Gebruikersvoorwaarden beUnited Community

BEUNITED een handelsnaam van panUnited alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen. In de algemene voorwaarden wordt beUnited in het vervolg aangeduid met: “BEUNITED”. 

Artikel 1. Definities
1. BEUNITED, statutair gevestigd te Breukelen, Nederland
2. Community: de online community van beUnited.
3. Betaalde Diensten: de onderdelen van de website(s) van beUnited, die voor Leden toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door BEUNITED vastgestelde bedrag.
4. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het Lid en BEUNITED op grond waarvan het Lid via een Account toegang krijgt tot en het recht heeft gebruik te maken van de website(s) van beUnited, inclusief eventuele abonnementen op Betaalde Diensten.
5. Account: registratie voor een Lidmaatschap met netwerker als doel c.q. het vinden van een geschikte zakelijke partner;
6. Profiel: de (persoonlijke) gegevens van een Lid die een Lid op zijn Account plaatst.
7. Lid: de natuurlijke persoon die een Account op  een van de website(s) van beUnited, heeft;
8. Content: alle door BEUNITED en/of haar partners op van de website(s) van beUnited, geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties, software.
9. Gebruikerscontent: alle door een Lid op van de website(s) van beUnited, geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en feedback.
10. ID nummer: het administratienummer dat door BEUNITED wordt toegewezen aan een Account.
11. Initiële Termijn: de periode waarvoor een Lid een abonnement op een Betaalde Dienst afsluit.

Artikel 2. Toegang, registratie en Lidmaatschap
1. Een Lid dient tenminste 18 jaar oud te zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier correct en volledig in te vullen. Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven dan wel anderszins een valse identiteit aan te nemen.
2. Het Lidmaatschap is individueel, persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan zich als stel in te schrijven.
3. BEUNITED is gerechtigd ter controle van de inschrijving een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager te verlangen.
4. Het Lidmaatschap gaat in zodra BEUNITED dit aan de aanvrager heeft bevestigd door toezending van een logincode en wachtwoord waarmee een Account kan worden geactiveerd.
5. BEUNITED behoudt zich het recht voor een aanvraag tot Lidmaatschap te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
6. De toegestuurde logincode en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en het Lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer in het bijzonder mogen de logincode en het wachtwoord niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.
7. Het Lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.
8. Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij BEUNITED daarvan direct op de hoogte te stellen. BEUNITED is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de Leden van) Van de website(s) van beUnited, en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
9. BEUNITED behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Van de website(s) van beUnited, geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van de website(s) van beUnited,.
10. Het is een Lid niet toegestaan om meerdere Lidmaatschappen aan te maken dan wel anderszins meerdere Accounts of Profielen aan te (laten) maken, dan wel een derde namens dit Lid één of meerdere Accounts resp. op of uit naam van dit Lid één of meerdere Profielen aan te laten maken.

Artikel 3. Het gebruik van Van de website(s) van beUnited,
1. Het Lidmaatschap van BEUNITED heeft tot doel in persoonlijk contact te komen met andere Leden. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van BEUNITED, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
2. Het Lidmaatschap van Van de website(s) van beUnited, is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het Lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere Leden, al dan niet ingaat op reacties van andere Leden, rechtstreeks zijn/haar contactgegevens ter beschikking stelt aan andere Leden, andere Leden al dan niet ontmoet en relaties met een ander Lid aangaat of verbreekt.
3. Het Lid zal zich bij het gebruik van Van de website(s) van beUnited, en alle communicatie die hij verstuurt via de door BEUNITED of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:
a. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
b. het plegen van (virtuele) diefstal;
c. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
d. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
e. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;
f. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;
g. het plegen van computervredebreuk (‘hacken’);

 1. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
  i. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
  j. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;
  k. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van de website(s) van beUnited, door andere Leden.
  4. Het is Leden bij het gebruik van de website(s) van beUnited, en alle communicatie die zij versturen via de door of namens BEUNITED geboden faciliteiten voorts niet toegestaan:
  a. direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie in een Profiel op te nemen;
  b. verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere Leden;
  c. binnen 24 uur meer dan drie e-mailberichten te versturen naar hetzelfde Lid, zonder eerst van het betreffende Lid antwoord of toestemming daarvoor te hebben gekregen;
  d. zonder toestemming foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan het Lid zelf op een Profiel te publiceren;
  e. een Profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het netwerken;
  f. een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen;
  g. Van de website(s) van beUnited, op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten, of voor enig ander (commercieel) doel dat niet in overeenstemming met het doel van Van de website(s) van beUnited, is.
  5. Profielen dienen eerlijke en correcte informatie over het Lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een Profiel geplaatste informatie dient door het Lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen onverwijld te worden aangepast of bijgewerkt.
  6. BEUNITED is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Van de website(s) van beUnited, in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Van de website(s) van beUnited, te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 4. Betaalde diensten
1. Een abonnement op een Betaalde Dienst komt tot stand op het moment dat BEUNITED dit aan de aanvrager heeft bevestigd en wordt aangegaan voor de Initiële Termijn. Wanneer het Lid kiest voor automatische verlenging wordt het abonnement, na afloop van de Initiële Termijn, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
1. Alle bedragen zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. BEUNITED behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging prijzen van Betaalde Diensten te wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen, is BEUNITED gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Het Lid is alsdan gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving het Lidmaatschap schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.
3. Alle facturen dienen zonder korting of verrekening te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
4. Bij gebreke van tijdige betaling van een verschuldigd bedrag, is het Lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de oorspronkelijke vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling ook na ingebrekestelling uitblijft, is BEUNITED gerechtigd de vordering uit handen te gegeven. In dat geval is het Lid naast de verschuldigde hoofdsom (inclusief opgelopen rente) tevens gehouden tot volledige vergoeding van (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verband houdende met de inning van de vordering, met een minimum van EUR 40,00 ex BTW.
5. Na stilzwijgende verlenging van een abonnement op een Betaalde Dienst zal BEUNITED een betalingstermijn hanteren die gelijk is aan de Initiële Termijn. BEUNITED zal de periodiek verschuldigde betalingen vooraf incasseren door middel van automatische incasso.
6. Er vindt geen restitutie van door het Lid reeds betaalde bedragen plaats gedurende de Initiële Termijn. Indien het Lid een abonnement op een Betaalde Dienst opzegt na stilzwijgende verlenging, ontvangt het Lid het reeds betaalde abonnementsgeld voor de resterende betalingstermijn terug.

Artikel 6. Privacy
1. Het privacy beleid van BEUNITED zoals beschreven in de Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Van de website(s) van beUnited,, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van BEUNITED, maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, komen toe aan BEUNITED en/of haar partners. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BEUNITED openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de Content.
2. Het is verboden om de diensten, webpagina’s, computercodes of elementen waaruit de diensten van BEUNITED zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.
3. Het Lid staat er voor in dat de door hem op Van de website(s) van beUnited, geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart BEUNITED zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die BEUNITED in verband met dergelijke aanspraken lijdt.
4. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft het Lid BEUNITED het onherroepelijke recht om deze Gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het Lid openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van BEUNITED, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het mailings, nieuwsbrieven en dergelijke.
5. BEUNITED is (derhalve) onder meer gerechtigd om de foto van een Lid zoals geplaatst in zijn/haar Profiel te gebruiken in banners en andere uitingen op resp. in advertenties voor Van de website(s) van beUnited,, tenzij het Lid in zijn/haar Profiel heeft aangegeven dat de foto uitsluitend op verzoek van een ander Lid mag worden getoond.
6. Het is Leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op Van de website(s) van beUnited, gepubliceerde Gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.

Artikel 8. Beëindiging van het Lidmaatschap
1. Het Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website, per e-mail aan info@beUnited.nl, of per post aan beUnited, Kortrijk 26, 3621 LC Breukelen, onder vermelding van uw ID nummer.
2. BEUNITED is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
b. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;
c. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
d. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;
e. BEUNITED naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Van de website(s) van beUnited, heeft ontvangen;
3. In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door BEUNITED is BEUNITED gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot BEUNITED te onthouden.
4. Wanneer BEUNITED wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is BEUNITED gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.

 1. In geval BEUNITED besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.
  6. Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van BEUNITED en laat onverlet enige vordering van BEUNITED op het betreffende Lid.

Artikel 9. Niet naleving; aansprakelijkheid van het Lid
1. In geval van niet-naleving van enige verplichting voortvloeiende uit het Lidmaatschap, waaronder, maar niet beperkt tot, niet naleving van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden door het Lid, is BEUNITED gerechtigd om zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:
a. het Profiel te wijzigen;
b. het Account tijdelijk te blokkeren;
c. het Lidmaatschap te beëindigen; dit onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere aan BEUNITED uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.
2. Het Lid is aansprakelijk voor en vrijwaart BEUNITED zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn logincode, wachtwoord en/of Account, de gevolgen van het gebruik van Van de website(s) van beUnited, in het algemeen en/of niet naleving enige verplichting door het Lid uit deze gebruiksvoorwaarden of anderszins.

Artikel 10. Geen garantie; aansprakelijkheid van BEUNITED
1. BEUNITED spant zich er voor in Van de website(s) van beUnited, zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.
2. BEUNITED garandeert uitdrukkelijk niet dat:
a. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van een (geschikte) zakenpartner of een (succesvolle) business;
b. de op Van de website(s) van beUnited, gepubliceerde Content en Gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
c. de werking van de website(s) van beUnited, foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.
3. Op de website(s) van beUnited, geplaatste Gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). BEUNITED is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.
4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BEUNITED, is BEUNITED niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):
a. ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van het Lidmaatschap;
b. gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van de website(s) van beUnited,;
c. gebruikmaking van op de website(s) van beUnited, gepubliceerde informatie;

 1. verlies van een logincode en/of wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;
  e. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Van de website(s) van beUnited, gepubliceerde of via Van de website(s) van beUnited, verzonden informatie.
  f. uitval en/of onbereikbaarheid van de website(s) van beUnited,, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.
  5. Enige aansprakelijkheid van BEUNITED is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot ten hoogste een bedrag van het reeds betaald lidmaatschap per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. BEUNITED is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.

Artikel 11. Slotbepalingen
1. In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van BEUNITED, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze Gebruikersvoorwaarden.
2. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door BEUNITED op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Van de website(s) van beUnited, en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.
3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. BEUNITED zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.
4. In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist BEUNITED.
5. Op het Lidmaatschap en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en BEUNITED dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Utrecht; dan wel, ter keuze van BEUNITED, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid.