Belasting eindejaarstips 2022 oamkb partner beUnited

Belasting eindejaarstips 2022 | oamkb

Er gaat volgend jaar ook in de belastingen weer veel veranderen. Profiteer daarom nu nog van de belasting eindejaarstips, geschreven door de fiscalist van oamkb, landelijk partner van beUnited Je leest ze allemaal op onze site of in de download van het e-book van oamkb.

INVESTERINGSAFTREK

Check of je in 2022 of in 2023 wilt investeren. Afhankelijk van wat je dit jaar hebt geïnvesteerd kun je zien of het voordeliger is om nu nog te investeren, of volgend jaar:

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022

VORM EEN HERINVESTERINGSRESERVE

Als je bedrijfsmiddelen verkoopt moet je belasting betalen over de boekwinst. Behalve als je opnieuw wil investeren, dan kun je een herinvesteringsreserve vormen. De herinvestering moet dan wel binnen 3 jaar plaatsvinden en je moet je besluit hebben vastgelegd.

VORM VOORZIENINGEN

Het tarief voor de vennootschapsbelasting stijgt in 2023. De eerste schijfgrens wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in de eerste schijf gaat omhoog van 15% (2022) naar 19% (2023). Het tarief over winst boven de eerste schijf blijft 25,8%. Je kunt dus beter in 2022 winst laten vallen dan in 2023. Dit is natuurlijk afhankelijk van de fiscale winst die je in 2022 en 2023 maakt.

Manieren om de winst zoveel mogelijk tegen het lage tarief te belasten kunnen zijn:

 • verbreken van een fiscale eenheid, zodat de winst zakelijk kan worden toegerekend over de BV’s;
 • per activiteit een BV oprichten, of per filiaal een BV oprichten;
 • vormen van voorzieningen in 2023 om in 2023 de winst te verlagen. Plan dan ook de winst na 2024;

ONBELASTE VERGOEDINGEN I.P.V. EEN BONUS BIJVOORBEELD

 • Je mag werknemers fiscaal voordelig belonen door een onbelaste vergoeding te geven voor maaltijden (onderweg of tijdens overwerk), cursussen of zakenreizen. Ook kan een personeelsfeest op de werkplek vrijwel belastingvrij plaatsvinden en mag je zakelijke reizen belastingvrij vergoeden. Ook de fiets van de zaak is voordelig. Verder mag je schade of verlies van persoonlijke zaken belastingvrij vergoeden, als deze tijdens de dienstbetrekking is ontstaan.
 • Je kunt voordelig producten uit eigen bedrijf aan je werknemers verkopen of geven. De korting mag dan maximaal 20% van de waarde van het product bedragen met een maximum van € 500,-  per werknemer.
 • In 2023 is er meer ruimte om werknemers belastingvrij te belonen. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt met ingang van 2023 verhoogd van 1,7% naar 3% tot een loonsom van € 400.000 en over het meerdere 1,18%. Een DGA mag ook gebruik maken van deze mogelijkheid.

INNOVATIE IN JE BEDRIJF BETEKENT MINDER BELASTING BETALEN

Wanneer je binnen je bedrijf bezig bent met de ontwikkeling van innovatieve en/of vernieuwende activiteiten, zoals productie, software en ICT, dan kun je in aanmerking komen voor een lagere winstbelasting (9% in 2022) en een verlaging van de loonheffing via de WBSO. Voor deze voordelen moet je een S&O-verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

LET OP DE LAATSTE BTW AANGIFTE

Bij de laatste BTW aangifte van het jaar moet je rekening houden met de correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak, een eventuele correctie van de btw-aftrek op personeelsverstrekkingen en btw-belaste verhuur.

Heb je hulp nodig op deze punten, of andere zaken rondom belastingadvies? Neem dan snel contact met ons op en profiteer van een gratis adviesgesprek.

BELASTINGADVIES EINDEJAARSTIPS 2022 SPECIAAL VOOR DE BV

DIVIDEND AAN DE PARTNER VAN DE DGA

Als je DGA bent en je partner niet werkt, dan kun je dividend uitkeren uit je BV en deze fiscaal aan je partner toerekenen (bijvoorbeeld € 10.000). Hiermee maakt jouw partner gebruik van de heffingskortingen. De uitkering is vrijwel belastingvrij.

Maak hiervan nog in 2022 gebruik. In 2023 wordt de algemene heffingskorting afhankelijk van het verzamelinkomen, waardoor dit voordeel voor de niet-verdienende partner in de meeste situaties zal komen te vervallen.

LENEN VAN JE BV

Er moet een zakelijke overeenkomst met zekerheid en een zakelijke rente worden overeengekomen (met notulen) wanneer je van je BV leent. In 2023 mag je als DGA nog maar maximaal € 700.000,- van je BV lenen met uitzondering van leningen voor een eigen woning. De eerste peildatum is 31 december 2023. Leen je meer dan € 700.000 van jouw BV, dan moet je het meerdere aangeven als dividend in box 2, waarover je 26,9% inkomstenbelasting moet betalen.

Voor leningen voor de eigen woning bij jouw eigen BV die je na 2022 aangaat, moet je aan jouw BV een hypotheek verstrekken. Doe je dat niet, dan tellen die woningleningen toch ook mee voor de € 700.000-grens.

Heb je meer dan € 700.000 geleend van jouw BV? Ga dan na of je over het deel boven € 700.000 dividend moet aangegeven in jouw aangifte inkomstenbelasting 2023.
En maak een aflossingsplan!

Let op: ook leningen aan je partner en verbonden personen (zoals je kinderen) moeten worden meegeteld.

LENEN AAN JE BV

Als je als DGA een vordering op je BV hebt, dan moet je aan de BV hierover rente berekenen. Deze rente is belast in box 1 en voor de BV fiscaal aftrekbaar. Fiscaal is dit ongunstig omdat box 1 een hoger belastingpercentage heeft dan de BV volgens de vennootschapsbelasting. Tot een vordering van € 17.500,- hoef je geen rente te rekenen. Het is dus handig om de vordering niet hoger dan € 17.500,-  te laten uitkomen.

ALS JE BORG STAAT VOOR JE BV

Als je als DGA in privé borg hebt gesteld voor financieringen aan de BV, dan moet hierover een borgstellingsvergoeding door de BV aan jou als DGA worden betaald. Dit is  belast in box 1, dus meestal niet gunstig. Wanneer je dit niet doet kan de Belastingdienst dit voor 5 jaar corrigeren. Als je als DGA in privé wordt aangesproken voor de lening van de BV, dan is deze normaal gesproken aftrekbaar in box 1. Wanneer er geen zakelijke borgstellingsvergoeding is voldaan dan is de lening meestal niet aftrekbaar.

LET OP BIJ DIVIDENDUITKERINGEN

Als je dividend uit je BV aan jezelf uitkeert moet de uitkeringstoets worden gedaan. Dat betekent dat het bestuur moet beoordelen of de BV na de dividenduitkering de opeisbare schulden, dus schuldeisers, nog kan betalen. Met andere woorden: is er genoeg eigen vermogen in de BV om de dividenduitkering te doen? Zonder uitkeringstoets is het risico groter dat de dividenduitkering moet worden terugbetaald of dat je als DGA in privé aansprakelijk wordt gesteld.

INKOMSTENBELASTING OVER DIVIDENDUITKERING UIT EIGEN BV VANAF 2024

Vanaf 2024 wordt in box 2 (aanmerkelijk belang) een tweeschijventarief inkomstenbelasting ingevoerd. Over de eerste € 67.000 inkomen in box 2 (bijvoorbeeld dividend uit jouw eigen BV) wordt het belastingtarief 24,5%, daarboven 31%.

Het gecombineerde tarief vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over dividenduitkeringen vanaf 2024:

GEBRUIKELIJK LOON VANAF 2023 NAAR 100%

Als je werkt voor jouw eigen BV, moet je een gebruikelijk loon ontvangen. Dat mag in 2022 niet lager zijn dan het hoogste van de volgende bedragen:

 • het loon van jouw meestverdienende werknemer
 • € 48.000
 • 75% van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Vanaf 2023 moet je een loon uit jouw BV ontvangen dat 100% gelijk moet zijn aan het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, als dat meer is dan het loon van de meestverdienende werknemer en € 48.000.

De belastingdienst lijkt niet de capaciteit te hebben om het loon van alle DGA’s met ingang van 2023 te controleren of corrigeren.

Leg in ieder geval een goede onderbouwing van jouw loon vast, als je dat nog niet hebt gedaan.

BELASTINGADVIES EINDEJAARSTIPS 2022 SPECIAAL VOOR DE EENMANSZAAK EN VOF

REISKOSTENAFTREK NAAR € 0,21 PER KILOMETER IN 2023

Met ingang van 2023 wordt de aftrek voor zakelijk gereden kilometers met een privéauto verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer en naar 0,22 per kilometer in 2024.

Voor werknemers gaat de reiskostenvergoeding per kilometer ook naar die bedragen.

Advies: spreek met je werknemers de gewijzigde bedragen af en leg die vast in de arbeidsvoorwaarden of het algemene arbeidsvoorwaardenreglement.

ONDERNEMERSFACILITEITEN STEEDS VERDER VERLAAGD

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren afgebouwd van € 6310 in 2022 naar € 900 in 2027. In 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5030.
Het tarief in de BV stijgt ook. Het lijkt dat de BV voor veel ondernemers met een winst vanaf ongeveer € 100.000 nog steeds fiscale voordelen biedt. Laat je bij deze afweging goed informeren.

Voor meer informatie over belastingadvies en wat wij hierin voor je kunnen betekenen, lees hier verder.

Wil je direct contact met ons opnemen voor een antwoord op jouw vragen over de bedrijfsvoering en belastingadvies? Neem dan hier contact met ons op.

VANAF 2023 NIET MEER TOEVOEGEN AAN OUDEDAGSRESERVE

Met ingang van het belastingjaar 2023 is het niet meer mogelijk om toe te voegen aan een fiscale oudedagsreserve (FOR) op de balans. Ondernemers kunnen op die manier ‘sparen voor hun oudedag in de onderneming’. Veel ondernemers vergeten dat de oudedagsreserve naast een leuke aftrekpost, ook een inkomstenbelastingclaim in de toekomst inhoudt.

Voor DGA’s is het al met ingang van 1 juli 2017 niet meer mogelijk pensioen op de balans van hun BV op te bouwen. Nu geldt hetzelfde voor ondernemers zonder BV: als je wil sparen voor een periodieke uitkering bij pensioen, dan moet je dat doen door echt premies te betalen aan een pensioenfonds (ondernemerspensioen) of een bank of verzekeraar voor een lijfrente.

FOR-standen die tot 2023 zijn gevormd, worden op de normale wijze afgewikkeld. Die blijven dus bevroren op de balans en kunnen worden omgezet in een lijfrente bij een bank of verzekeraar, of bij omzetting van de onderneming in een BV: een lijfrente bij de eigen BV. Zonder omzetting naar een lijfrente moet de FOR-stand uiterlijk bij staking van de onderneming tot de winst worden gerekend.

Maak nog in 2022 gebruik van de aftrekpost voor de FOR. En laat dat onderdeel zijn van jouw plan voor pensioenopbouw.

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING – DIT JAAR NOG HET BEDRIJF OVERDRAGEN?

Het kabinet heeft aangekondigd in het voorjaar van 2023 met een voorstel te komen om ongewenste belastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale faciliteiten te bestrijden. Daarin komt ook de bedrijfsopvolgingsregeling aan de beurt. Die regeling geeft een vrijstelling voor het schenken en erven van ondernemingsvermogen en mogelijkheden tot uitstel van inkomstenbelastingheffing bij overdracht van ondernemingsvermogen. Vrijgesteld van schenk- en erfbelasting is ondernemingsvermogen tot € 1.134.403 en 83% van de waarde van het ondernemingsvermogen daarboven.

Bepaald zal gaan worden dat verhuurd onroerend goed niet meer onder de regeling kan vallen. Dat is nu al vaak niet het geval, maar ondernemingsgewijs verhuurd onroerend goed valt nu nog wel en straks niet meer onder de BOR-regeling. Verdere versoberingen vallen ook te verwachten.

De urgentie om toch dit jaar nog te handelen, wordt veroorzaakt door een initiatiefwetsvoorstel van enkele kamerleden, waarin vergelijkbare versoberingen zijn opgenomen. Of het zal worden aangenomen en of dat nog dit jaar zal gebeuren, is niet zeker. Maar als dat gebeurt, wordt de bedrijfsopvolgingsregeling mogelijk al met ingang van 2023 sterk versoberd.

Is de bedrijfsopvolging al gevorderd? Probeer het proces van bedrijfsoverdracht dan nog vóór 2023 af te ronden.

Wil je de aangekondigde versobering van schenking en vererving van ondernemingsvermogen niet afwachten? Kijk dan nog dit jaar wat je kunt doen voor zoveel mogelijk fiscaal voordeel.

Wil je direct contact met ons opnemen over hoe je jouw onderneming fiscaal zo voordelig mogelijk kunt overdragen? Neem dan hier contact met ons op.

BELASTINGADVIES EINDEJAARSTIPS 2022 OVER PARTICULIER VERMOGEN

EIGENWONINGSCHENKING – SCHENK DIT JAAR IN IEDER GEVAL AL EEN DEEL

Er komt met ingang van 2024 een einde aan de mogelijkheid om belastingvrij te schenken voor de eigen woning aan personen tussen 18 en 40 jaar. Met ingang van 2023 wordt de woningschenkingvrijstelling verlaagd van € 106.671 naar € 28.947 en met ingang van 2024 wordt de woningschenkingvrijstelling afgeschaft.

Wil je jouw kinderen (of anderen) nog tot maximaal € 106.671 onbelaste schenkingen doen voor de aankoop of verbouwing van de woning, of voor aflossing van de eigenwoningschuld? Doe dat dan in 2022.

Het is ook mogelijk om in 2022 een deel te schenken en in 2023 een tweede deel, tot maximaal € 106.671.

De geschonken bedragen moeten wel overgemaakt worden, maar hoeven pas binnen twee jaar na de schenking te worden gebruikt voor de woning.

Heb je al eerder aan dezelfde persoon een eigenwoningschenking gedaan? Kijk dan goed of je nu nogmaals onbelast kunt schenken.

Wil je direct contact met ons opnemen over hoe je jouw schenkingen het beste kunt plannen? Neem dan hier contact met ons op.

BOX 3 VANAF 2023 – LAAG RENDEREND NIET-SPAARGELD UIT BOX 3

Vanaf 2023 valt er niet meer te kiezen tussen het huidige wettelijke systeem van de vermogensrendementsheffing en de forfaitaire spaarvariant. De forfaitaire spaarvariant komt tegemoet aan het Kerstarrest, waarin de Hoge Raad heeft bepaald dat de vermogensrendementsheffing een te zware belastingheffing teweegbrengt voor spaargeld.

Het vermogensrendement over bank- en spaarrekeningen wordt gesteld op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage op deposito’s voor huishoudens met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden (in 2023 vooralsnog 0,01%).

Het vermogensrendement over alle andere bezittingen wordt gesteld op het langetermijnrendement voor onroerende zaken, aandelen en obligaties (vooralsnog 6,17% voor 2023).

Voor schulden wordt het rentepercentage gesteld op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage voor woninghypotheken (vooralsnog 2,50% voor 2023).

Binnen deze nieuwe berekeningswijze is het fiscaal voordelig om laagrenderend niet-spaargeld uit box 3 te halen. Dat kan bijvoorbeeld door te beleggen in een BV (geen spaar-BV maar een beleggings-BV). Ook kan je ervoor zorgen dat op de waardepeildatum 1 januari 2023 beleggingen worden omgezet naar lager belast spaargeld.

Let op: zet je binnen een periode van 3 maanden rond de peildatum ‘overige bezittingen’ in box 3 om naar spaargeld en vervolgens weer terug naar overige bezittingen, dan wordt jouw tijdelijke extra spaargeld toch als overige bezittingen belast.

Laat je informeren over het besparen van box-3-heffing en zorg er zo mogelijk voor dat je jouw overige bezittingen in box 3 verlaagt.

LEEGWAARDERATIO HOGER MET INGANG VAN 2023

Eigenaren van woningen die worden verhuurd aan huurders die huurbescherming genieten, geven die woningen op voor een gedeelte van de WOZ-waarde, de zogenoemde leegwaarderatio. Die leegwaarderatio is gebaseerd op de verhouding van de kale huurprijs ten opzichte van de WOZ-waarde. Voor tijdelijke huurcontracten wordt de leegwaarderatio afgeschaft. En bij verhuur aan gelieerde partijen wordt ook de volle WOZ-waarde belast. In alle overige gevallen wordt de leegwaarderatio verhoogd.

Het wordt fiscaal minder aantrekkelijk om in box 3 woningen te verhuren. Eenvoudige oplossingen zijn er niet. Laat je adviseren over jouw beleggingsstrategie en laat jouw box-3-heffing narekenen.

INVESTEREN IN ZONNEPANELEN ZONDER ADMINISTRATIEF GEDOE? WACHT TOT 2023

Ben je van plan zonnepanelen te laten installeren op jouw woning? En wil je geen formulier Opgaaf zonnepaneelhouders invullen een btw-aangifte doen? Wacht dan nog even tot 2023. Met ingang van 2023 geldt een btw-nultarief voor leveringen, intracommunautaire verwervingen, invoer en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

PAND KOPEN? OVERDRACHTSBELASTING IN 2022 2,4% LAGER DAN IN 2023

Het algemene tarief overdrachtsbelasting gaat in 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. Dat tarief geld voor alle onroerende zaken, behalve voor woningen bestemd voor eigen gebruik.

Ben je dus van plan om te investeren in onroerende zaken en is het mogelijk nog dit jaar de eigendom ervan te verkrijgen? Doe dat dan en bespaar daarmee 2,4% overdrachtsbelasting.

BELASTINGADVIES EINDEJAARSTIPS 2022 OVER PARTICULIER VERMOGEN

VERSOBERING VAN DE 30%-REGELING MET INGANG VAN 2024

De 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt per 1 januari 2024 beperkt tot de zogenoemde Balkenende-norm. In 2022 bedraagt deze € 216.000 op jaarbasis.

Voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, wordt de aftopping van de 30%-regeling pas vanaf 1 januari 2026 toegepast.

Met ingang van 2023 moet voor zowel ingekomen als uitgezonden werknemer per kalenderjaar worden gekozen voor vergoeding van extraterritoriale kosten op declaratiebasis of op basis van de 30%-regeling.

Komt een werknemer langer werken voor jouw bedrijf voor een salaris van meer dan de Balkenendenorm? Zorg dan dat deze werknemer al in december 2022 wordt verloond met toepassing van de 30%-regeling.

E-book

download oamkb E-book BelastingEindejaarstips 2022

Heb jij na het lezen van dit e-book toch nog hulp nodig? Neem dan contact met op met oamkb en laat je helpen door een belastingadviseur van oamkb.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
STAP-subsidie leidt tot faillissementen bij kleine opleidingsbedrijven

STAP-subsidie leidt tot faillissementen bij kleine opleidingsbedrijven

De STAP-subsidie benadeelt zzp’ers en kleine ondernemers en werkt concurrentievervalsing in de hand met faillissementen tot gevolg. Door het selectief verdelen van miljarden steun werkt de regering concurrentievervalsing in de hand. Met als gevolg het faillissement van honderdduizenden zelfstandige ondernemers.

Sinds het begin van de coronacrisis kiezen de regering en de Tweede Kamer ervoor om selectief grote bedragen aan financiële steun aan bepaalde groepen ondernemingen te verstrekken en aan anderen niet. Datzelfde zagen we opnieuw gebeuren tijdens Prinsjesdag.

De algemene trend sinds het begin van de coronacrisis is dat er vooral veel overheidsgeld gaat naar grote bedrijven, naar grootgebruikers en naar grootvervuilers. Daarnaast wordt er echter niet of nauwelijks financiële steun verleend aan de 1,5 miljoen zzp’ers en de 500.000 andere MKB-bedrijven. Die hebben vaak minder medewerkers in dienst en/of zijn eenpitters.

Selectief toekennen van STAP

Het gevolg is duidelijk, zoals bijvoorbeeld Irene de Haan van de Volkskrant ‘ontdekte’. Zij richtte het vizier op de gevolgen van het selectief toekennen van STAP-subsidies voor opleidingen van vooral grote opleidingsinstituten en andere gecertificeerde oude normaal-opleidingen.

Dat zit zo: de grote opleidingsinstituten hebben samen met oude normaal-certificeringsbureaus en DUO in Groningen bepaald voor welke opleidingen je als cursist die 1000 euro subsidie kunt gebruiken.

Het resultaat daarvan is: vooral voor oude normaalopleidingen van de grote opleidingsinstituten. Opleidingen die vaak trouwens a) heel duur zijn en b) vaak niet meer relevant zijn in crisistijd omdat er bijvoorbeeld al veel mensen met zo’n diploma of certificaat zijn. En je kunt deze 1000 euro zelfs krijgen voor gecertificeerde ‘leuke dingen’-cursussen.

De opleidingen van kleine opleidingsinstituten en zelfstandige opleiders duren vaak veel korter dan die van de grote gevestigde opleiders, en zijn ook nog eens goedkoper. Bovendien leveren ze vaak maatwerk op basis van losse klussen. Maar als je die als cursist wilt volgen, kun je geen 1000 euro STAP-subsidie krijgen omdat de opleiding ‘niet gecertificeerd is’. Nou ben ik bijvoorbeeld gecertificeerd docent CRKBO en heb ik mijn eerstegraadslesbevoegdheid Geschiedenis en economie. Maar dat telt niet volgens de experts. Dat vind ik niet erg, want ik leer (aankomende) ondernemers liever iets waar ze wel snel wat aan hebben in deze crisis. Maar dit terzijde.

Concurrentievervalsing en faillissementen

Het resultaat van deze overheidssteun is dat veel kleinere opleiders, docenten, trainers en coaches klanten mislopen en dus inkomsten verliezen. Waardoor ze nog meer in financiële problemen komen. Nu kregen veel zelfstandige ondernemers in onder andere die takken van sport al vaak niet of nauwelijks financiële steun in de vorm van Tozo-1 of 2 (ik heb zelf bijvoorbeeld 400 euro aan steun gekregen…) en nu sponsoren de regering en de Tweede Kamer ook nog eens hun grote concurrenten… uit de algemene middelen. Mede op advies van de oude normaal-topeconomen.

Dit is jammer genoeg slechts één voorbeeld uit vele, dat laat zien hoe overheidsingrijpen in crisistijd leidt tot concurrentievervalsing en faillissementen van middelgrote en kleine zelfstandige ondernemingen in het MKB.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Er komt een faillissementsgolf aan onder de visspecialisten

Er komt een faillissementsgolf aan onder de visspecialisten

Geen calamares meer. Duurdere kibbeling en sluitende viswinkels. Visboeren hebben het moeilijk, de consument betaalt meer en heeft minder keuze. “Er komt een faillissementsgolf aan onder de visspecialisten”, zegt directeur Janneke Keuning van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV).

Het aantal viswinkels en viskramen is sinds 2017 behoorlijk stabiel. Zo kon er op 1 januari 2022 op 855 plekken in Nederland een broodje haring of kibbeling worden gekocht, blijkt uit de meest recente cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

Mensen in Doetinchem konden onder meer terecht bij de familie Zeefat. Al sinds 1964 staat deze familie met een viskraam op de markt en vorig jaar juni openden Shivan Khalaf en Miranda Zeefat een viswinkel net buiten het centrum. Maar hoewel mensen de weg naar de winkel wel wisten te vinden, besloot het echtpaar begin deze maand de deuren te sluiten.

Gestegen energieprijzen, duurdere inkoop

Een lot dat vlak daarvoor ook viswinkel De VisBaas in Doetinchem trof. De KvK kan nog niet zeggen hoeveel viswinkels en viskramen dit jaar zijn gestopt.

“De gestegen energieprijzen en duurdere inkoop maakten alles te duur”, verzucht Shivan Khalaf. “Toen we begonnen, betaalden we een paar honderd euro aan energie in de winkel. Dat was in september verdrievoudigd naar 1000 euro en het zou nog meer gaan worden.” 

Om de winkel open te houden, zouden de prijzen fors omhoog moeten. “Klanten zouden dan negen euro moeten betalen voor twee ons kibbeling, twee keer zoveel als nu. Dat wilden we niet”, legt Khalaf de keuze om de winkel te sluiten uit.

‘Dit gaat niet goed’

Keuning van de brancheorganisatie voorziet dat meer viswinkels en viskramen het voorbeeld van Shivan Khalaf en Miranda Zeefat gaan volgen. “Ongeveer 30 procent heeft nu een vast energiecontract, maar eind 2023 geldt dat nog voor minder dan één op de tien winkels. En omdat de huren gekoppeld zijn aan de inflatiecijfers, sluiten we huurverhogingen van 7 tot 8 procent niet uit.”

Ook wijst Keuning erop dat in januari het minimumloon omhoog gaat. “Waardoor de hogere schalen ook meer gaan verdienen. Tel hierbij het duurdere meel en bakolie door de oorlog in Oekraïne bij op en het is helder. Dit gaat niet goed.”

Dennis Beckers van Hoekmans Vis staat al tientallen jaren met zijn viskraam in Borculo en andere plaatsen in de Achterhoek. Hij onderschrijft de woorden van Keuning. “Het is erg moeilijk nu. Voor mij zijn de energieprijzen vijf keer zo hoog geworden. Het gaat kneiterhard.”

Hoekmans Vis in Borculo

Vriezer uitgezet

Beckers heeft een aantal drastische maatregelen genomen. “Onze vriezer hebben we uitgezet; we verkopen geen diepvriesproducten meer. Visfriet, garnalenkroketten en calamares zijn uit ons assortiment verdwenen.” 

Daarvoor in de plaats zijn maaltijd- en traiteurproducten gekomen, waarbij vis het duurste ingrediënt is, maar waar bijvoorbeeld ook groente in zit. “Hier zit wat meer marge op, dus dat biedt meer mogelijkheden”, legt Beckers uit.

Daarnaast heeft hij de prijzen van zijn resterende vaste visaanbod met gemiddeld vijfentwintig procent moeten verhogen. “Tweehonderd gram kibbeling kostte eerst 3,90 euro, nu 5 euro. Een broodje haring is gestegen van 3,50 euro naar 3,75 euro”, vertelt Beckers.

Prijzen omhoog

De familie Zeefat richt zich na het sluiten van de viswinkel weer op hun viskramen in Doetinchem, Hengelo (O) en Duitsland. Ook zij hebben maatregelen genomen.

“De inkoop is duur, dus bieden we minder verse vis aan. We focussen nu op haring, gebakken vis, kibbeling en gestoomde producten als makreel”, zegt Khalaf, die net als Beckers van Hoekmans Vis de prijzen omhoog heeft geschroefd. 

“Een broodje haring is 50 cent duurder en kost nu drie euro. Tweehonderd gram kibbeling kost nu 4,50 euro in plaats van 4 euro. Dat is dan wel inclusief saus.”

De kraam van de familie Zeefat

Faillissementsgolf

Zowel Khalaf als Beckers waken ervoor de prijzen nogmaals te verhogen, bang als ze zijn om de consument weg te jagen. Beckers zit strak op zijn inkoop en verkoop. “Door alle verkopen bij te houden, kan ik tot vier kilo nauwkeurig inkopen per week. Negentig procent van mijn verkoop gaat naar vaste klanten. Ik weet nu precies wat ik verkoop.”

Persoonlijk denkt Beckers dat het dieptepunt is geweest. Maar Keuning van de VNV gaat hier niet van uit. “Er komt een faillissementsgolf aan; meerdere visboeren gaan het niet redden.”

BRON

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) helpt mkb-ondernemers nauwelijks

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) helpt mkb-ondernemers nauwelijks

Het kabinet komt mkb-bedrijven met een torenhoge energierekening tegemoet, maar bijna niemand komt in aanmerking voor de steun die in Den Haag is bedacht. Daarmee dreigen financiële problemen voor veel ondernemers.

Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs 27 brancheverenigingen, zoals Metaalunie en Glastuinbouw Nederland en verschillende ondernemers die veel energie verbruiken.

Volgens alle brancheverenigingen is de zogenoemde Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK) ontoereikend. Die moet vanaf november gaan gelden voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet tot 50 miljoen euro.

Het grootste struikelblok van de regeling is volgens de ondernemers dat minimaal 12,5 procent van de omzet op moet worden geslokt door de energierekening. Dat minimum wordt door velen niet gehaald. Maar die energierekening, die explodeert wel, zeggen ze.

Zo maakt de energierekening voor het schadeherstelbedrijf van Joost den Elzen ‘maar’ 10 procent uit van de omzet en dus heeft hij geen recht op compensatie. Ook al steeg die rekening van 300.000 euro naar ruim één miljoen euro per jaar. Vooral bij het spuiten van lak op auto’s wordt veel energie verbruikt.

“In de spuitcabine heb je de ideale temperatuur nodig van 21 graden, zodat de lak mooi vloeit. Vervolgens moet de lak uitharden bij 40 graden”, zegt hij. Dat kost veel gas, aldus de ondernemer.

Interen op reserves

Ook Wietse Wissema grijpt naast de TEK-regeling. Zijn bedrijf Alligator Plastics maakt en onderdelen voor onder meer zonnepanelen en verbruikt veel energie. Zijn energierekening ging van 400.000 euro naar zo’n 1,2 miljoen per jaar, maar daarmee komt hij nog niet aan 12,5 procent van zijn omzet. 

Daarom moet de ondernemer flink interen op zijn reserves. Als deze torenhoge prijzen blijven en hij krijgt geen compensatie, loopt hij het risico zijn fabriek op termijn te moeten sluiten, vreest de ondernemer. “Doodzone, want het is een gezond bedrijf.”

‘Bakkers houden dit niet lang vol’

Ook ambachtelijke bakkers komen niet aan de benodigde 12,5 procent, zegt de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). Ook al hebben veel van hen een energierekening van 10.000 euro per maand en moeten zij interen op hun loon of spaargeld. Dat kunnen ze niet lang volhouden, vult de branchevereniging aan.

Branchevereniging Ambachtelijke Versdetailhandel Nederland (AVN) stuurde vorige week een noodkreet aan de Tweede Kamer: niemand van de 350 leden komt aan die 12,5 procent. 

De AVN hoopt op een gesprek met het kabinet en vooral aanpassing van de regels. De omzetgrens van 12,5 procent moet omlaag en er moet iets gebeuren voor ondernemers met meerdere vestigingen.

Wat houdt de TEK-regeling in?

TEK staat voor Tegemoetkoming Energiekosten, een compensatieregeling van de overheid voor energie-intensieve mkb-bedrijven. De voorwaarden:

 • Het bedrijf verbruikt jaarlijks minimaal 5000 kubieke meter gas of 50.000 kWh aan elektriciteit
 • Minimaal 12,5 procent van de omzet bestaat uit energiekosten
 • Het bedrijf heeft minder dan 250 werknemers
 • De jaaromzet is lager dan 50 miljoen euro
 • Er geldt een maximumvergoeding van 160.000 euro.
 • Ondernemers krijgen hun compensatievergoeding naar verwachting in april gestort.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Overheid groot deel mkb mag failliet gaan

Ondernemers: Beëindig het lidmaatschap van jouw brancheorganisatie

 

beUnited stelt dat 450.000 bv’s en 1,5 miljoen zzp’ers met 6 tot 7 miljoen medewerkers, met hun rug tegen de muur staan. De grootste uitdaging is om minder afhankelijk van de overheid te worden, dat begint bij “bewustwording” en vandaar uit een simpele praktische stap:

– Beëindig je lidmaatschap van je brancheorganisatie.

Min. van Financiën & DNB: Niet bezwaarlijk als flink deel Mkb failliet gaat

Topfunctionarissen van het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank vinden het niet bezwaarlijk als een flink deel van het mkb failliet gaat. Zij stellen dat faillissementen van energie-intensieve bedrijven “duurzaamheid aanjagen” en “geen maatschappelijk ontwrichtende werking hebben”. Mkb-experts noemen de uitspraken schandalig en waarschuwen dat delen van het mkb op omvallen staan.

“Mkb-ondernemers dreigen de nieuwe werkende armen te worden”, zegt Lex van Teeffelen, lector aan de Hogeschool Utrecht, die vier keer per jaar onderzoek doet onder 12.000 ondernemers. Volgens Van Teeffelen zit 40 procent van de ondernemers onder bijstandsniveau en dit zal fors oplopen als de energieprijzen zo hoog blijven. “Dit gaat een veel bredere groep ondernemers treffen dan het coronabeleid deed. Velen zullen hun huis moeten verkopen.”

“Ondernemers zijn de nieuwe werkende armen”

De Nederlandsche Bank stelt in een recent rapport dat producenten van meel, karton, papier, ijzer, staal, stalen buizen, keramische producten, zuivelproducten, chemische producten, zeep, was- en reinigingsmiddelen en verwerkers van aardappelen, groen- te en fruit “hard geraakt” worden door de hoge energieprijzen. Volgens DNB zal 55 tot 90 procent van deze bedrijven in de rode cijfers terecht- komen als er geen oplossing komt.

Maar DNB ziet daarin geen reden voor steun: “Steun houdt niet-levensvatbare en niet-toekomst- bestendige bedrijven in stand”. Het gaat “vaak om bedrijven die toch al toe zijn aan een strategische her- oriëntatie vanwege hun bijdrage aan de klimaatverandering”. Steun zou “verduurzamingsprocessen kunnen vertragen”, aldus DNB.

Ambtenaren van het ministerie van Financiën sluiten zich hierbij aan. In een advies aan minister Kaag voor Prinsjesdag, stellen zij dat faillissementen onderdeel zijn van een “gezonde marktdynamiek”. Dit “jaagt verduurzaming en innovatie aan”.

“Horeca, retail, kappers, slagers, transportbedrijven en de glastuin- bouw staan met hun rug tegen de muur”

De ambtenaren erkennen dat andere Europese landen wel “directe steun bieden aan energie-intensieve bedrijven”, maar raden dit Kaag af, want “op deze manier wordt de prikkel tot energiebesparing ondergraven”. De regering kondigde op Prinsjesdag wel steun aan voor huishoudens vanwege de dure energie maar niet voor het bedrijfsleven. Ton van der Schelde, partner bij mkb-adviseurs BSCO in Hellevoetsluis, noemt de uitspraken “schandalig”. “70 procent van de werkgelegenheid komt van het mkb. Dit is de ruggengraat van onze samenleving.”

“Het zijn de Mkb bedrijven en hun medewerkers die belasting betalen”

Pancras Pouw, voorman van beUnited, een mkb-belangenorganisatie met 40.000 leden, stelt dat ook horeca, retail, kappers, slagers, transportbedrijven en de glastuin- bouw met hun rug tegen de muur staan. Het gaat om 450.000 bv’s en 1,5 miljoen zzp’ers met 6 tot 7 miljoen medewerkers. Het zijn de Mkb bedrijven en hun medewerkers die belasting betalen niet de multinationals.”

Van der Schelde en Pouw vinden dat de regering het gasveld in Groningen weer moet opstarten om de energiecrisis te lijf te gaan.“

Overheid groot deel mkb mag failliet gaan

De Andere Krant weekeditie 1-8 Oktober 2022 week 38

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Overheid & politiek hebben geen beleidsvisie op de grootste werkgever van Nederland

Overheid & politiek hebben geen beleidsvisie op de grootste werkgever van Nederland

De kabinetsplannen voor 2023 en de consequenties hiervan voor zelfstandig ondernemers zijn groot. Er wordt veel gedaan voor de burgers, maar niet voor de zelfstandig (MKB) ondernemers en ondernemende families;

 • De schijf voor het lage VpB-tarief gaat omlaag naar € 200.000, terwijl het percentage stijgt van 15 naar 19%. Resultaten worden dus zwaarder belast met minder nettowinst om te herinvesteren.
 • Hoewel DGA’s, net als werknemers in de eerste schijf, minder inkomstenbelasting hoeven te betalen, zal de uitkering van dividend in box 2 zwaarder worden belast, oplopend tot 31%.
 • Voor vermogen dat privé wordt opgebouwd gaat ook een hoger tarief gelden, oplopend tot 34,5%. Succesvolle zelfstandig MKB ondernemers en familiebedrijven worden zo zwaarder op de proef gesteld en zullen minder goed in staat zijn om hun weerstandsvermogen op peil te houden.
 • Maatregelen om met name MKB-bedrijven te ondersteunen in de energiecrisis blijven vooralsnog uit.

Europese Commissie

De Europese Commissie bepaalde eerder dat bedrijven die in de problemen komen door de hoge energieprijzen steun mogen ontvangen.

 • Vooralsnog komt het kabinet niet met concrete steun plannen voor zelfstandig ondernemers met een hoge energierekening
 • Andere Europese landen steunen bedrijven/ondernemers die in de problemen zitten op dit moment al wel, met als gevolg dat er een ongelijk speelveld voor het Nederlandse bedrijfsleven ontstaat.
 • De concurrentie positie binnen Europa verslechtert voor de Nederlandse bedrijven.
 • Productie gaat daardoor weg uit Nederland en wordt verplaatst naar andere landen.
 • De zelfstandig ondernemers zien de rekening explosief stijgen, raken acuut in de problemen omdat ze de hogere kosten niet een op een kunnen doorbelasten w.o.; Bakkers, Slagers, Horeca, Retailers, zwembaden, ijsbanen Steen-, aluminium- en levensmiddelenfabrikanten etc.
 • Het risico op een vicieuze cirkel: als middenstand failliet gaat komt er niks voor in de plaats dan alleen leegstand dat geeft onaantrekkelijke binnensteden met als uiteindelijk gevolg nog meer leegstand.

Grootste werkgever van Nederland

Het MKB is, met 6 miljoen werknemers, de grootste werkgever van Nederland, de Overheid wil het minimumloon met 15% verhogen, vakbonden hebben 12 procent loonsverhoging geëist .

 • dergelijke verhogingen is het op de zelfstandig ondernemers afwentelen van bestuurlijk onvermogen door de overheid, het getuigd niet van enige realiteitszin en is niet haalbaar zonder de werkgelegenheid ernstig te bedreigen..
 • los daarvan hebben zelfstandig ondernemers het al heel zwaar door de afbetaling/inlopen lockdown schades, hoge energiekosten, hoge belastingschulden, de verhoogde vennootschapsbelasting, hoge huurkosten, lage winsten en arbeidsmarktkrapte
 • Het is heel erg funest is als kleine bedrijven als gevolgen van het huidige ongunstige klimaat verdwijnen. Er wordt te makkelijk gedacht over een bedrijvendynamiek (als bedrijven verdwijnen komen er nieuwe voor terug). Die veronderstelling gaat mede door globalisering niet meer op.
 • Het mkb geld lenen voor het energiezuiniger maken van hun bedrijf, is ook geen optie, levert enkel nog meer lasten en kosten op en bedreigt de werkgelegenheid.

Standpunt beUnited inzake hoge energieprijzen

beUnited pleit dan ook voor een verlaging van de energieprijzen via;

 • bijvoorbeeld een plafondprijs, zoals ook in andere landen gebeurt.
 • sterke reductie of tijdelijk stopzetten van de energieheffingen (45% verkoopprijs)

Beleidsvisie op zelfstandig (MKB) ondernemerschap noodzakelijk

Het wordt tijd dat de overheid met specifiek beleid komen, gericht op de grootste werkgever van Nederland (zelfstandig MKB ondernemers en haar 6 miljoen werknemers)

 • De overheid en de meeste politieke partijen hebben geen beleidsvisie op de grootste werkgever van Nederland
 • VNO NCW en haar merk MKB Nederland zijn niet de aangewezen gesprekspartner voor de belangen van de zelfstandig (MKB) ondernemer.

OPROEP

Zelfstandig Ondernemers kunnen het niet alleen: klanten (consumenten, collega ondernemers maar ook gemeenten) hebben enorm veel invloed door zich bewust te zijn van waar ze iets kopen. beUnited doet dan ook de oproep aan klanten om zoveel mogelijk fysiek & lokaal te kopen om daarmee de lokale circulaire economie en de eigen leefomgeving te ondersteunen.

beUnited behartigt als belangenorganisatie, de belangen van ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. Een lokale circulaire economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Sluit je aan

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie bij beUnited aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited neemt afstand van corona brief VNO-NCW en MKB-Nederland

beUnited neemt afstand van corona brief VNO-NCW (mkb Nederland)

Onlangs heeft VNO-NCW en het sub merk mkb Nederland haar leden een brief-reactie verzonden inzake het concept Wetsvoorstel Eerste tranche aanpassing Wet Publieke Gezondheidszorg (Wpg). Een brief die bol staat van overheidspropaganda, waarin VNO-NCW (mkb Nederland) aangeeft dat zij voorstander zijn om het coronatoegangsbewijs (CTB) als maatregel in de wet te verankeren, dit in combinatie met o.a. de 1,5-meterregel, avondklok en mondkapjes. 

VNO-NCW geen belangenbehartiger zelfstandig ondernemers

Dit schrijven maakt weer eens duidelijk dat VNO-NCW (& mkb Nederland) gewoon een verlengstuk zijn van de politiek en op zeker geen onafhankelijke belangenbehartigers van zelfstandig (MKB) ondernemers.

beUnited neem afstand van VNO-NCW standpunten

Als beUnited nemen wij dan ook afstand van de inhoud van dit schrijven. Wij nemen er niet alleen afstand van, maar vragen ons ook af waarom VNO-NCW (mkb Nederland) consequent peer reviewed onderzoeken die de effectiviteit van de maatregelen ontkrachten in het belang van Ondernemend Nederland niet serieus nemen. Deze organisaties blijven maar hangen in achterhaalde en niet te bewijzen dogma’s. 

Ruim 400 studies van topuniversiteiten waarvan velen peer reviewed laten zien dat de door VNO-NCW (mkb Nederland) gepromote maatregelen geen voordelig effect hadden en disproportionele schade bij zelfstandige MKB ondernemingen hebben veroorzaakt. 

Het is werkelijk schaamteloos dat VNO-NCW ( mkb Nederland) een indirecte vaccinatieplicht c.q. dwang op de werkvloer actief promoten.

VNO-NCW advies discutabel

Een belangenbehartiger dient op te komen voor haar achterban en duidelijk te maken dat zij nieuwe maatregelen of terug naar de oude maatregelen niet accepteren.  Het is werkelijk schaamteloos dat VNO-NCW (mkb Nederland) een indirecte vaccinatieplicht cq dwang op de werkvloer actief promoten. Dit is te meer zeer discutabel omdat de rechter dit onlangs verboden heeft.  Zie artikel in de Volkskrant.

VNO-NCW kwatsch

VNO-NCW (mkb Nederland) beweerd ook dat een hoge vaccinatiegraad bewezen zou helpen bij het terugdringen van ziekteverzuim; zij stelt dat door een hoge vaccinatiegraad minder mensen (ernstig) ziek zouden worden en dat daardoor het virus zich ook minder snel zou verspreiden. Op welk onderzoek is dit gebaseerd ?

Alles bij elkaar is het verwonderlijk dat VNO-NCW (mkb Nederland) dit soort kwatsch onder hun leden kunnen verspreiden zonder dat hun leden hiertegen in opstand komen. 

Het is verwonderlijk dat VNO-NCW (mkb Nederland) dit soort kwatsch onder hun leden verspreiden.

Want juist de praktijk laat zien dat in de sectoren waar veel werknemers gevaccineerd zijn het ziekteverzuim uitzonderlijk hoog is. Daarnaast laten de Pfizer papers maar ook de duur van effectiviteit vaccinatie duidelijke  zien dat deze claim 100% op lucht gebaseerd is. Zie blog Niet gevaccineerde werknemers, zijn zeer belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Daadwerkelijke hulp aan zelfstandig ondernemers relatief eenvoudig

beUnited is van mening dat het relatief eenvoudig om zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk te helpen. Zorg binnen bedrijfspanden voor goede ventilatie, blijf thuis bij klachten en verhoog de ziekenhuis capaciteit minimaal op het niveau als voor corona.

Over beUnited

beUnited is een netwerkorganisatie met 39.000 members, 81 ambassadeurs, 50 partners en 600 events per jaar en behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited is een krachtige en onafhankelijke belangenorganisatie van, voor en door zelfstandig (MKB) ondernemers waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan en waar wij uitgaan van het mens besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited, lees dan onze uitgangs & standpunten.

Sluit je aan

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited - RONALD BERNARD – lezing – WELVAART & WELZIJN MET DE URA

WELVAART & WELZIJN MET DE URA

United People Foundation nodigt de zelfstandig ondernemers van beUnited van harte uit voor het bijwonen van:

LEZING – WELVAART & WELZIJN MET DE URA.

Programma:

Datum lezing                       : zaterdagavond 9 juli 2022.
De zaal is open vanaf        : 19:00u.
Lezing                                    : van 19:30u tot 22:30u inclusief 30m pauze.
Vragen stellen                    : van 22:00u tot 22:30u.

Supreme College Nederland, Koning Willemstraat 1, 1901CA Castricum 

Torenhoge belastingen, rente op investeringen, een inefficiënte regering, crisis, lockdowns, QR-codes, inflatie, deflatie, oorlogen …. het komt gelaten op ons af en we denken er niets aan te kunnen veranderen. Maar dat is absoluut niet waar, we kunnen er wel degelijk iets aan doen.

Een samenleving, waarin we weer zelf aan de touwtjes trekken, ligt voor ons open. Dat begint met een monetair stelsel, waarin geld gebruikt wordt waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, namelijk als ruilmiddel. Heden is het verworden tot een machtsmiddel door onder meer een rentedragende schuldenlast.

Als ook jij als ondernemer of als burger het tij wil keren, kom dan op 9 juli 2022 naar Castricum en luister naar de presentatie ‘Welvaart & Welzijn met de URA’ die Ronald Bernard namens United People Foundation geeft over de direct beschikbare omslag die wij met z’n allen kunnen maken!

Ronald Bernard heeft als ondernemer een stevige achtergrond in de financiële wereld en diende de oude machten. Na een bijna-doodervaring (BDE) veranderde zijn leven compleet. Hij begon in 2017 zijn levensverhaal te vertellen dat viraal ging en inmiddels meer dan 135 miljoen mensen heeft bereikt.

Waarschuwing: 

Het kan zijn dat deze presentatie je leven positief gaat veranderen.

De weg naar een Blije samenleving!

En, wat gaat ú doen?

Reserveren

Via de website www.delezing.nl kunnen de kaarten voor deze presentatie besteld worden.

Informatie voor deelname aan lezing

 • Er zijn maximaal 200 plaatsen beschikbaar. Wees er wederom snel bij.
 • Entreeprijs: € 17,50 per persoon.
 • Bij toegang tot de zaal wilt u gepast € 3,- afdragen voor koffie of thee bij binnenkomst en in de pauze.
 • Gratis parkeerplaatsen aanwezig rond het gebouw en bij De Brink op 200 m loop afstand.
 • Reserveren/Sluitingsdatum: donderdag 7 juli 2022

Meer info: Desiré Blok +31(0) 622 686 750

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
olgens crisisexpert Arjen Boin is de tijd van pappen en nathouden voorbij. "Nu zijn we op een punt gekomen dat we moeten doorpakken, we moeten veranderen", zei de crisisexpert vertelde hij eerder bij NPO Radio 1. "Ondertussen zijn die problemen op elkaar gaan in werken. Als je één probleem heel hard aanpakt, zijn er weer andere onderdelen. Denk aan stikstof: we gaan eerst de boeren doen, dat onderdeel gaan we van de checklist halen. Ja, zo werkt dat dus niet meer. Het heeft allerlei invloeden op de andere problemen." Lees ook: Caroline van der Plas reageert op tweede plek BBB in peilingen Van der Plas zit VVD op de hielen in peiling: 'Ze mogen hun borst natmaken' Volgens hem moet alles in samenhang bekeken worden. Niet alleen de boeren, maar ook Schiphol, auto's en industrie net zo hard aanpakken. "Die problemen laten zien dat de manier waarop wij onze samenleving hebben georganiseerd tegen een grens aangelopen is. Het gaat gewoon niet meer. Je kunt niet meer naar één bepaalde groep gaan, we moeten toch echt op een andere manier dingen gaan doen. Daar moet de politiek zich mee bezig houden. Dat is iets wat we niet horen daar", zei hij eerder. "Wat de overheid moet doen is rechtvaardig beleid voeren, resultaat boeken, en luisteren naar mensen. Je kunt niet alles doen wat iedereen wil want mensen hebben andere meningen, maar dan moet je goed uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt en welke visie je hebt voor de toekomst van Nederland", aldus Den Ridder van het SCP.

beUnited steunt boeren bij beschermen bedrijven

beUnited, de onafhankelijke brancheorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, steunt de ondernemers die het land bewerken of bebouwen of vee houden, bij het respectvol actievoeren om hun bedrijven te beschermen tegen overheidsmaatregelen.

We denken en doen in Nederland net of alles goed geregeld is, maar op allerlei terreinen zien we dat dat niet zo is. De huidige opeenstapeling van crisissen en/of problemen laat zien dat de manier waarop wij onze samenleving hebben georganiseerd, onmiskenbaar tegen een grens aangelopen is.

Onvermogen

De politieke kaste en onze aloude vertegenwoordigers zoals VNO-NCW, MKB Nederland en ONL, zijn domweg niet meer in staat om deze crisissen en/of problemen, die ze veelal zelf mede veroorzaakt hebben, op te lossen.

Samenhang

Dat moet veranderen, wij moeten veranderen, al die problemen werken immers op elkaar in, alles dient in samenhang bekeken te worden. De tijd van pappen en nathouden is voorbij.

Beschermen ondernemerschap

Hoogste tijd dat zelfstandig ondernemers zich gaan verenigen om het vrije zelfstandig ondernemerschap te beschermen en te verdedigen. 

Alle zelfstandig ondernemers tezamen vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie.  Met zes miljoen werknemers zijn ze de grootste werkgever van Nederland en leveren ze de hoogste bijdrage aan de schatkist. 

Wij zijn op een punt gekomen dat ondernemers daarbij moeten doorpakken, daarom steunt beUnited de boeren bij het respectvol actievoeren om hun bedrijven te beschermen tegen overheidsmaatregelen.

beUnited Memberships

 

beUnited behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart. De koers van beUnited stoelt op onze uitgangs- & standpunten.

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
(Woo)

Wob wordt vervangen door Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk ingegaan. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Een belangrijk verschil met de Wob is dat, naast informatieverstrekking op verzoek, overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie openbaar moeten maken. Al gaat dat deel niet direct, maar gefaseerd in.

Al in 2016 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid aan, die voor meer actieve openbaarmaking moest zorgen. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

Actief openbaar

De Woo is in eerste instantie gedeeltelijk ingegaan. De nieuwe wet verplicht alle bestuursorganen van de rijksoverheid, gemeente, provincie of een waterschap bepaalde informatie actief openbaar te maken. Daarbij zijn er verschillende categorieën. De verplichte actieve openbaarmaking wordt stapsgewijs ingevoerd, dus treedt niet direct volledig vanaf 1 mei in werking. Bestuursorganen, zoals het college van B&W, moeten ervoor zorgen dat deze informatie straks voor iedereen op open.overheid.nl vindbaar en doorzoekbaar is.

Contactpersoon Woo

Bij informatieverzoeken blijft de standaardtermijn voor afhandeling van een Woo-verzoek vier weken. Voor een omvangrijk of complex verzoek kan de termijn met maximaal twee weken worden verlengd, in plaats van vier weken onder de Wob. Verder wijzen alle overheidsorganisaties een contactpersoon Woo aan. Diegene helpt bij de beantwoording van vragen van burgers en journalisten over de beschikbaarheid van publieke informatie. Dit geldt dus sinds 1 mei ook voor gemeenten.

Woo-instructie

Om te zorgen dat de Woo-verzoeken op dezelfde manier worden behandeld is een instructie opgesteld. Deze is primair voor de rijksoverheid, maar gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere organisaties die vallen onder de wet kunnen deze instructie eveneens gebruiken. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt diverse handreikingen over de implementatie van de Woo.

Adviescollege

Verder komt er een onafhankelijk Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit college geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de regels van de Woo. Journalisten, wetenschappers en andere professionals kunnen er een klacht indienen over de manier waarop een bestuursorgaan publieke informatie openbaar maakt. Het college bemiddelt dan om tot een oplossing te komen. Overheidsorganisaties moeten daaraan verplicht meewerken. Het klachtenloket van het Adviescollege gaat naar verwachting per 1 september open.

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print