beUnited Pancras Pouw ONDERNEMERS RAKEN HELE HEBBEN EN HOUDEN KWIJT

Ondernemers raken hele hebben en houden kwijt

Het MKB heeft het zwaar. Volgens onderzoek van Atradius zijn er 41% meer faillissementen, gaat 1 op de 6 bedrijven failliet. De schuldenberg aan belastingen is immens. Richard Beune praat erover met Pancras Pouw, de oprichter van beUnited, een netwerk van MKB-ondernemers waar 40.000 bedrijven bij zijn aangesloten.

Met een deel van het MKB gaat het goed, vertelt Pouw, maar er is een flink deel dat aan de rand staat van de afgrond. Hij hoort schrijnende verhalen.

Alleen al de belastingschulden zijn voor velen “een berg die niet te nemen valt”.

Pouw wijst erop dat 1,5 miljoen ondernemers eenmanszaken zijn of VOF’s die bij een faillissement hun hele hebben en houden kwijt kunnen raken, “tot het bankstel aan toe.” Veel ondernemers krijgen geen of te weinig steun. “Voor hen is er geen enkel perspectief. Zij gaan terug naar de daglonen van de 19e eeuw.”

Voor hen is er geen enkel perspectief. Zij gaan terug naar de daglonen van de 19e eeuw.”

MKB wordt niet meer vertegenwoordigd

Hij stelt dat het MKB in het Nederlandse poldermodel niet meer wordt vertegenwoordigd. Het vroegere MKB-Nederland is nu onderdeel geworden van VNO-NCW, dat vooral het grootbedrijf vertegenwoordigt. “Het VNO-NCW zegt gewoon: hou je aan de maatregelen.” Maar alle maatregelen die worden genomen, zegt hij, zijn alleen goed voor de grote bedrijven.

“Er wordt gezegd we doen het samen. Maar we doen het helemaal niet samen. De rekening gaat naar het MKB.”

beUnited BitterBallenBorrel

Wees welkom bij beUnited, een community van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers. Een actief zakelijk netwerk zonder vaste verplichtingen, kosten of contributie, waar gezamenlijk verantwoord ondernemerschap in eigen verantwoordelijkheid centraal staat. 

Doelgroep

De doelgroep van beUnited is het MKB in Nederland, m.a.w. van eenmansbedrijven tot bedrijven met 250 medewerkers. In totaal meer dan 1,9 miljoen bedrijven, (inter)nationaal opererend (in alle branches) met circa 7 miljoen werknemers en een totale jaarlijkse omzet van circa 1000 miljard euro.

Visie

De MKB bedrijven in Nederland, veelal van zelfstandig ondernemers (met de nadruk op zelfstandig), opereren in een steeds sneller veranderende omgeving en trachten ieder voor zich te anticiperen op de marktdynamiek. Belangenbehartiging van het MKB in Nederland is niet of nauwelijks goed georganiseerd, o.a. fiscale en sociale wetgeving, stimulering- & subsidieregels sluiten zelden aan bij de MKB praktijk. Een moderne proactieve community die samenwerking en kennisuitwisseling tussen MKB ondernemers, directeuren en managers bevordert, is daarbij van doorslaggevend belang. 

Doel

beUnited heeft als doel, andere MKB ondernemers, directeuren en managers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden, door hun belangen te behartigen en door hen ondersteunen bij het professionaliseren en verbeteren van het ondernemerschap, het versterken & vergroten van de onderneming(en) en het creëren van duurzame (maatschappelijke) waarde.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited blog Wappies zijn hard nodig - en van harte welkom

Wappies zijn hard nodig!

Inmiddels zijn we al meer dan een jaar lang verzand in een corona-gedomineerde samenleving. Aanvankelijk was er grote eensgezindheid, zoals vaak in een situatie die als crisis wordt beleefd, want de perceptie van een gezamenlijke vijand creëert saamhorigheid. Dit alles werd nog eens versterkt door psychologisch slim gekozen oorlogsretoriek.

Zorgwekkende ontwikkelingen

Echter krijgt die laatste vergelijking, nota bene geïnitieerd door onze politici, in steeds grotere mate een wat wrange en verontrustende bijsmaak. Maatregelen als een avondklok en buitensporig gewelddadig politieoptreden dat zelfs binnen die organisatie tot onrust en opstand leidt, zelfcensuur van de media, gedraai en gekonkel van politici en zelfs het door hen ridiculiseren van mensen die het wagen om kritische vragen te stellen laten zien dat de crisis inmiddels veel fundamenteler is en veel meer om het lijf heeft dan een rondwarend virus. Vaak beperkt de discussie zich tot getallen, grafieken en R waardes, maar daarmee gaan we volledig voorbij aan enkele zeer zorgwekkende ontwikkelingen die achter het cijfermatige rookgordijn plaatsvinden.

Excuus voor maatregelen

Corona wordt gebruikt als excuus voor het doorvoeren van maatregelen waarmee onze vrijheid, democratie, zelfbeschikking en privacy onderuit worden gehaald op een schaal en in een tempo dat in vredestijd ongekend is. Velen hebben dit niet in de gaten, of wensen hiervoor de ogen te sluiten. Dat is niet onbegrijpelijk, want daarmee plaatst men zich buiten de groep en dat vergt moed; het is bovendien een onaangename vaststelling die veel zekerheden onderuit haalt en een onveilig gevoel geeft. Maar als het genegeerd wordt, zal de onveiligheid nog vele malen groter worden.

Institutionaliseren uitsluiting

Naast de afbraak van onze grondrechten is een van de meest verontrustende stappen, het institutionaliseren van uitsluiting. De plannen voor een vaccinatiepaspoort, een maatregel die verkocht wordt als zijnde van belang voor de volksgezondheid, is de opmaat voor discriminatie van mensen die om welke reden dan ook niet gevaccineerd willen of kunnen worden

Indirecte verplichting

Bij de huidige stand van kennis zou het beleid gericht moeten zijn op het vaccineren van mensen met een medische indicatie en van hen die dat vaccin zelf wensen. Toch komt het huidige beleid er eenvoudigweg op neer dat mensen indirect verplicht worden om stoffen in hun lichaam te laten spuiten waarvan nog heel veel onbekend is, stoffen die voorwaardelijk en voorlopig zijn toegestaan en waarvan het onderzoek nog volop in gang is. Mogelijk zijn het op termijn veilige vaccins – maar voor die vaststelling is echt meer tijd en onderzoek nodig.

Ethisch niet verantwoord

Het verleden geeft ons vele voorbeelden van vaccins, medicijnen en technologische innovaties die aanvankelijk goed en veilig leken, maar dat na verloop van tijd toch niet bleken te zijn. Zeker sinds uit zeer grootschalig onderzoek bleek dat mensen zonder klachten nagenoeg geen besmettingsgevaar vormen, is het verplichten van een dergelijke invasieve ingreep ethisch niet te verantwoorden. Toch is dat wat er gebeurt. 

Retorisch Trucje

Dat er formeel geen sprake is van een verplichting is niets anders dan een retorisch trucje, want zonder vaccinatiepaspoort worden mensen feitelijk uitgesloten van normale deelname aan de maatschappij. Velen nemen het vaccin dan ook niet om medische redenen maar om weer naar een terras, restaurant of festival te kunnen. Hierbij realiseert men zich maar al te vaak niet dat men aldus meewerkt aan het opvoeren van de druk op anderen. In een poging om sociale uitsluiting te voorkomen zwemt men aldus in de fuik. Hierdoor sluit het net zich ook om anderen en komt de dwang waaraan men wilde ontkomen juist dichterbij.

Legitimatie uitsluiting

Als de groep die niet het gewenste gedrag vertoont maar klein genoeg wordt, kan de overheid die mensen uiteindelijk gaan uitsluiten. Het vaccinatiepaspoort is de letterlijke legitimatie van een beleid van uitsluiting. En uitsluiting is iets waartegen ik mij mijn hele leven heb verzet. Mensen zijn sociale wezens en exclusiviteit is een fundamentele behoefte en daarmee wat mij betreft een recht voor iedereen. De apartheid komt terug, zij het nu in een schijnbaar wat nettere verpakking: nog even en de gehate bordjes in winkels, restaurants en openbaar vervoer zijn terug van weggeweest.

Gebrek aan balans voor- en nadelen

Aan de ene kant is er de vaccinatie op zichzelf. Het gaat om een ziekte met een sterftepercentage dat net iets hoger is dan dat een van flinke influenza. Iedere vermijdbare dode is er een te veel, daarover geen misverstand, maar als we zien dat het overgrote deel van de sterfte plaatsvindt in een groep met een korte levensverwachting, dan is het onontkoombaar om te kijken naar de balans tussen voor- en nadelen, want die laatste komen vooral terecht bij jonge gezonde mensen die nog vele jaren voor zich hebben. Voor de enorme gevolgen die de maatregelen voor hen hebben en nog tot in lengte van jaren zullen doorwerken, is geen grafiek of R-getal beschikbaar.

Aan de andere kant is er de vrijheid die mensen hebben om zich niet bloot te stellen aan onbekende stoffen die in hun lichaam worden ingebracht. We stimuleren maatschappij breed een gezonde leefstijl zoals gezond eten, niet roken en zorgen dat je niet te veel zout, suikers en andere ongezonde stoffen binnenkrijgt. Wat is dan logischer dan dat mensen consequent zijn en kritisch zijn over het onomkeerbaar laten inbrengen van een chemische stof die nog maar kort getest is en waarbij nu al meermalen vraagtekens zijn gerezen?

Begrip

De vraagtekens die mensen daarbij stellen zijn op zich volstrekt invoelbaar en begrijpelijk vind, net zoals het begrijpelijk is dat sommigen zich zo ongerust maken over het virus dat zij juist wel kiezen voor vaccinatie en mogelijke nadelen voor lief nemen. Daar kun je van alles van vinden, maar voor beide standpunten is alle begrip op te brengen.

Polarisatie en veroordelen

Waar ik aanzienlijk minder begrip voor heb, is de polarisatie en het veroordelen van mensen met een kritische houding. Als je vindt dat mensen verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor hun eigen gezondheid – en dat is volgens mij tot dusver altijd het breed gedragen uitgangspunt van onze maatschappij geweest- dan volgt daaruit dat je hen ook een daadwerkelijke keuze moet geven, ook als dat wellicht niet jouw eigen keuze zou zijn geweest. Zoiets heet respect. En het is juist dat laatste wat ik steeds meer mis in de discussie. Mensen met andere visies of kritische vragen worden in veel gevallen genegeerd, gemarginaliseerd, uitgesloten of geridiculiseerd.

Ridiculiseren bezorgdheid

De minister voor/tegen Volksgezondheid heeft meermalen met zoveel woorden duidelijk gemaakt geen enkel begrip te hebben voor afwijkende meningen en ging zelfs zover dat hij een volksvertegenwoordiger die het waagde om kritische vragen te blijven stellen, voor ‘wappie’ uitmaakte. Zijn actie kwam neer op niets minder dan het ridiculiseren van een groot deel van de bevolking op basis van hun oprechte en invoelbare bezorgdheid.

Waardering voor vragen ontbreekt

Sinds ik mij kritisch heb uitgelaten over de maatregelen die rond corona genomen zijn ben ik overspoeld door mensen die zich zelfs niet meer veilig voelen bij het alleen nog maar stellen van vragen. Zij voelen zich niet gehoord, niet serieus genomen en merken dat werkgevers, politici en zelfs artsen vaak matig zijn geïnformeerd en in veel gevallen niet veel meer doet dan het navertellen van het standaard verhaal dat de regering/overheid heeft verstrekt. Terwijl we veel meer waardering zouden moeten hebben voor mensen die zelf zijn blijven nadenken en de rationaliteit van alles wat er gebeurt blijven bevragen, want zij bewandelen bepaald niet de weg van de minste weerstand.

Debattruc

Het is een effectieve debattruc: mensen met zorgen of vragen, mensen die niet klakkeloos het standaard verhaal wensen te slikken, kun je gemakkelijk wegzetten als wappie, complotdenker, virusontkenner of egoïst. Argumenten heb je niet nodig: laat een van deze termen vallen en je hebt de discussie een perfecte doodsteek gegeven. Wat een wappie nou eigenlijk is en aan welke vereisten je moet voldoen om voor dat predicaat in aanmerking te komen weet eigenlijk niemand, maar dat hoef je niet te definiëren of toe te lichten. Het lijkt er zelfs op dat zo´n woord juíst een stuk handiger in het gebruik is als niemand weet wat het precies betekent, want dan kun je de term namelijk altijd gebruiken als het zo uitkomt. 

“Wappie”

“Onder de term ‘wappie’ wordt verstaan iemand die inzake COVID-19 een andere mening heeft dan degene die de term gebruikt. Het predicaat ‘wappie’ is vrijelijk inzetbaar op het moment dat de gebruiker van dit woord niet in staat noch voornemens is om een normaal debat te voeren en kan dan worden gebruikt om over de rug van de ander de eigen onmacht te maskeren” .

Authentieke denkers

Voor mensen met kritische vragen en oprechte zorgen over vaccinatie en de huidige maatregelen rondom corona heb ik meer dan alle begrip. Vaak gaat het hier om mensen die kritisch, eigenzinnig of origineel denken. Om mensen die niet altijd de gemakkelijkste wegen bewandelen maar eigen ideeën hebben, die authentiek zijn en zich niet bang hebben laten maken. Zeker, het volgen van de hoofdstroom is aanzienlijk gemakkelijker, maar de maatschappij heeft daarnaast altijd behoefte aan en profijt van originele denkers gehad.

Einstein

Was het nou Einstein of een andere denker die het ons al eerder voorhield? “If you continue to think like you’ve always thought, you’ll continue to get what you’ve always got”. Nieuwe ontwikkelingen en vooruitgang ontstaat nu eenmaal vooral dankzij mensen met dwarse en onorthodoxe ideeën en het lef om daarvoor uit te komen.

Eigen keuzes en weging argumenten

Mensen die anders of origineel denken, of je ze nu wappies noemt of zelfdenkers, we zullen ze hard nodig blijven hebben. Wat mij betreft zijn en blijven deze mensen boeiend en meer dan nodig. Ik zal met hen het gesprek aangaan gebaseerd op mijn beste kennis en ervaring, en met name door dat laatste zal ik nooit uit het oog verliezen dat mensen zelf hun keuzes willen maken waarbij ook andere dan puur wetenschappelijke argumenten mogen meewegen.

Mensen zijn geen proefpersonen

Mensen zijn geen proefpersonen, maar vóór alles zijn zij unieke medemensen met een unieke levensgeschiedenis, gevoelens, emoties, relaties, waarden en prioriteiten. Het afstraffen van een beslissing die de overheid onwelgevallig is door middel van uitsluiting van deelname aan het maatschappelijk verkeer past daar in het geheel niet bij. Het framen van eigenzinnige denkers met nietszeggende woorden die vooral de eigen onmacht moeten maskeren past evenmin.

“Wappies zijn hard nodig”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Burn-out is geen natuurverschijnsel

Burn-out. Het fenomeen is gegaan van ontkenning, via hype, naar herkenning. Het liefst zo vroeg mogelijk, voordat je ‘het’ echt hebt. Oververmoeid, uitgeput, snel geïrriteerd en lusteloos zijn bekende signalen dat het fout gaat. Maar er zijn ook andere aanwijzingen dat iemand er doorheen zit. Twee onderzoekers ontwierpen er een interessant model voor.

Burn-out is een combinatie van emotionele, fysieke en mentale uitputting. Het kost het bedrijfsleven jaarlijks miljarden. Korte lontjes, woedeuitbarstingen en cynische houdingen zijn duidelijke aanwijzingen. Dat is bekend. Minder bekend zijn somberheid, gelatenheid, slordigheid, passiviteit, teveel eten en overmatig gebruik van alcohol en drugs. Ook dat kunnen aanwijzingen zijn voor een burn-out. Stellen Margaret M. Luciano and Joan F. Brett, verbonden aan de WP Carey School of Business in Arizona in ‘Do You Know Burnout When You See It?’ op managementplatform HBR.

Jarenlang genegeerde signalen

Het artikel lijkt wat academisch, maar het biedt toch een interessante aanvulling op wat we al weten over burn-out. Want het wijst op tekens die meestal onopgemerkt blijven bij collega’s. Iedereen heeft weleens een baaldag, of slaapt weleens slecht, toch? Dat hoef je niet direct te denken aan een burn-out. En zo hebben veel bedrijven deze signalen jarenlang kunnen negeren. Of je houdt een tevredenheidsonderzoek, om zo de meest genoemde werkgerelateerde ongenoegens aan te pakken.

Actieve en passieve indicatoren

Luciano en Brett hebben een indeling gemaakt van burn-outindicatoren gebaseerd op praktijkonderzoek en gesprekken met meer dan honderd professionals. Het model maakt een onderscheid tussen actieve en passieve indicatoren van burn-out. En daarbinnen tussen interne en externe gedragingen. De intern-passieve indicatoren zijn het lastigst om te herkennen. De voortekens zijn gelatenheid, somberheid en jezelf incapabel voelen. Het kan leiden tot wanhoop en angstig, vermijdend gedrag op het werk. Mislukkingen en teleurstellingen voelen als persoonlijke nederlagen. Ze bevestigen het gevoel van incapabel zijn bij degene met een potentiële burn-out.

Gelaten houding

Hoe herken je dat? Daarover geven de auteurs interessante aanwijzingen. Een sombere, gelaten of berustende houding, gecombineerd met uitzichtloze uitspraken. Zoals ‘het is nu eenmaal zo’, ‘met die mensen is niet te werken’, ‘ hier kan toch niks’, en ‘waarom zou je die moeite doen’. Vooral de mensen die dit zachtjes voor zich uit murmelen, vaak zuchten en schudden met hun hoofd moet je goed in de gaten houden.

Het onderscheid is belangrijk

De andere indicatoren voor een burn-out zijn makkelijker te herkennen. Van onderpresteren, onverschilligheid, deadlines, regels en procedures negeren, via overmatig gebruik van genotsmiddelen tot en met de beruchte woedeuitbarstingen, huilbuien, kort aangebonden en snel geïrriteerd zijn. Wie ze precies wil nalezen, met hun classificatie als intern of extern passief of actief, moet het artikel van Luciano en Brett zeker nalezen. Het helpt om de signalen van een mogelijke burn-out sneller, en beter te herkennen.

Voorkomen is beter dan de genezing

Zo snel mogelijk de signalen van een aanstaande burn-out herkennen is waar de meeste onderzoekers en auteurs zich recent op toeleggen. Want het kan helpen om een burn-out te voorkomen. En dat is makkelijker dan ervan herstellen. Bovendien lijden de relaties met collega’s, de productiviteit, het werkgeluk en de betrokkenheid van teams en afdelingen onder mensen die bezig zijn met ‘eronderdoor gaan’. Merken de auteurs terecht op.

Een burn-out voorkomen? Denk aan deze 5 stappen

Minstens zo interessant als hun indeling van de vroege indicatoren van een aanstaande burn-out is het stappenplan van Luciano en Brett om een echte burn-out te voorkomen. Zowel bruikbaar voor collega’s als voor leidinggevenden. Hoewel vooral voor managers geschreven. Hun eerste aanwijzing is misschien wel de belangrijkste: kijk eerst goed naar jezelf, voordat je anderen probeert te helpen…

1} Herken de symptomen.

Het begint meestal met de subtiele symptomen van een passieve, vooral intern gevoelde burn-out. Maar het escaleert meestal naar meer actieve en externe verschijnselen. Een mislukt prestigeproject kan leiden tot teveel drinken, waarna de eerste de beste collega die iets verkeerd doet het voor zijn kiezen krijgt. Wie weet hoe zijn collega’s zich meestal gedragen kan abnormale reacties sneller herkennen.

2} Eerst nadenken, dan reageren.

Als iemand vreemd doet of reageert op een verzoek of vraag, vraag je dan eerst af: waarom doet hij of zij zo? Vraag ik iets onredelijks? Zijn mijn boze of emotionele gevoelens een indicatie dat ik er zelf ‘doorheen’ zit? Vraag eerst open wat er aan de hand is. Waarom reageer je zo? Kan ik iets doen?

3} Doe een stap achteruit.

Plaats wat er is gebeurd in een wat breder perspectief. Hoe belangrijk is dit? Welke gevolgen kan het hebben? Is het een incident, of is er mogelijk toch meer aan de hand? Luciano en Brett raden leidinggevenden aan om dit als tip mee te geven aan hun mensen als er iets vreemds gebeurt. En om ze hierna zo veel mogelijk ruimte te bieden om zelf te bepalen hoe ze ermee omgaan. Inclusief afwijzen van onredelijke en onmogelijke verzoeken. Meer autonomie in het werk vermindert de kans op stress en burn-outs aanzienlijk.

4} Ondersteun elkaar.

En dat betekent vooral: neem het serieus. Pas op met cliché’s als ‘rust maar eens goed uit’, en dooddoeners als ‘aan alles komt een eind, het waait wel weer over’. Toon, zeker als leidinggevende oprechte belangstelling voor de emoties van de gestresste collega. Kijk of je een passende, of creatieve oplossing kunt bedenken die de belangrijkste oorzaak of aanleiding voor de stress kan verminderen, of wegnemen.

5} Niet alles kan evenveel haast hebben.

We weten niet beter: alles moet direct, en snel. Een vraag stel je direct, en het antwoord moet niet te lang op zich laten wachten. Leveringen hadden er gisteren al moeten zijn, net zoals dat rapport. Toch heeft elk mens maar 2 handen, 1 hart en heeft een dag voor iedereen maar 24 uur. Klagen mensen over werkdruk, en dat is vaak zo bij stress, probeer dan om zo veel mogelijk taken te spreiden in de tijd. Hanteer flexibele werktijden, dat geeft mensen de ruimte om werk en privé beter te verdelen over een dag. Pas op met gewoontegedrag, vaste procedures en heilige huisjes. Maak het de mensen zo makkelijk mogelijk. Het kost wat meer, maar herstellen van een burn-out kost nog veel meer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Het NK Tegelwippen gaat van start

Het NK Tegelwippen gaat van start

Het NK Tegelwippen gaat van start!

Van 30 maart tot en met 30 september daagt de Gemeente Utrecht samen met @duurzameweek en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Utrechters uit om zoveel mogelijk tegels te wippen. Wip tegels uit je achtertuin of maak een geveltuintje. Kijk voor inspiratie op duurzameweek.nl/nk-tegelwippen.

Waarom zou je meedoen?

Het wordt steeds warmer en de regenbuien extremer. In een versteende stad en tuin blijft het lang warm en kan het regenwater maar lastig de grond in zakken. Groen verkoelt en neemt water op. Dus: tijd om tegels uit je tuin te halen.

Hoe doe je mee?

 1. Ga naar duurzameweek.nl/nk-tegelwippen en laat je inspireren door de opties. Geveltuin, achtertuin, voortuin; het kan allemaal.
 2. Wip je tegel(s) en vervang deze voor groen!
 3. Meld je tegel(s) aan op www.NK-Tegelwippen.nl zodat deze bij score van de gemeente Utrecht geteld wordt. We maken dan kans op de Gouden Tegel en natuurlijk de titel ‘Winnaar NK Tegelwippen 2021’. Daarnaast maak jij kans om ‘Tegelwipper van de maand’ te worden! Aanmelden als bewoner kan vanaf 30 maart.
 4. Geen idee wat je met die gewipte tegels moet? Geen probleem! Laat ze ophalen door de gemeente Utrecht. Meld hier je tegel(s) aan.
beUnited Duurzame week NK tegelwippen
Atradius

Bijna twee keer zoveel faillissementen in 2021 | Atradius

In Nederland stijgt het aantal faillissementen in 2021 met 44% ten opzichte van het afgelopen jaar. Dit blijkt uit recente faillissementsvooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. Wereldwijd neemt het aantal faillissementen toe met 26%.

Het aantal faillissementen daalde vorig jaar wereldwijd gemiddeld met 14%. De verwachting is dat er in 2021 wereldwijd een stijging van 26% van het aantal faillissementen zal zijn. Dit is het gevolg van het afbouwen van fiscale steunpakketten en het heropenen van faillissementsprocedures. Veel ondernemingen die afgelopen jaar nog werden gered, zullen het dit jaar helaas niet gaan redden.

Steunmaatregelen van de overheid

In Nederland wordt de stijging van 44% procent vooral veroorzaakt door een vertraagde doorwerking van de coronacrisis. Ook hier zullen veel ondernemingen die dankzij overheidssteun de dans wisten te ontspringen alsnog failliet gaan. In Nederland was er in 2020 zelfs sprake van een daling van het aantal faillissementen van 17%, mede door de financiële en fiscale maatregelen (tool) van de rijksoverheid.

Snellere doorstart

Door de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), die sinds 1 januari 2021 van kracht is, is het vanaf dit jaar makkelijker voor ondernemingen om te herstructureren. Atradius hoopt dat veel ondernemingen door de WHOA sneller een doorstart kunnen maken en dat daardoor de snelle groei van het aantal faillissementen afremt.

Sterke reactie op bbp

Vergeleken met veel andere Europese landen behoort Nederland, samen met Spanje, tot de sterkste stijgers op het gebied van faillissementen. Dit komt doordat Nederland en Spanje beide traditioneel sterk reageren op schommelingen in het bruto binnenlands product (bbp).

Om die reden is er een relatief hoge stijging op het gebied van faillissementen. Het Nederlandse niveau van faillissementen is over een langere periode nog altijd laag, zelfs rekening houdend met de coronacrisis.

Lees ook:

Uitgestelde belastingschuld leidt in 4e kwartaal 2021 tot faillissementspiek

‘Gezonde mensen massaal vaccineren is onverantwoord.’ | Theo Schetters

Ad Verbrugge in gesprek in met immunoloog en vaccinatiedeskundige Theo Schetters over vaccineren. “We nemen teveel aan dat alles zomaar goed zal gaan.”

Pas wanneer iedere Nederlander is ingeënt – aldus de overheid – kan het normale leven weer worden opgepakt.

Terwijl het verzet tegen de lockdown groeit wordt de rol van universele vaccinatie steeds belangrijker. Pas wanneer iedere Nederlander is ingeënt – aldus de overheid – kan het normale leven weer worden opgepakt. Aan deze nauwe benadering kleeft echter het risico van een overhaaste tenuitvoerlegging. Wat weten we nu eigenlijk van de nieuwe technieken die zijn gebruikt om de vaccins te produceren? Hebben die uiteindelijk invloed op de lichaamseigen immuniteit? En is het wel zo dat gevaccineerde mensen het virus niet meer door kunnen geven? Of blijven zelfs zij ontvankelijk voor nieuwe mutaties? Deze vragen stelt ook Theo Schetters in gesprek met Ad Verbrugge: “Er wordt nu een aanpak gepusht waarover nog veel onzeker is. Maar er zijn alternatieven; waarom overwegen we die niet?”

“Er wordt nu een aanpak gepusht waarover nog veel onzeker is. Maar er zijn alternatieven; waarom overwegen we die niet?”

Schetters stelt voorop dat het coronavirus te vergelijken is met een zware griep. “Een zware griep rechtvaardigt het niet om een product op de markt te laten waarvan je het veiligheidsprofiel niet kent. Dat doe je bij noodgevallen. Maar waar is nu het noodgeval?” Tachtig procent van de mensen die besmet raken hebben geen klachten. Zij die wel hard worden geraakt hebben vaak onderliggend leed.

Tachtig procent van de mensen die besmet raken hebben geen klachten

Daar komt bij dat de gemiddelde leeftijd van de coronadoden nagenoeg gelijk aan de gemiddelde overlijdensleeftijd überhaupt. Het idee dat de meeste mensen geholpen zouden zijn met een vaccin is voor Schetters dan ook onduidelijk. “Mensen die geen risico lopen moet je niet onnodig vaccineren,” waarschuwt hij. Want “zelfs als je een vaccin vindt dat werkt, gaat dan het virus de wereld uit? Daar heb ik sterk mijn vraagtekens bij.”

“Mensen die geen risico lopen moet je niet onnodig vaccineren”

Mede daarom laakt Schetters het gebrek aan debat rondom het vaccin. “We zitten in een angstcultuur,” zegt hij. Mensen durven zich niet uit te spreken, met zeer eenzijdig geïnformeerde aanpak als resultaat. “We kunnen niet zomaar toelaten dat een beleid doorgedrukt wordt dat enorme schade toebrengt aan de maatschappij, en waarvan de effectiviteit nog niet is aangetoond.”

“We zitten in een angstcultuur”

Schetters stelt daarom een aantal alternatieven voor, in het bijzonder een intensivering van het onderzoek naar infectie-bestrijdende middelen. “Ik pleit ervoor dat er serieuzer wordt gekeken naar het gebruik van ivermectine op mensen die ziek zijn,” zegt Schetters. Gezonde mensen moeten met corona gaan leren leven in plaats van het te willen overwinnen: “Je moet concluderen dat je dit virus niet zomaar de wereld uitkrijgt.” Een vreemde toekomst met Theo Schetters.

“Je moet concluderen dat je dit virus niet zomaar de wereld uitkrijgt.”

 • 1:49 Hoe heb jij het Gelderlander artikel van Jona Walk en Bert Mulder gelezen
 • 5:20 Hoe verklaar je nu de situaties in het VK of Brazilië? Is Corona niet toch erg gevaarlijk?
 • 7:34 Is voor jou de coronaproblematiek vooral een kwestie van schaal?
 • 9:33 Nu houdt de Engelse variant inmiddels flink huis in het VK. Hoe kijk jij daar tegenaan?
 • 12:21 Hoe kijk jij aan tegen de vaccinatieplannen? Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?
 • 17:05 Wat betekenen nu die succespercentages van de vaccins, met name in de praktijk?
 • 20:31 Het aantal sterfgevallen in Israël en het VK neem wel af. Hoe zie jij dat?
 • 25:21 Blijf er nu ook ná vaccinering een risico dat je het virus doorgeeft?
 • 27:16 Zullen we met het virus moeten leren leven?
 • 32:28 Zie jij een verschil tussen immuniteit door vaccinatie en natuurlijk immuniteit?
 • 38:30 Wat voor impact hebben de maatregelen nu op ons immuunsysteem? 41:30 Zijn er nu risico’s verbonden aan de nieuwe vaccintechnologie die we gebruiken?
 • 45:36 Wat doet een vaccinatie nu precies met je lichaam?
 • 50:04 Je had het net over de korte termijn. Zijn er ook lange termijn effecten bekend?
 • 54:37 Is er een alternatief?
 • 1:02:03 Hoe kijk jij ernaar dat het gesprek over alternatieven zo moeilijk op gang komt?

Bron — De Nieuwe Wereld TV 

beunited blog De toekomst is aan de producent-consument consument-producent

De toekomst is aan de producent-consument/consument-producent!

Er is momenteel ‘n lobby gaande om de BVm als nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemingen te installeren. Alhoewel ik die ontwikkeling een warm hart toedraag is een aparte rechtsvorm -net als de vergelijkbare B Corp- slechts incrementeel.

Een rechtsvorm verandert nl. niets aan ‘t economische systeem, en dat systeem is ‘t werkelijke probleem. Het systeem stimuleert dat bedrijven louter financiële winst nastreven. Het systeem maakt ‘t bedrijven onmogelijk om maatschappelijke waarde te exploiteren.

De Future Fit Foundation voorspelt dat we op weg zijn van Shareholder Value -het paradigma in het huidige economische systeem- naar wat zij System Value noemen. Wat mij betreft is System Value -het creëren van integrale waarde- het paradigma van de Betekeniseconomie.

En deze integrale waarde (financiële waarde=sociale/ecologische waarde=individuele waarde/welvaart=welzijn=welbevinden) kán helemaal niet gecreëerd worden in de zero sum game van onze huidige economie.

Vandaar dat ik de volwassen Betekeniseconomie associeer met commons. Commons-goeroe David Bollier definieert deze als ‘a system of stewardship of shared resources. A commons is a defined community of commoners who act as a conscientious trustee of given resources’

De toekomst is aan de producent-consument/consument-producent!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited University Samen Sterker Business Challenge Bart van den Belt

Gentle update – Samen sterker – beUnited

Gentle update – Samen sterker – beUnited

Graag geef ik je een update.

Er zijn al 256 beUnited members die gaan starten met de gratis Business Challenge van onze University Partner Bart van den Belt?

Misschien was je er nog niet aan toegekomen omdat je tijdlijn of hoofd te vol is. Zie deze mail dan als een gentle reminder.

“Te veel aan mijn hoofd” is overigens de beste reden om een week te focussen op de groei van je business.

Ja ik doe ook mee 


Prettige dag en tot maandag?

Pancras Pouw

beUnited University Samen Sterker Business Challenge Bart van den Belt

Samen sterker

Samen sterker, dat is een van de pijlers onder beUnited. Doe jij al samen met ons mee met de Business Challenge van onze University Partner Bart van den Belt?

Deze gratis business challenge is voor jou als jij:

√ Samen met andere ondernemers een toffe training wil volgen
√ Uit de urenfabriek wil stappen
√ Wil begrijpen hoe je je bedrijf systematiseert
√ Meer ‘A-klanten’ wil die meer omzet opleveren
√ Tips wil om je omzet direct met 20% te verhogen
√ Wil begrijpen hoe jij het MKB Canvas ® wil inzetten voor jouw bedrijf

De business challenge is niet voor jou als jij:
X Alles liever alleen doet
X Eigenlijk niet wil ondernemen
X Niet wil werken aan je ontwikkeling als ondernemer

Ja ik doe mee 

Tot de 29e

Pancras Pouw

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
BitterBallenBorrel Nieuwegein Netwerken + Lezing en signeersessie Society 4.0 door Professor Bob de Wit

Lezing & Signeersessie Bob de Wit, boek Society 4.0

De macht op wereldschaal ligt bij bedrijven. Dat vraagt om een nieuw soort maatschappij. Bob de Wit, schrijver van Society 4.0, Hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit deelt, donderdag 29 april as tijdens een lezing op BitterBallenBorrel Nieuwegein, zijn visie middels het verleden voor het heden en de toekomst, daarnaast is er een signeersessie voor het boek Society 4.0.

Over Bob de Wit

Prof. dr. Bob de Wit is Professor Strategic Leadership aan het Center of Strategy, Organization & Leadership van Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is de transformatie van bedrijven, sectoren en maatschappijen, aangespoord door diverse digitale technologieën en oplossingen op het gebied van biotechnologie en duurzame energie.

Bob is een internationaal veel gevraagd inspirerend spreker en geeft presentaties en lezingen aan grote groepen toehoorders. Hij wil graag leiders in de private en publieke sector klaarstomen voor de komende economische en sociale revolutie. Bob is (mede-)auteur van 20 boeken en talloze artikelen, hoofdstukken, cases en onderwijsnotities op het gebied van strategisch management.

Zijn boeken Strategy: An international perspective en Strategy Synthesis (1994, 1998, 2005, 2010, 2014, 2017) worden gebruikt aan universiteiten en business schools in meer dan 70 landen wereldwijd. De zevende edities zijn gepland voor het voorjaar 2020. {Zijn er dus al?} Bob’s boeken kunnen worden geplaatst in de categorie ‘paradoxale ideeën over strategie’.

Bob de Wit heeft een Bachelor in de Psychologie van de Universiteit Utrecht, een Master van IIB Delft en een PhD in Management Science van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1986 tot 1996 was hij Professor Strategisch Management aan de Rotterdam School of Management, en van 1996 tot 2012 Professor Strategie en Associate Dean for Research aan de Maastricht School of Management. Hij is lid van de adviescommissie voor het Journal of Change Management, lid van de reviewcommissie van de Strategic Management Society en lid van de Academic Council van de Ecole Nationale des Ponts et Chaussées in Parijs.

PROGRAMMA

donderdag 29 april as

16.30-17.00 Inloop BitterBallenBorrel Nieuwegein
17.00-17.50 Netwerken
17.50-18.15 Society 4.o door Professor Bob de Wit
18.15-19.30 Netwerken
19.30-20.00 Signeersessie boek Society 4.o door Bob de Wit
20.00-20.30 Uitloop BitterBallenBorrel Nieuwegein

beUnited BitterBallenBorrel Pancras Pouw

Weverstede 25
3435 CM Nieuwegein

Reserveren verplicht

BitterBallenBorrel Nieuwegein is van origine laagdrempelig netwerken zonder verplichtingen maar, op basis van de COVID-19 richtlijnen, is reserveren verplicht. Er gelden wel er beperkingen voor wat betreft het maximum aantal deelnemers. Reserveer dus direct aan want vol = vol, reserveren kan enkel via de website.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print