Uitgangspunten belangenvereniging MKB

Uitgangspunten

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandig mkb & zzp ondernemers in Nederland.

  • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
  • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
  • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

1. Voor schrappen WPG Va art. 58b 

beUnited is voorstander van het schrappen van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Deze wet regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die gezondheidsgevaren kunnen opleveren.

De maatregelen die aan de hand van artikel 58 kunnen worden genomen, vinden wij een te groot machtsmiddel voor de overheid en schadelijk voor ondernemers. Met dit artikel kan de overheid ons gedrag bepalen, winkels en horeca sluiten, groepsvorming verbieden, nieuwe lockdowns en avondklok, etc. Va art. 58b

2. Dialoog over gezondheid

beUnited pleit voor een dialoog over gezondheid. beUnited vindt dat in volgende uitbraken de samenleving niet opnieuw mag worden ontwricht en dat eventuele maatregelen zich moeten beperken tot kwetsbare doelgroepen. Een open dialoog om te voorkomen dat een eenzijdige kijk op gezondheid ons in de toekomst hetzelfde te wachten staat is essentieel. 

De maatregelen en beperkingen tijdens de coronacrisis om onze gezondheid te beschermen, waren nadelig of zelfs funest voor veel ondernemers. De vraag is of de gezondheidswinst in verhouding staat tot de economische schade. Het ministerie van Economische Zaken kwam tot de conclusie dat voor elk gered levensjaar er door de maatregelen vijf verloren zijn gegaan. De rekening van deze keuzes komt voor een groot deel ten laste van ondernemers. 

3. Tegen grote transitiesubsidies

beUnited is tegen het verstrekken van grote transitiesubsidies. Dat zijn subsidies waarmee ondernemingen kunnen investeren in bijvoorbeeld klimaatneutrale bedrijfpanden. De reden hiervan is dat het misbruik van deze subsidies groot is en het  daadwerkelijke effect op duurzaamheid veelal tegenvalt.

Daarnaast komt de subsidie vaak bij bedrijven terecht die goed zijn in het complexe papierwinkeltraject van de aanvragen (grootbedrijf & multinationals) en niet bij de (MKB) ondernemer. beUnited is voorstander van het stimuleren van kleinschalige initiatieven waarbij het directe resultaat op korte als langere termijn meetbaar is. Daarnaast dient subsidie geïnvesteerd te worden in ondernemingen die zelf niet de cash flow hebben om te investeren.

4. Voor flexibel sociaal stelsel

beUnited is voorstander van een flexibel sociaal stelsel. Als onderneming is het belangrijk om in te spelen op de golven van de economie. Hierbij past geen overheid die zich bemoeit met personeelsbeleid. Wij zijn voorstander van een goed vangnet bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en verlies van een baan.

Schijnzelfstandigheid, dient duidelijker omschreven te worden zodat deze vorm van werken niet meer mogelijk is. beUnited is tegen een verplichte pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregeling voor ondernemers. Onze voorkeur gaat uit naar betere informatievoorziening aan ondernemers. 

5. Voor investeren in praktisch onderwijs

beUnited pleit voor investeren in praktisch onderwijs. Nederland staat op de kaart als innovatieland. Maar zonder goed geschoolde praktische arbeidskrachten verdwijnen waardevolle bedrijven en startups over de grens en missen wij hier een florerende maakindustrie.

Daarom is praktisch technisch onderwijs belangrijk. De weg bezuinigde technieklokalen moeten weer terugkomen op scholen om de jonge generatie een beroep te leren die essentieel is voor het functioneren van onze samenleving. Het is bovendien tijd voor een herijking van het onderwijssysteem. Het onderwijs moet beter aansluiten met de vaardigheden en kennis die in de praktijk nodig is. Onderwijs is er ervoor om het beste uit jezelf te halen. 

beUnited stelt dan ook voor een expertisegroep samen te stellen van ondernemers en leerkrachten uit het basis-, midden en hoger onderwijs om met een plan te komen. Speerpunt is bovendien het creëren van gelijke kansen voor iedereen. 

6. Voor een circulaire samenleving

beUnited pleit voor een circulaire samenleving. De balans moet terug in de klimaatagenda. Die agenda moet niet door de politiek worden bepaald maar door een onafhankelijke expertisegroep van bijvoorbeeld wetenschappers, economen, filosofen en ondernemers.

Deze groep kan evidence based adviezen geven voor een lange termijn overheidsbeleid in combinatie met korte termijn (milieu)maatregelen waarvan het effect meteen zichtbaar is. De huidige miljarden euro’s kostende agenda is een politieke wensenlijst en niet in het belang van de ondernemer die hiervan de rekening krijgt gepresenteerd. 

7. Voor soevereiniteit binnen Europa

beUnited is voorstander van goede samenwerking binnen de Europese Unie. De soevereiniteit van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven moet echter intact blijven. Wij zijn niet voor een samenwerking waarbij de EU op detailniveau bepaalt hoe ondernemers in Nederland hun productie vorm dienen te geven. Wij vinden een onafhankelijk innovatief bedrijfsleven essentieel voor de toekomst en bestendigheid van Nederland. 

8. Voor aantrekkelijker vestigingsklimaat buitenlandse bedrijven

beUnited pleit voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. Het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven dient goed te zijn op een breed speelveld, economisch, infrastructuur, fiscaal, opleidingsniveau, creativiteit, etc. beUnited vindt dat het hierbij dan wel gaat om bedrijven die zich structureel in Nederland willen vestigen en werkgelegenheid creëren waardoor zij meebouwen aan het verstevigen van onze economie en onze samenleving.

9. Voor meer ruimte voor ondernemerschap

beUnited wil meer ruimte voor fysiek in ons land gevestigde ondernemers. Minder door de overheid oplegde beperkingen, maar ruimte voor meer kansen. MKB’ers, zelfstandig ondernemers en familiebedrijven zijn met 6 miljoen werknemers de grootste werkgever van Nederland.

Ondernemers vormen de ruggengraat van onze economie en samenleving. Desalniettemin worden ondernemers door de overheid veelal gezien als pinautomaat voor politieke keuzes. Ondernemers moeten zich bewust worden van hun krachtige gezamenlijke positie. Samen kunnen we een duidelijke en daadkrachtige stem laten horen in politiek Den Haag. 

10. Voor slim omgaan met ruimte voor wonen

beUnited vindt dat we slim moeten omgaan met de geringe ruimte die er is in Nederland. In samenwerking met bijvoorbeeld de TU Delft en enkele innovatieve projectontwikkelaars kunnen we een challenge organiseren om betaalbare en tegelijkertijd duurzame starters- en seniorenwoningen te ontwerpen. 

Nu zien we een vlucht van talent naar het buitenland omdat de jonge generatie hier geen woning kan kopen door de schaarste. Bovendien is het moeilijk een toereikende hypotheek te krijgen. Zeker met een studieschuld. 

Door goedkope starterswoningen te bouwen, kunnen we talenten hier houden. Met kleinere seniorenwoningen kunnen ouderen hun grote woningen verlaten zodat er een doorstroom ontstaat in de woningmarkt. 

11. Voor Lichamelijke integriteit

beUnited staat pal voor lichamelijke integriteit. beUnited vindt dat iedereen zelf beslist wat er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt, wie het aanraakt of welke handelingen worden uitgevoerd. beUnited wijst iedere vorm af van impliciete dwang, verplichting en/of uitsluiting indien een persoon zich beroept op lichamelijke integriteit.

12. Voor een gelijk speelveld

beUnited pleit er voor dat multinationals en (MKB) ondernemers vanuit de overheid een gelijk speelveld krijgen. Gezien hun belang voor wat betreft de werkgelegenheid, dienen ondernemers  dezelfde (voor)rechten te krijgen als multinationals. Het kan niet zo zijn dat een multinational in tegenstelling tot een (MKB) ondernemer wel afspraken kan maken met bijvoorbeeld de Belastingdienst, nutsbedrijven, lokale overheden etc. en/of makkelijker toegang heeft tot ministeries. Gelijke monniken, gelijke kappen.

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij samen zijn!

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print