van dat het kabinet met een voorstel komt. Dit initiatiefwetsvoorstel gaat eerst naar de Raad van State voor advies, voordat de Tweede Kamer het gaat behandelen.

Aanscherping gebruikelijk loon, toptarief box 2

De drie partijen willen wat doen aan het verschil in fiscale behandeling tussen arbeid en vermogen. Want dit verschil is ‘niet alleen onrechtvaardig, het werkt ook arbitrage in de hand’, zo schrijven zij in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Eigenlijk moet het belastingstelsel daarom grondig op de schop, maar voor het zover is willen de drie partijen zo snel mogelijk ‘de grootste gaten’ dichten om de lasten eerlijker te verdelen. Hiervoor stellen de partijen zes fiscale ingrepen voor, waarvan de meeste al meteen vanaf 2023 zouden moeten ingaan. Onder meer deze maatregelen staan in het voorstel:

 • De ‘doelmatigheidsmarge’ voor het bepalen van het gebruikelijk loon voor dga’s (toolbox) vervalt. Dankzij deze marge mogen dga’s hun salaris stellen op 75% van het loon van een werknemer uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dat zou dus 100% worden. Verder blijft de gebruikelijkloonregeling onveranderd.
 • Het toptarief in box 2 gaat fors omhoog. Tot aan een belastbaar inkomen in box 2 van € 58.989 is het tarief 25,96%, daarboven is het 40,59%. Momenteel kent box 2 één tarief van 26,9%.

Plannen gaan verder dan Voorjaarsnota

Deze ingrepen zouden voor dga’s een nog grotere rekening betekenen dan de maatregelen die het kabinet al in de Voorjaarsnota heeft aangekondigd. Daarin staat namelijk het voorstel om de doelmatigheidsmarge vanaf 2023 op te schroeven van 75% naar 85%. Ook is het kabinet al van plan om twee schijven in te voeren in box 2. Vanaf 2024 zou voor een inkomen tot € 67.000 een tarief van 26% gaan gelden. Daarboven wordt het tarief 29,5%.

Partijen willen BOF flink versoberen

Ook willen de partijen de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet flink versoberen. De BOF (infographic) biedt een flink fiscaal voordeel aan opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen. Tot een ondernemingswaarde van ruim € 1 miljoen betalen opvolgers geen erf- of schenkbelasting, boven die grens geldt een vrijstelling van 83%.

In het initiatiefwetsvoorstel is er nog maar één vrijstelling, van 25%. Bovendien wordt de maximale vrijstelling afgetopt op een ondernemingswaarde van € 1 miljoen. Verder komen niet meer alle aandelenpakketten in aanmerking voor de BOF. In het voorstel geldt de regeling alleen voor gewone aandelen en alleen voor aandelenpakketten die een belang van meer dan 25% in de onderneming vertegenwoordigen.

BRON

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Effectief in het nieuws dankzij uwpersbericht.nl

Korting van € 50,- voor leden beUnited

Ongetwijfeld heeft uw bedrijf wel eens interessant nieuws te melden. Maar hoe schrijft u een persbericht en hoe bereikt u de media? Niet elk bedrijf heeft een communicatiemanager. Of iemand die ervaring heeft. En een slecht geschreven persbericht werkt in het nadeel van uw imago.

Voormalig Telegraaf-journalist Martin van Putten heeft samen met marketingexpert Tim Pellens deze week uwpersbericht.nl gelanceerd. Uwpersbericht.nl is ook sponsor geworden van beUnited. Via de website uwpersbericht.nl kunnen bedrijven informatie aanleveren op basis waarvan een duidelijk persbericht wordt geschreven. Voor het luttele bedrag vanaf € 499,- kunnen mkb-bedrijven groot in de media schitteren. Op de website zijn al voorbeelden te vinden uit de proefperiode hoe persberichten groot het landelijk nieuws haalden.

Leden van beUnited krijgen € 50 korting als ze van de service gebruik willen maken. Deze korting kunnen ze houden of doneren aan beUnited. ‘Ik werk zelf ook samen met Martin van Putten en dat bevalt me prima’, aldus Pancras Pouw, oprichter en voorzitter van beUnited.

Gruwel

Martin van Putten: ‘Het schrijven van een persbericht is een hele kunst. Journalisten krijgen er honderden per mail per dag. Als de eerste drie regels niet pakken, verdwijn je onder de deleteknop. Veelgemaakte fouten is het gebruik van vakjargon en overvloedig gebruik van merknamen met in het ergste geval trademark-symbolen erbij. Daar hebben vooral Amerikaanse bedrijven een handje van, maar een gruwel voor de media.’

‘Het werken aan een goed imago is cruciaal in dit internettijdperk’, vult Tim Pellens, managing partner van ValueProof toe. ‘Mensen gaan eerst de naam van een bedrijf googlen voor ze besluiten daar te kopen of zaken mee te doen. Ben je amper te vinden en staat een concurrent wel volop in de schijnwerpers met interessante nieuwtjes, dan mis je kansen.’

Ervaren journalisten

Tim Pellens: ‘De ervaren journalisten van uwpersbericht.nl nemen dit voor u uit handen. U stuurt de informatie per mail of belt ons even op. Vervolgens stellen wij u nog enkele relevante vragen om het echt nieuwswaardig te maken. Vervolgens gaan wij aan de slag en schrijven een professioneel persbericht met een haakje dat actueel is voor de media die voor u belangrijk zijn. Dit bericht gaat naar u voor akkoord. Pas daarna versturen we het in overleg op de dag en tijdstip dat het beste past bij uw nieuws.’

Martin van Putten: ‘Uwpersbericht.nl werkt met oud-journalisten van de landelijke dagbladen. Wij hebben al duizenden persberichten geschreven waarvan talloze de voorpagina haalden of zelfs de opening. Maar ook vakbladen en lokale media zijn voor ons net zo belangrijk.’

Uitgebreide database media

‘De verzending van uw persbericht nemen we dan ook graag voor onze rekening. We hebben een uitgebreide database van alle soorten media. Met veel journalisten hebben we persoonlijk contact zodat uw persbericht niet op een algemeen adres terechtkomt maar direct bij de journalist die over uw onderwerp bericht.’

Woordvoering

‘Voelt u zich ongemakkelijk om zelf de media te woord te staan, dan staan we u bij’, vervolgt Martin van Putten, die ruime ervaring heeft als woordvoerder voor vele bedrijven. ‘Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van het persbericht dan functioneren wij als uw woordvoerder. Wij inventariseren de vragen van journalisten, sluiten dit kort met u, en voorzien ze vervolgens van de juiste antwoorden.’

Advies

‘Is communicatie nieuw terrein voor u? Dan bent u niet de enige. We komen graag langs om te bespreken hoe u communicatie in uw voordeel kan werken qua reputatie en omzet.’

Stuur uw gegevens en informatie naar de redactie van uwpersbericht.nl en wij nemen contact met u op.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print