Stikstof Stik er in Richard Beune

Stikstof? Stik erin!

Maandag 25 juli moest er op NPO1 weer zonnodig worden ingehakt op Carolientje. De vragen van waren suggestief en onder de gordel, want Welmoed en Jort moesten natuurlijk het overheidsnarratief zo goed mogelijk volgen. Maar daar had Carolientje even geen zin in. Er valt namelijk ook niets meer goed te praten. De overheid heeft zijn hand overspeelt.

Waar gaat het precies om? Om precies te zijn gaat het om artikel 1.12a van de Wet natuurbescherming. Daarin staat dat in 2030 ten minste 50% van het areaal met voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarden moet zijn gebracht. De overheid wil nu dat in 2030 al naar 74% terugbrengen.

Dat is echter niet afgesproken en niet volgens de wet.  Veel sterker nog! Het is volgens een aantal hooggeleerden zelfs strafbaar om af te wijken van wat er wettelijk bepaald is. Binnen de EU gaat het trouwens ook alleen maar over het verbeteren en in stand houden van de natuur. Maar daar heeft de overheid zo zijn eigen opvattingen over. Dus moet Remkes het met de boeren gaan afhandelen, terwijl hij geen enkel mandaat krijgt om te onderhandelen en zelfs meegeschreven heeft aan het stikstofakkoord. Inmiddels is bekend geworden dat de totale kosten geen €25 miljard zullen bedragen, maar eerder de €40 miljard zullen overstijgen. De kamer is dus op alle fronten voorgelogen en juist daarom wil Carolientje, en terecht, zo snel mogelijk een spoeddebat.

Om de boeren tegemoet te komen heeft de regering aangekondigd om de Wsn doelstellingen dus aan te willen passen van 2035 naar 2030 zodat deze in lijn liggen met het akkoord. Maar die wetswijziging moet dus eerst nog wel door de tweede en eerste kamer. Ook de raad van State is zeer kritisch over hoe de coalitie te werk is gegaan. Zelfs D66’er Han Lindeboom is net als Omtzigt en Plasterk, tegen de huidig gestelde KDW’s en staan zeer kritisch tegenover de plannen van het kabinet.

Zoals door velen al onderzocht, klopt deze werkwijze gewoon niet en zijn ook de modelleringen van het RIVM niet correct uitgevoerd. De stikstof uitkomsten zijn voornamelijk gericht op toekomstig computermodellen terwijl men niet eens kan vaststellen wat de depositiewaarden op dit moment zijn. Want, volgens het RIVM, we kunnen ze niet meten!

Ofwel, er moet dus een wetswijziging worden doorgevoerd die regelt dat in plaats van in 2035 nu in 2030 ten minste 74% van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal geen overschrijding van de kritische depositiewaarde mag hebben, op basis van modellen. Terwijl de wet nog moet worden ingediend wil de coalitie nu al dat ernaar gehandeld wordt. Dat kan simpelweg niet!

Tot slot moet Van der Wal ook nog eens aantonen dat de nieuwe maatregelen uitvoerbaar zijn en uit de nieuw op te stellen meetwaarden moet blijken dat de aanpassingen haalbaar zijn. Met andere woorden, men zal ook eerst nog fouten uit het nieuwe plan moeten halen voordat het door beide kamers kan. Het is te hopen dat het kabinet nu eindelijk eens vreselijk gaat struikelen over uitgerekend dit dossier.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Stikstofnonsens, boeren en de reflectie van Tocqueville

Het gaat wereldwijd erg goed met de natuur, stelt de Barneveldse veiligheidskundige Joan van de Krol: “Statistieken stellen u gerust: alle klimaat en stikstof paniek is overbodig.” Boeren snakken terecht naar publieke en politieke steun. Toch gaan onze politieke leiders mee in het narratief en denken voor God te kunnen spelen. We nemen twee Veluwse gemeenten als voorbeeld en reflecteren met staatsman en filosoof Tocqueville.

Schoon en veiliger dan ooit tevoren

Alleen al in Europa is afgelopen eeuw de hoeveelheid bos enorm toegenomen. Nederland heeft de meest efficiënte en innovatieve landbouwsector ter wereld. Het groeit en het bloeit. Dat komt mede door CO2 en stikstof: natuurlijke gassen die, gelukkig maar, in grote hoeveelheden voorkomen in de lucht. Zonder CO2 en stikstof groeit er niets en kunnen we niet overleven. Deze twee gassen zijn belangrijke levensaders die de Schepper, in Zijn grote wijsheid, ons in ruime mate heeft gegeven. Maar, o ironie, we hebben onszelf verteld dat deze gassen erg gevaarlijk zijn en dat we dringend het klimaat moeten veranderen. Ditmaal zijn boeren de zondebok. Landelijke politiek en media roepen het, lokale politici volgen het en docenten vertellen het op school.

Ooit waren we jagers en verzamelaars en trokken we van gebied naar gebied. Langzaam maar zeker ontstonden prille agrarische samenlevingen die – mede dankzij verbeterde voeding – konden uitgroeien tot steden en nieuwe vormen van bestuur. Na de uitvinding van de stoommachine kwam de industrialisatie op gang en werd landbouw vele malen efficiënter. Irrigatie, kunstmest en grote machines waren slagroom op de taart. Alzo wordt er schoon en veilig meer voedsel geproduceerd dan ooit tevoren.

Moderne burgers en stikstofgrafieken

In onze moderne samenleving, vol computers en auto´s, zijn er maar weinig mensen die zich bekommeren over de natuur. Slechts enkele beroepen zijn de échte natuurliefhebbers: boswachters en boeren. De klimaat- en milieubewuste medeburger kan een modern baardje hebben en avocado’s eten, maar is daarmee nog niet in staat om één aardappel te kweken. Voedsel eten moet luxe en hip zijn, maar zij die het voedsel maken wordt verweten de natuur en het klimaat te slopen. Het is hypocrisie van de hoogste orde. De bewuste burger bewijst zijn goede intenties door zonnepanelen op het dak te leggen en stikstofdocumentaires te kijken. Op zijn vrije papadag fietst hij met optrokken hoofd langs de boerderij. De boer is ’s ochtends vroeg uit bed gegaan en zit al uren op zijn tractor om de samenleving van melk en granen te voorzien. Hij heeft zijn koeien lief, onderhoud de berm en heeft als hobby een bijenkas. Hoewel boeren dag en nacht bezig zijn voor de natuur te zorgen, wordt op school verteld dat zij de natuur kapot maken. Dit is zeer onrechtvaardig.

Gelukkig kennen we democratisch bestuur. Politieke slimme mannen en vrouwen die alarmistische geluiden op juiste waarde inschatten, filteren en opkomen voor hen die ons voedsel maken. De hete aardappels moet nu wel concreet benoemt worden: er is géén stikstof probleem. Absoluut niet. Er is op geen enkele wijze, links of rechtsom, sprake van welke crisis dan ook. Het landelijke stikstof beleid is het gevolg van rechterlijke uitspraken, afgedwongen door lobbyclubs met angstscenario’s gebaseerd op Excelsheets. Stikstof en CO2 zijn geen probleem voor de natuur of een aantasting van veiligheid; het zijn louter papieren problemen. En precies dát is de crisis waarin we als samenleving beland zijn: een papiercrisis. Indrukwekkende klimaatstatistieken en stikstofgrafieken in dure documenten, geschreven door adviseurs die nog nooit een koe gemolken hebben. Uiteraard staan verschillende wetenschappelijke inzichten en visies tegenover elkaar. Grote delen van de samenleving knikken enthousiast mee. Het moet in Nederland blijkbaar afgelopen zijn met rijden, bouwen en voedselproductie. Dit vergroot echter de uitdaging van een groeiende (wereld)bevolking.

Gemeente Ede en gemeente Barneveld

We nemen als voorbeeld twee recente coalitieakkoorden van zowel gemeenten Ede als Barneveld. Neem CO2. Bestuursakkoord Ede: ‘Samen verder. De coalitie maakt zich hard om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarbij sluit zij aan bij de landelijke ambitie van 60% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050.’ Realiseert u zich wat deze ambitie betekent voor onze samenleving? Hier het Barneveldse coalitieakkoord over het klimaat: ´Onze inzet is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de biodiversiteit en luchtkwaliteit te verbeteren en verdere klimaatverandering tegen te gaan.´ Het is een gotspe. SGP en CU die werkelijk voor God willen spelen en gemeente Barneveld als een thermostaatknop zien die de temperatuur van de aarde iets laat zakken. Ook het volgende is statistisch onvoorspelbaar: ‘Het weer zal meer extremen kennen, waardoor risico’s ontstaan van wateroverlast en hittestress.´ Dit is onnodig angst zaaien: er sterven minder mensen aan klimaat gerelateerde oorzaken dan ooit te voren.

Neem stikstof. Bestuursakkoord Ede: ‘We onderschrijven de (verplichte) doelen… [] … De doelen zijn het verlagen van stikstofuitstoot…’. En het Barneveldse coalitieakkoord: ‘Het buitengebied staat de komende jaren voor grote opgaven. Stikstofreductie, verbetering van de waterkwaliteit, transitie van de landbouw.’ en elders staat ‘… ook met de komende veranderingen als gevolg van de stikstofopgaaf…”. Kortom, boeren: maak uw borst maar nat. Ook midden op de Veluwe wordt komende jaren stikstofbeleid uitgevoerd om u te doen stoppen of uit te kopen, uw veestapel te verkleinen of voedselproductie te verminderen. In een wereld van dreigende voedselschaarste is dit een kolossale misstap. Overigens, als u al geloofd in het stikstofprobleem, de uitstoot ervan is afgelopen jaren enorm afgenomen. Geen enkele reden tot paniek dus, de natuur floreert beter dan ooit tevoren.

Deze voorbeelden staan niet op zichzelf. Landelijk is de tendens zichtbaar dat gemeentelijke politici geen evenwicht brengen in landelijk klimaat- en stikstof beleid. Conservatieve pro-boeren politici zijn uitvoerder geworden van het beleid, ongeacht de negatieve consequenties die dat beleid heeft voor hun eigen achterban. Had u daarom VVD, SGP, CU of CDA gestemd?

Reflectie met Alexis de Tocqueville

Burger en bedrijven moeten beschermd worden tegen een almachtige overheid. Dit wordt o.a. geborgd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het meest bekende onderdeel uit deze wet is Art 3:2: “Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.”. Het lijkt alsof veel medeburgers geen interesse hebben in welke maatregelen om hen heen worden genomen en of belangen wel juist zijn afgewogen. De grote Franse staatman en filosoof Alexis de Tocqueville beschrijft in zijn boek ´Over de democratie in Amerika´ het verschil tussen Amerikaanse en Europese burgers wanneer het gaat om overheidsoptreden. In Amerika is lokale politiek en burgerij zeer actief in het aanbrengen van balans in federaal beleid. Maar die betrokkenheid is er veel minder in Europa, zo schrijft Tocqueville: “[]… Sterker nog, het wel en weer van zijn dorp, de orde in zijn straat, het lot van zijn kerk van zijn pastorie raken hem niet; hij denkt dat al deze dingen hem in het geheel niet aangaan en dat zij de zaak zijn van een machtige vreemdeling die men de staat noemt. [] Wanneer naties op dit punt zijn gekomen, moeten zij hun wetten en hun zeden veranderen of ten onder gaan, [], men vind er nog wel onderdanen, maar men ziet er geen burgers meer.” Reflectie waardig, is het niet?

Het is hoog tijd dat politieke partijen de reflectie van Tocqueville tot zich nemen. Lokale politici kunnen veel sterker de belangen van boeren verdedigen; hier zit een grote kans voor christelijke partijen met veelal een groot boeren electoraat. Het woord ‘protestant’ verwijst naar het klassieke Latijnse woord ‘protestans’. Dat betekent zoiets als ‘hij die getuigt, hij die protesteert’. Laten liberale en christelijke politici hun inborst inzetten om landelijk beleid te retourneren en in te zetten op positieversterking en waardering voor boeren en voedselproductie.

Joan van de Krol
Veiligheidskundige en ondernemer
Barneveld

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij samen zijn!

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print